JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
28.5.2023 9.25

Ekovinkki: Aina valmiina rullaamaan

Ke­vään en­sim­mäi­set läm­pi­mät päi­vät ovat jo ta­ka­na päin, mut­ta on­ko pol­ku­pyö­räs­sä­si edel­leen puo­li­tyh­jät nas­ta­ren­kaat tai on­ko pyö­rä­si muu­ten vain huo­nos­sa kun­nos­sa? Pyö­rän yl­lä­pi­to ja huol­to on help­poa ja no­pe­aa, kun­han on­gel­miin tart­tuu ajois­sa. Pyö­rä ja sen osat kes­tä­vät huol­let­tui­na pi­dem­pään, jol­loin luon­non­va­ro­ja sääs­tyy.

Tär­kein­tä on pi­tää fil­la­ri hy­väs­sä kun­nos­sa, jot­ta sitä ei tar­vit­se huol­taa niin usein. Pol­ku­pyö­räs­sä on pal­jon osia, jot­ka ruos­tu­vat ja me­ne­vät pi­lal­le kos­teu­des­ta – säi­ly­tä siis pyö­rä­si läm­pi­mäs­sä ja kui­vas­sa, niin pi­den­nät pyö­rän ikää ja huol­to­vä­liä. Pump­paa pyö­rän ren­kai­ta vä­hin­tään kuu­kau­sit­tain, jot­ta niis­sä py­syy tar­peek­si il­maa, sil­lä lii­an tyh­jil­lä ren­kail­la aja­mi­nen ku­lut­taa sekä pyö­rää et­tä kus­kia.

Jos il­ma ei pysy ren­kais­sa, saat­taa si­sä­ku­mi ol­la puh­jen­nut. Paik­kaa­mi­nen voi kuu­los­taa vai­ke­al­ta, mut­ta sen op­pii no­pe­as­ti ja vä­li­neet saa hal­val­la vä­hän­kin isom­mas­ta kau­pas­ta. In­ter­net on täyn­nä hy­viä oh­jei­ta ren­kaan paik­kaa­mi­seen ja vaih­toon.

Pyö­rän ket­ju vä­lit­tää voi­man pol­ki­jal­ta ren­kaa­seen. Pi­tä­mäl­lä huol­ta ket­jus­ta ke­ven­nät mat­kaa­si ja hel­po­tat tu­le­via huol­to­ja. Li­kai­sen ket­jun voit pes­tä saip­pu­a­ve­del­lä ja har­jal­la. Jos ket­ju ni­ti­see, se kai­paa voi­te­lua. Käy­tä voi­te­luun mal­til­li­ses­ti ket­ju­öl­jyä.

Ai­na ei ole mah­dol­lis­ta huol­taa pyö­rää it­se. Täl­löin pyö­rä­kor­jaa­mo­jen tar­jo­a­mat pal­ve­lut ovat oi­va apu. Huol­la­ta pyö­rä vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa – use­am­min, jos ajat pal­jon. Ke­vät ja al­ku­ke­sä ovat ruuh­kais­ta ai­kaa pyö­rä­kor­jaa­moil­le, jo­ten kan­nat­taa ol­la ajois­sa. Hyvä het­ki vie­dä pyö­rä huol­toon on syys­kau­den pää­tyt­tyä. Näin pyö­rä on heti val­mii­na ajoon ke­vään en­sim­mäi­si­nä läm­pi­mi­nä päi­vi­nä, ja jos pyö­räi­let tal­vel­la, voit sa­mal­la vaih­dat­taa pyö­rään nas­ta­ren­kaat.

Jos­kus van­ha pyö­rä on ajet­tu niin lop­puun, et­tä on ai­ka hank­kia uu­si. Tar­jol­la on pal­jon toi­mi­joi­ta, jot­ka myy­vät käy­tet­ty­jä pyö­riä huol­let­tui­na. Näis­tä saat fil­la­rin val­miik­si ajoon hel­pos­ti tu­ke­mat­ta neit­seel­lis­ten raa­ka-ai­nei­den käyt­töä. Muis­ta, et­tä tär­kein­tä on pyö­rän oi­kea koko ja käyt­tö­tar­koi­tus, sil­lä pa­ras pyö­rä on sel­lai­nen, jota käy­te­tään!

Omar Ba­da­wieh Va­lo­ni­as­ta