JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
2.5.2023 16.27

Autotehtaalle innovaa­ti­o­keskus

Val­met Au­to­mo­ti­ve ot­ti tiis­tai­na käyt­töön Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taan yh­tey­teen ra­ken­ne­tun in­no­vaa­ti­o­kes­kuk­sen. Yh­tiö ke­hit­tää ja pi­lo­toi tek­no­lo­gi­a­rat­kai­sui­hin kes­kit­ty­väs­sä in­no­vaa­ti­o­kes­kuk­ses­sa tu­le­vai­suu­den rat­kai­su­ja au­to­teh­taan toi­min­taan.

Kes­kus on myös tär­keä osa au­to­teh­taan In­tel­li­gent Ma­nu­fac­tu­ring -oh­jel­maa. Sen avul­la Val­met Au­to­mo­ti­ve vas­taa au­to­te­ol­li­suu­den muu­tok­siin, jot­ka mo­ni­mut­kais­ta­vat alan toi­min­ta­ym­pä­ris­töä ja vai­keut­ta­vat en­na­koi­ta­vuut­ta.

Val­met Au­to­mo­ti­ve et­sii rat­kai­su­ja, joil­la tuo­tan­top­ro­ses­seis­ta saa­daan ai­em­paa jous­ta­vam­pia ja te­hok­kaam­pia, ja joil­la var­mis­te­taan tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin op­ti­maa­li­nen käyt­tö tu­le­vai­suu­des­sa.

In­no­vaa­ti­o­kes­kuk­ses­sa ke­hi­te­tään ja tes­ta­taan rat­kai­su­ja, jot­ka li­sää­vät yh­ti­ön ky­kyä usei­den tuot­tei­den yh­tä­ai­kai­seen val­mis­tuk­seen, eri­lais­ten pro­ses­sien hyö­dyn­tä­mi­seen, tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­seen sekä tar­peil­taan eri­lais­ten asi­ak­kai­den pal­ve­le­mi­seen.

Käyt­töö­not­to­vai­hees­sa pi­lo­toi­daan muun mu­as­sa jous­ta­vaa hit­saus­so­lua il­man pe­rin­tei­siä ji­ge­jä, sekä ko­ri­hit­saa­mon asi­an­tun­ti­joi­den kou­lu­tuk­seen han­kit­tua vir­tu­aa­lis­ta hit­saus­jär­jes­tel­mää. Si­sä­lo­gis­tii­kan tar­pei­siin tut­ki­taan sen­so­rei­den avul­la liik­ku­via au­to­maat­ti­sia AGV-kul­jet­ti­mia.

Kes­kuk­ses­sa tut­ki­taan myös oman 5G-ver­kon tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia no­pe­aan tie­don­siir­toon ja toi­min­to­jen oh­jaa­mi­seen. Li­säk­si ke­hi­te­tään rat­kai­su­ja, joil­la ke­rät­tyä tie­toa voi­daan lou­hia eri tar­koi­tuk­siin. Rat­kai­su­ja ha­e­taan myös kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen esi­mer­kik­si va­lai­sin­rat­kai­sul­la, joka an­taa va­loa vain alu­eil­le, jois­sa on hen­ki­löi­tä.

– Käyn­nis­tim­me au­to­teh­taan In­tel­li­gent Ma­nu­fac­tu­ring -oh­jel­man jo pari vuot­ta sit­ten, ja uu­del­la in­no­vaa­ti­o­kes­kuk­sel­lam­me on oh­jel­man to­teu­tuk­ses­sa kes­kei­nen roo­li. Teem­me tääl­lä asi­oi­ta, jot­ka täh­tää­vät au­to­jen val­mis­ta­mi­seen Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, ker­too Val­met Au­to­mo­ti­ven val­mis­tus­toi­min­nan joh­ta­ja Pasi Ran­nus.

Au­to­jen so­pi­mus­val­mis­ta­ja­na Val­met Au­to­mo­ti­vel­la tar­vit­see ky­vyk­kyyt­tä tuo­tan­non jous­ta­vuu­teen, no­peu­teen ja mää­riin liit­ty­viin asi­a­kas­tar­pei­siin. Pe­rin­teis­ten jäyk­kien, val­mis­tus­mal­liin si­dot­tu­jen tuo­tan­to­lin­jo­jen si­jaan jous­ta­vien tuo­tan­to­so­lu­jen ver­kos­to mah­dol­lis­taa pit­käl­le au­to­ma­ti­soi­dun teh­taan, joka so­peu­tuu tuo­tan­non tar­pei­siin.