JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
3.6.2023 13.10

Asuntokauppa on piristynyt Turun ympäris­tö­kun­nissa

OP Koti Tu­run Seu­tu Oy LKV ra­por­toi tou­ko­kuun asun­to­kau­pan vil­kas­tu­neen mer­kit­tä­väs­ti: asun­to­kaup­po­jen mää­rä nou­si tou­ko­kuus­sa 63 pro­sen­til­la huh­ti­kuu­hun ver­rat­tu­na. Myyn­tiä veti eri­tyi­ses­ti suu­rem­pien ker­ros­ta­lo­a­sun­to­jen ja uu­sien oma­ko­ti­ta­lo­jen seg­ment­ti, ja ky­syn­tää on laa­jal­ti koko Tu­run ta­lou­sa­lu­eel­la ja ym­pä­ris­tö­kun­nis­sa.

– Pie­nem­pien asun­to­jen kaup­pa on hie­man hil­jen­ty­nyt, kun taas suu­rem­mat kak­si­ot ja kol­mi­ot sekä uu­det oma­ko­ti­ta­lot ovat nyt sel­väs­ti suo­si­os­sa. Tämä nä­kyy myös sii­nä, et­tä os­tet­ta­van ker­ros­ta­lo­a­sun­non kes­ki­ko­ko on kas­va­nut, ja osa per­hei­den ri­vi­ta­lo­ky­syn­näs­tä on siir­ty­nyt hin­ta­te­hok­kai­siin ker­ros­ta­loi­hin, ker­too OP Koti Tu­run toi­mi­tus­joh­ta­ja Satu As­ta­la.

Oma­ko­ti­ta­lo­kau­pas­sa eri­tyi­ses­ti uu­det, ener­gi­a­te­hok­kaat ko­dit ovat he­rät­tä­neet os­ta­jien kiin­nos­tus­ta.

– Ener­gi­a­te­ho­kas koti, jos­sa on te­hok­kaat ne­li­öt, on mo­nel­le os­ta­jal­le unel­mien täyt­ty­mys. Us­kom­me tä­män tren­din jat­ku­van ja vah­vis­tu­van.

Yk­si­öi­den ky­syn­tä on ol­lut rau­hal­lis­ta, mut­ta huo­mi­o­nar­vois­ta on, et­tä per­heet hank­ki­vat nii­tä yhä opis­ke­lu­a­sun­noik­si. Ke­sä­mök­ki­kaup­pa on al­ka­nut verk­kai­sem­min. Myö­häi­nen ke­vät on saat­ta­nut hi­das­taa mök­kien myyn­tiin lait­toa.

– Odot­ta­vai­ses­ta alus­ta huo­li­mat­ta us­kom­me ke­sä­mök­ki­kau­pan vil­kas­tu­van ke­sän ede­tes­sä, vaik­ka huip­pu­vuot­ta em­me tule nä­ke­mään.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely