JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirsti ja Jarmo Mäntynen juhlistivat metsätalousneuvoksen arvonimeä Kustavin kunnantalolla.

Kirsti ja Jarmo Mäntynen juhlistivat metsätalousneuvoksen arvonimeä Kustavin kunnantalolla.

Saara Huovinen

Uutiset
Kustavi
10.11.2020 14.59

Arvonimi on kiitos yhteis­kun­nal­li­sista ansioista

Saa­ra Huo­vi­nen

Kus­ta­vin kun­nan­ta­lol­la juh­lit­tiin vii­me vii­kol­la kak­ku­kah­vein en­tis­tä met­sä­a­si­an­tun­ti­jaa ja met­sä­ta­lous­tek­nik­koa Jar­mo Män­tys­tä, joka ta­sa­val­lan pre­si­den­tin pää­tök­sel­lä kan­taa nyt ni­meä ja ar­voa met­sä­ta­lous­neu­vos.

Ar­vo­ni­mes­tä teki esi­tyk­sen Kus­ta­vin kun­ta, mut­ta mu­ka­na puol­ta­mas­sa oli­vat Kus­ta­vin seu­ra­kun­ta, Lou­nais­ran­ni­kon Osuus­pank­ki, Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Lou­na­met­sä ja Li­ons Club Kus­ta­vi.

– Si­nus­sa hen­ki­löi­tyy jol­la­kin ta­val­la se kus­ta­vi­lai­nen kon­sen­sus ja vii­saus, mitä ta­lou­del­lis­ten asi­oi­den hoi­dos­sa tar­vi­taan, OP Lou­nais­ran­ni­kon toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha-Pek­ka Nie­mi­nen ki­teyt­ti.

Jar­mo Män­ty­nen teki työ­u­ran­sa Lou­na­met­sän met­sä­a­si­an­tun­ti­ja­na, jos­ta jäi eläk­keel­le vii­si vuot­ta sit­ten. Ura sa­mal­la työ­nan­ta­jal­la kes­ti 42 vuot­ta.

– Ei­hän se ole ihan tätä päi­vää, kun pi­täi­si ai­na vii­den vuo­den vä­lein vaih­taa. Mi­nul­la vaih­tui työ­nan­ta­ja vain fuu­si­oi­den kaut­ta, joi­ta mat­kan var­rel­la tuli kuu­si kap­pa­let­ta. Jos­tain kum­man syys­tä ne ei­vät mis­sään koh­taa heit­tä­neet pi­hal­le, Män­ty­nen sa­noo.

Työs­sään Män­ty­nen edis­ti met­sän­hoi­toa myös Kus­ta­vis­sa.

– Tääl­lä on hy­vin eri­lais­ta ver­rat­tu­na alu­een poh­joi­sem­piin osiin, kos­ka puus­to on ly­hyt­tä ja ok­sais­ta. Näis­tä ai­nek­sis­ta on haas­te löy­tää met­sä­no­mis­ta­jil­le tu­loa. Kun­nan met­sät on näi­nä vuo­si­na käy­ty läpi, ei­kä siel­lä ole pa­hem­min räs­ti­hom­maa, vaik­ka yl­lät­tä­vän pal­jon ha­kat­ta­vaa puu­ta edel­leen riit­tää, hän luon­neh­tii.

Ar­vo­ni­mie­si­tys­tä läh­ti puol­ta­maan iso jouk­ko toi­mi­joi­ta, mut­ta niin on tuo­reen neu­vok­sen an­si­o­lu­et­te­lo­kin pit­kä.

Kus­ta­vin val­tuus­toon Män­ty­nen nou­si en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 1997, mut­ta jo sitä en­nen hän oli toi­mi­nut usei­den lau­ta­kun­tien jä­se­ne­nä.

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja hän on ol­lut yh­tä­jak­soi­ses­ti 12 vuot­ta.

Sa­moi­hin ai­koi­hin kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Ant­ti Ää­ri­ta­lo muis­te­lee, et­tä en­sim­mäi­siä isom­pia hank­kei­ta oli pai­ne­vie­mä­ri­put­ken ra­ken­ta­mi­nen Uu­teen­kau­pun­kiin.

– Sii­tä läh­ti liik­keel­le kun­nan voi­ma­kas ke­hit­tä­mi­nen, joka on jat­ku­nut ai­na näi­hin päi­viin as­ti. Myös va­lo­kui­tu­hank­kees­sa si­nul­la oli tu­le­vai­suu­den suh­teen nä­ke­mys­tä. Maan al­le ja vä­hän maan pääl­le­kin teh­dyt hank­keet ovat ol­leet luo­mas­sa poh­jaa, mil­lä Kus­ta­vin kun­ta on pys­ty­nyt py­säyt­tä­mään vä­ki­lu­vun vä­he­ne­mi­sen ja saa­nut sen jopa hie­noi­seen nou­suun, hän kiit­te­lee.

OP Lou­nais­ran­ni­kon hal­lin­to­neu­vos­ton ja myö­hem­min edus­ta­jis­ton jä­se­ne­nä Män­ty­nen on toi­mi­nut vuo­des­ta 1990 al­ka­en.

Seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­toi­mis­sa hän on ol­lut mu­ka­na pa­ri­kym­men­tä vuot­ta, ja toi­mii täl­lä het­kel­lä kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na.

Li­ons Clu­bin toi­min­nas­sa Män­ty­nen on ol­lut mu­ka­na niin Kus­ta­vis­sa kuin alu­eel­li­sel­la­kin ta­sol­la. Täl­lä het­kel­lä hän on mu­ka­na tur­ku­lai­ses­sa LC Si­riuk­ses­sa, jos­sa toi­mii sih­tee­ri­nä.

Näi­den luot­ta­mus­toi­mien li­säk­si hä­net tun­ne­taan Kus­ta­vin kir­jal­li­suu­syh­dis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­se­na pu­heen­joh­ta­ja­na sekä ur­hei­lu­seu­ra Kus­ta­vin Ah­to ry:stä, Sel­kä­me­ren kan­sal­lis­puis­ton ys­tä­vät ry:stä sekä MTK-Kus­ta­vis­ta.

Yk­si tuo­reim­mis­ta va­paa­eh­tois­töis­tä on kol­me vuot­ta jat­ku­nut so­vit­te­li­jan työ Var­si­nais-Suo­men so­vit­te­lu­toi­mis­tos­sa.

Ar­vo­ni­men saa­mi­nen edel­lyt­tää pait­si poik­keuk­sel­lis­ta yh­teis­kun­nal­lis­ta an­si­oi­tu­nei­suut­ta, myös hy­vä­mai­nei­suut­ta ja nuh­teet­to­muut­ta.

– Ar­vo­ni­mi on hie­no jut­tu, ei­kä täs­sä muu­ta voi kuin ol­la tyy­ty­väi­nen. Se huo­mi­oi kai­ken te­ke­mi­sen ja mat­kat ja ret­ket, Män­ty­nen sa­noo.