JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
7.4.2021 12.43

Akseli-kuntien yläkoulut ja lukiot lähiopetukseen maanantaina – Kevään TET-harjoittelu perutaan

Var­si­nais-Suo­men Ko­ro­na-koor­di­naa­ti­o­ryh­mä on 6.4. ko­kouk­ses­saan suo­si­tel­lut alu­een ko­ro­na­ti­lan­teen lie­vän hel­pot­tu­mi­sen ta­kia ylä­kou­lu­jen pa­laa­mis­ta lä­hi­o­pe­tuk­seen tai siir­ty­mis­tä hyb­ri­di­mal­liin, jos­sa yk­si ylä­kou­lun luok­ka-as­te ker­ral­laan oli­si lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa ja kak­si luok­ka-as­tet­ta etä­o­pe­tuk­ses­sa.

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin pan­de­mi­a­joh­to­ryh­mä on 7.4. ko­kouk­ses­saan päät­tä­nyt, et­tä Ak­se­li-kun­tien ylä­kou­lu­jen ja lu­ki­oi­den op­pi­laat pa­laa­vat 12.4. al­ka­en lä­hi­o­pe­tuk­seen vuo­si­luok­kien 7–9 osal­ta.

Mas­kus­sa, My­nä­mä­es­sä ja Nou­si­ai­sis­sa ylä­kou­lu­lai­set ja My­nä­mä­en ja Nou­si­ais­ten lu­ki­o­lai­set aloit­ta­vat kou­lun­käyn­nin lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na.

Vah­va mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa kai­kil­le kou­lu­kul­je­tus­ten ai­ka­na 12.–25.4.

Kou­lus­sa vah­va mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa vuo­si­luo­kil­le 3–9 ja lu­ki­o­lai­sil­le 12.–25.4. Kun­ta tar­jo­aa mas­kit edel­lä mai­ni­tuil­le ryh­mil­le ja mas­kien ja­ke­lus­ta tie­do­te­taan op­pi­laan kou­lus­ta erik­seen.

Nou­si­ai­nen ker­too kun­nan net­ti­si­vuil­la, et­tä 1.–2. luo­kan op­pi­lail­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus käyt­tää kas­vo­mas­kia.

Ak­se­lin pan­de­mi­a­joh­to­ryh­mä on myös suo­sit­ta­nut, et­tä kos­ka mo­net vii­me­ai­ko­jen ko­ro­na­tar­tun­nat ja -al­tis­tu­mi­set ovat ta­pah­tu­neet työ­pai­koil­la, pe­ruu­te­taan ylä­kou­lu­jen 8.-luok­ka­lais­ten TET-har­joit­te­lu­jak­sot tois­tai­sek­si ke­vään osal­ta. Vas­taa­va pää­tös on teh­ty muis­sa­kin Tu­run alu­een kun­nis­sa.