JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
6.1.2022 11.15

Talviliikkuja-kampanja innostaa liikkumaan

Lou­nais-Suo­men Lii­kun­ta ja Ur­hei­lu ry:n en­sim­mäi­nen Tal­vi­liik­ku­ja -kam­pan­ja jär­jes­te­tään 10.1.–31.3. Kam­pan­jas­sa ta­voit­tee­na on haas­taa ja mo­ti­voi­da kai­ken ikäi­set ja ta­soi­set hen­ki­löt liik­ku­maan, jo­ten kaik­ki voi osal­lis­tua kam­pan­jaan omien ki­lo­met­ri­ta­voit­tei­den mu­kaan.

Kir­jauk­sia voi teh­dä kah­dek­sas­ta tal­ven ul­ko­lii­kun­ta­la­jis­ta, hiih­dos­ta, kä­ve­lys­tä, sau­va­kä­ve­lys­tä, juok­sus­ta, lu­mi­ken­käi­lys­tä, pot­ku­kelk­kai­lus­ta, luis­te­lus­ta ja ret­ki­luis­te­lus­ta. Eli huo­no tal­vi tai lu­mi­ti­lan­ne­kaan ei siis es­tä liik­ku­mis­ta ja osal­lis­tu­mis­ta.

Kun­ta­ki­sas­sa on kol­me sar­jaa, al­le 5000 asuk­kaan, sekä al­le ja yli 10 000 asuk­kaan sar­jat. Pää­sään­töi­ses­ti kir­jauk­set teh­dään mo­bii­li- tai net­ti­kir­jauk­si­na, mut­ta osas­sa kun­nis­sa on käy­tös­sä lii­kun­ta­kort­ti, joka toi­mii hy­vä­nä vaih­to­eh­to­na, jos mo­bii­li­so­vel­luk­sen ko­kee haas­teel­li­se­na. Kan­nat­taa myös seu­ra­ta oman kun­nan oh­jei­ta.

Mo­bii­li- ja net­ti­so­vel­lus on käyt­tä­jil­le il­mai­nen so­vel­lus, joka toi­mii äly­pu­he­li­mes­sa, tab­le­tis­sa ja tie­to­ko­neel­la. So­vel­lus ke­rää ja tal­len­taa hen­ki­lön omat suo­ri­tuk­set, sekä lä­het­tää mer­ka­tut ki­lo­met­rit suo­raan kam­pan­jan net­ti­si­vul­le kun­ta­ran­kin­giin, jos­ta nä­kee suo­ri­tus­mää­rät kun­nit­tain re­aa­li­a­jas­sa.

– So­vel­luk­ses­ta on teh­ty mah­dol­li­sim­man help­po ja yk­sin­ker­tai­nen, jota voi käyt­tää kai­ke­ni­käi­set hen­ki­löt. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la kir­ja­taan omat tie­dot ja tä­män jäl­keen voi Tal­vi­liik­ku­ja-lo­gon tal­len­taa pu­he­li­men näy­töl­le, jos­ta pää­see te­ke­mään jat­kos­sa kir­jauk­set hel­pos­ti ja no­pe­as­ti. Tie­to­ko­neel­la so­vel­luk­seen pää­see no­pe­as­ti so­vel­lus­lin­kin kaut­ta, opas­taa Lii­kun ter­veys­lii­kun­nan ke­hit­tä­jä Juha Kos­ke­lo.

Lii­ku jär­jes­tää kam­pan­jan kun­tien lii­kun­ta­toi­mien kans­sa. Osal­lis­tu­jien kes­ken pal­kin­to­ja, jois­ta il­moi­te­taan voit­ta­jil­le erik­seen.

Va­kan alu­een kun­nis­ta mu­ka­na ovat Mas­ku, My­nä­mä­ki, Naan­ta­li, Tai­vas­sa­lo ja Uu­si­kau­pun­ki.