JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Artikkelia ladataan...

VG-62:n lajipäällikkö Riikka Vainio ja turnauspäällikkö Tiia Palletvuori asettelevat kultamitaleita hopealautaselle.

VG-62:n lajipäällikkö Riikka Vainio ja turnauspäällikkö Tiia Palletvuori asettelevat kultamitaleita hopealautaselle.

Jesse Ranta

Rin­ge­ten C-tyt­tö­jen SM-tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­nen vii­me vii­kon­lop­pu­na oli seu­ral­le iso pon­nis­tus

VG-62:n la­ji­pääl­lik­kö Riik­ka Vai­nio ja tur­naus­pääl­lik­kö Tiia Pal­let­vuo­ri ker­to­vat tur­naus­val­mis­te­lu­jen käyn­nis­ty­neen jo vuo­si sit­ten

Katsomossa oli tunnelmaa läpi turnauksen. Kiekko-Espoon faniryhmä tuulettaa pronssin varmistuttua.

Katsomossa oli tunnelmaa läpi turnauksen. Kiekko-Espoon faniryhmä tuulettaa pronssin varmistuttua.

Jesse Ranta

Kol­mi­päi­väi­seen tur­nauk­seen osal­lis­tui pe­rä­ti 17 jouk­ku­et­ta. Kan­nus­tus­jouk­ko­ja oli tul­lut kau­em­paa­kin ja ää­nek­käät kan­nat­ta­jat täyt­ti­vät Ku­pa­ri­vuo­ren jää­hal­lien kat­so­mot per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin

VG-62:n lajipäällikkö Riikka Vainio ja turnauspäällikkö Tiia Palletvuori asettelevat kultamitaleita hopealautaselle.

VG-62:n lajipäällikkö Riikka Vainio ja turnauspäällikkö Tiia Palletvuori asettelevat kultamitaleita hopealautaselle.

Jesse Ranta

Rin­ge­ten C-tyt­tö­jen SM-tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­nen vii­me vii­kon­lop­pu­na oli seu­ral­le iso pon­nis­tus

VG-62:n la­ji­pääl­lik­kö Riik­ka Vai­nio ja tur­naus­pääl­lik­kö Tiia Pal­let­vuo­ri ker­to­vat tur­naus­val­mis­te­lu­jen käyn­nis­ty­neen jo vuo­si sit­ten

Katsomossa oli tunnelmaa läpi turnauksen. Kiekko-Espoon faniryhmä tuulettaa pronssin varmistuttua.

Katsomossa oli tunnelmaa läpi turnauksen. Kiekko-Espoon faniryhmä tuulettaa pronssin varmistuttua.

Jesse Ranta

Kol­mi­päi­väi­seen tur­nauk­seen osal­lis­tui pe­rä­ti 17 jouk­ku­et­ta. Kan­nus­tus­jouk­ko­ja oli tul­lut kau­em­paa­kin ja ää­nek­käät kan­nat­ta­jat täyt­ti­vät Ku­pa­ri­vuo­ren jää­hal­lien kat­so­mot per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin

VG-62:n lajipäällikkö Riikka Vainio ja turnauspäällikkö Tiia Palletvuori asettelevat kultamitaleita hopealautaselle.

VG-62:n lajipäällikkö Riikka Vainio ja turnauspäällikkö Tiia Palletvuori asettelevat kultamitaleita hopealautaselle.

Jesse Ranta

5596
min
Urheilu
Naantali

SM-loppu­tur­nauksen järjes­tä­mi­sessä jokaisella seurassa on roolinsa

VG-62:n rin­get­te­ja­os­to jär­jes­ti C-tyt­tö­jen SM-lop­pu­tur­nauk­sen vii­me vii­kon­lop­pu­na Naan­ta­lis­sa

11.4.2024 15.15

Jes­se Ran­ta

VG-62 jär­jes­ti vii­kon­lop­pu­na Naan­ta­lis­sa C-tyt­tö­jen rin­ge­ten SM-lop­pu­tur­nauk­sen. Per­jan­tai­na käyn­nis­ty­nyt tur­naus täyt­ti Ku­pa­ri­vuo­ren jää­hal­lit ai­na sun­nun­tai-il­ta­päi­vään as­ti, jol­loin FoPS kruu­nat­tiin ikä­luo­kan mes­ta­rik­si.

Kol­mi­päi­väi­sen tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­nen oli seu­ral­ta suu­ri voi­man­näyt­tö. Val­mis­te­lut tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­seen aloi­tet­tiin jo vuo­si sit­ten.

– Vii­me huh­ti­kuus­sa jää­ja­ko­pa­la­ve­ris­sa mie­tim­me, on­ko meil­lä mah­dol­lis­ta saa­da jää­hal­lit rin­ge­ten käyt­töön kol­mek­si päi­väk­si. En­sim­mäi­sen ker­ran is­tuim­me pie­nem­mäl­lä po­ru­kal­la alas suun­nit­te­le­maan ja ra­ken­ta­maan pro­jek­tia hei­nä­kuus­sa, seu­ras­sa la­ji­pääl­lik­kö­nä toi­mi­va Riik­ka Vai­nio ker­too.

Vaik­ka VG-62 on rin­ge­ten sa­ral­la pe­rin­tei­käs seu­ra Suo­mes­sa, jär­jes­ti se nyt vas­ta en­sim­mäi­sen ker­ran C-tyt­tö­jen SM-lop­pu­tur­nauk­sen.

– Ih­meel­lis­tä kyl­lä, tämä oli vas­ta en­sim­mäi­nen ker­ta. Ei sitä ole täl­lä seu­dul­la jär­jes­tet­ty muu­al­la­kaan ai­em­min, ei edes Tu­rus­sa, Vai­nio sa­noo.

Vai­nio ja tur­naus­sih­tee­ri San­na Tal­vio jää­vät poh­ti­maan, mik­si seu­ra ei ole ai­em­min ha­ke­nut lii­tol­ta lu­paa lop­pu­tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­seen. Eh­kä se ei ai­koi­naan oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta­kaan. Nyt Ku­pa­ri­vuo­ren la­el­la ole­vat kak­si hal­lia pys­ty­vät tar­jo­a­maan pe­li­a­ree­nan tur­nauk­sen 17 jouk­ku­eel­le.

– Olen ai­ka pit­kään ol­lut it­se mu­ka­na, en­kä muis­ta et­tä kos­kaan oli­si edes pu­hut­tu sii­tä, et­tä ha­e­taan lop­pu­tur­naus­ta, tur­naus­sih­tee­ri Tal­vio tuu­maa.

– Ei meil­lä ole ai­em­min ol­lut tääl­lä näin myö­hään jää­tä. Kau­pun­ki on tul­lut vas­taan, nor­maa­lis­ti van­ha hal­li oli­si kiin­ni jo täs­sä vai­hees­sa, Vai­nio jat­kaa.

Turnaussihteeri Sanna Talvio täyttää ottelupöytäkirjaa.

Turnaussihteeri Sanna Talvio täyttää ottelupöytäkirjaa.

Jesse Ranta

Tur­naus­sih­tee­ri San­na Tal­vio täyt­tää ot­te­lu­pöy­tä­kir­jaa. Sun­nun­tai­na tur­naus on jo lop­pu­suo­ral­la ja Tal­vio on hel­pot­tu­nut

5–6 tun­nin yö­u­nil­la tak­ki al­kaa ol­la jo tyh­jä, Tal­vio myön­tää

Ku­pa­ri­vuo­ren huip­pu pul­lis­te­li­kin vii­kon­lo­pun ajan rin­get­teih­mi­sis­tä. Tun­nel­ma kat­so­mos­sa oli läpi tur­nauk­sen hyvä kan­nus­tus ää­ne­käs­tä.

Tur­naus­jär­jes­tä­jis­tä ken­ties eni­ten pe­le­jä on eh­ti­nyt näh­dä me­di­a­tii­min Vii­vi Vää­täi­nen. Hän on tal­ti­oi­nut ne­li­hen­ki­sen me­di­a­tii­min kans­sa kat­so­mon ja pe­lien tun­nel­maa ja ja­ka­nut tuot­ta­nut si­säl­töä so­me­ka­na­viin.

VG-62 on ha­lun­nut pa­nos­taa tur­nauk­sen nä­ky­vyy­teen eten­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

– Pää­tim­me nos­taa ri­maa some-pe­lis­sä. Teem­me si­säl­töä use­am­mal­le ti­lil­le, myös lii­ton ti­lil­le. Olem­me teh­neet pal­jon haas­tat­te­lu­ja ja kaik­ki pe­lit myös strii­ma­taan. Sel­lais­ta ei ole en­nen ol­lut, Vää­täi­nen sa­noo.

Viivi Väätäinen kuvasi somesisältöä Ringetteliitolle ja seuroille.

Viivi Väätäinen kuvasi somesisältöä Ringetteliitolle ja seuroille.

Jesse Ranta

Vii­vi Vää­täi­nen toi­mii Rin­get­te­lii­ton vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri­na. VG-sy­dä­men omaa­va Vää­täi­nen toi tie­to­tai­ton­sa kas­vat­ta­ja­seu­ran­sa avuk­si

Vää­täi­sen ve­tä­mä nel­jän hen­gen me­di­a­tii­mi ku­va­si kaik­ki tur­nauk­sen ot­te­lut suo­ra­na verk­koon ja tuot­ti si­säl­töä eri so­me­ka­na­vil­le

On­nis­tu­neen tur­nauk­sen taus­tal­la on koko seu­ran yh­tei­nen pa­nos.

– Tämä on koko seu­ran jut­tu. Kaik­ki seu­ran jouk­ku­eet ovat ol­leet mu­ka­na jär­jes­te­lys­sä. Joka jouk­ku­eel­la on ol­lut oma roo­li. Van­hem­mat ja pe­laa­jat ovat kaik­ki ol­leet jol­lain ta­val­la mu­ka­na täs­sä. Eh­kä se ku­vas­taa­kin tätä mei­dän seu­raa, sel­lai­nen yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mi­nen, Vai­nio sa­noo.

VG-62:n E-juniorit muodostivat kunniakujan finaalissa pelaaville joukkueille.

VG-62:n E-juniorit muodostivat kunniakujan finaalissa pelaaville joukkueille.

Jesse Ranta

Tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä oli­vat mu­ka­na kaik­ki seu­ran rin­get­te­jouk­ku­eet. Pe­laa­jien, van­hem­pien ja iso­van­hem­pien li­säk­si apu­na oli jouk­ko va­paa­eh­toi­sia

VG-62:n E-ju­ni­o­rit muo­dos­ti­vat kun­ni­a­ku­jan fi­naa­lis­sa pe­laa­vien Lah­ti Rin­ge­ten ja FoP­Sin pe­laa­jil­le. En­nen ot­te­lua kuul­tiin myös Maam­me-lau­lu

Sun­nun­tai­na pe­lat­ta­va vii­mei­nen ot­te­lu, fi­naa­li FoP­Sin ja Lah­ti Rin­ge­ten vä­lil­lä odot­taa tun­nin pääs­sä. Nel­jäl­tä al­ka­van pe­lin jäl­keen edes­sä on no­pea pur­ku, jon­ka jäl­keen tur­naus­jär­jes­tä­jät saa­vat hen­gäh­tää.

– Kyl­lä täs­sä yl­lät­tä­vän pal­jon on ol­lut kiin­ni eten­kin vii­me vii­kot, Vai­nio sa­noo.

– 5–6 tun­nin yö­u­nil­la tak­ki al­kaa ol­la tyh­jä. Sain juu­ri teh­tyä kak­si vii­meis­tä pöy­tä­kir­jaa, en­kä va­li­ta, Tal­vio myön­tää.

Osal­la jouk­ku­eis­ta tur­naus on jo ohi. Hy­vin­kää Rin­ge­ten jouk­ku­een­joh­ta­ja Lii­na Im­mo­nen pa­laut­taa pu­ku­ko­pin avai­men tur­naus­sih­tee­ril­le ja kiit­te­lee hy­vin su­ju­nees­ta tur­nauk­ses­ta.

– Ai­van eri­no­mai­set jär­jes­te­lyt. Etu­kä­teen saim­me kai­ken tar­vit­ta­van in­fon hy­vis­sä ajoin. Tur­nauk­sen ai­ka­na vies­ti on kul­ke­nut mut­kat­to­mas­ti, Im­mo­nen to­te­aa.

Kii­tos läm­mit­tää jär­jes­tä­jien miel­tä.

Katsomoita koristivat värikkäät kannustuslakanat.

Katsomoita koristivat värikkäät kannustuslakanat.

Jesse Ranta

Kat­so­moi­ta ko­ris­ti­vat vä­rik­käät kan­nus­tus­la­ka­nat. Hy­vän­tuu­li­sia kan­na­tus­huu­to­ja ryt­mit­ti­vät rum­mu­tuk­set. Rum­muik­si kel­pa­si­vat esi­mer­kik­si muo­vi­äm­pä­rit ja maa­le­ja juh­lit­tiin su­mu­tor­vien sä­es­tä­mä­nä

Fors­sas­ta tul­leet kan­nat­ta­jat jän­nit­ti­vät omien­sa puo­les­ta fi­naa­li­pe­lis­sä. Kaik­ki päät­tyi fors­sa­lais­ten kan­nal­ta suo­tui­sas­ti fi­naa­lin päät­ty­es­sä FoP­Sin voit­toon Lah­ti Rin­ge­tes­tä

C-tyttöjen finaalissa pelasivat Lahti Ringette ja FoPS.

C-tyttöjen finaalissa pelasivat Lahti Ringette ja FoPS.

Jesse Ranta

Fi­naa­li­pe­lis­sä jän­ni­tys­näy­tel­män pää­täh­det sai­vat naut­tia mo­ni­sa­ta­päi­sen kat­so­ja­jou­kon luo­mas­ta tun­nel­mas­ta. Sen ko­ke­muk­sen pe­laa­jat muis­ta­vat var­mas­ti pit­kään

Seu­ran kan­nal­ta ai­noa kau­neus­vir­he ta­pah­tui ken­täl­lä. Al­ku­loh­kos­sa kaik­ki pe­lin­sä voit­ta­nut VG-62 pu­to­si rat­kai­su­pe­leis­tä ja si­joit­tui seit­se­män­nek­si.

– Yh­teen pe­liin tuli nu­kah­dus, mut­ta sel­lais­ta ur­hei­lu on. Pa­rem­paa me­nes­tys­tä oli­si tie­ten­kin toi­vot­tu, Vai­nio sa­noo.

– Suu­rin pet­ty­mys on, et­tä toi­vot­tua sää­tä ei saa­tu. Nyt Naan­ta­lin au­rin­ko ei oi­kein näyt­täy­ty­nyt, Tal­vio tuu­maa.

Jes­se Ran­ta

Jes­se Ran­ta

VG-62 jär­jes­ti vii­kon­lop­pu­na Naan­ta­lis­sa C-tyt­tö­jen rin­ge­ten SM-lop­pu­tur­nauk­sen. Per­jan­tai­na käyn­nis­ty­nyt tur­naus täyt­ti Ku­pa­ri­vuo­ren jää­hal­lit ai­na sun­nun­tai-il­ta­päi­vään as­ti, jol­loin FoPS kruu­nat­tiin ikä­luo­kan mes­ta­rik­si.

Kol­mi­päi­väi­sen tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­nen oli seu­ral­ta suu­ri voi­man­näyt­tö. Val­mis­te­lut tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­seen aloi­tet­tiin jo vuo­si sit­ten.

– Vii­me huh­ti­kuus­sa jää­ja­ko­pa­la­ve­ris­sa mie­tim­me, on­ko meil­lä mah­dol­lis­ta saa­da jää­hal­lit rin­ge­ten käyt­töön kol­mek­si päi­väk­si. En­sim­mäi­sen ker­ran is­tuim­me pie­nem­mäl­lä po­ru­kal­la alas suun­nit­te­le­maan ja ra­ken­ta­maan pro­jek­tia hei­nä­kuus­sa, seu­ras­sa la­ji­pääl­lik­kö­nä toi­mi­va Riik­ka Vai­nio ker­too.

Vaik­ka VG-62 on rin­ge­ten sa­ral­la pe­rin­tei­käs seu­ra Suo­mes­sa, jär­jes­ti se nyt vas­ta en­sim­mäi­sen ker­ran C-tyt­tö­jen SM-lop­pu­tur­nauk­sen.

– Ih­meel­lis­tä kyl­lä, tämä oli vas­ta en­sim­mäi­nen ker­ta. Ei sitä ole täl­lä seu­dul­la jär­jes­tet­ty muu­al­la­kaan ai­em­min, ei edes Tu­rus­sa, Vai­nio sa­noo.

Vai­nio ja tur­naus­sih­tee­ri San­na Tal­vio jää­vät poh­ti­maan, mik­si seu­ra ei ole ai­em­min ha­ke­nut lii­tol­ta lu­paa lop­pu­tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­seen. Eh­kä se ei ai­koi­naan oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta­kaan. Nyt Ku­pa­ri­vuo­ren la­el­la ole­vat kak­si hal­lia pys­ty­vät tar­jo­a­maan pe­li­a­ree­nan tur­nauk­sen 17 jouk­ku­eel­le.

– Olen ai­ka pit­kään ol­lut it­se mu­ka­na, en­kä muis­ta et­tä kos­kaan oli­si edes pu­hut­tu sii­tä, et­tä ha­e­taan lop­pu­tur­naus­ta, tur­naus­sih­tee­ri Tal­vio tuu­maa.

– Ei meil­lä ole ai­em­min ol­lut tääl­lä näin myö­hään jää­tä. Kau­pun­ki on tul­lut vas­taan, nor­maa­lis­ti van­ha hal­li oli­si kiin­ni jo täs­sä vai­hees­sa, Vai­nio jat­kaa.

Turnaussihteeri Sanna Talvio täyttää ottelupöytäkirjaa.

Turnaussihteeri Sanna Talvio täyttää ottelupöytäkirjaa.

Jesse Ranta

Tur­naus­sih­tee­ri San­na Tal­vio täyt­tää ot­te­lu­pöy­tä­kir­jaa. Sun­nun­tai­na tur­naus on jo lop­pu­suo­ral­la ja Tal­vio on hel­pot­tu­nut

5–6 tun­nin yö­u­nil­la tak­ki al­kaa ol­la jo tyh­jä, Tal­vio myön­tää

Ku­pa­ri­vuo­ren huip­pu pul­lis­te­li­kin vii­kon­lo­pun ajan rin­get­teih­mi­sis­tä. Tun­nel­ma kat­so­mos­sa oli läpi tur­nauk­sen hyvä kan­nus­tus ää­ne­käs­tä.

Tur­naus­jär­jes­tä­jis­tä ken­ties eni­ten pe­le­jä on eh­ti­nyt näh­dä me­di­a­tii­min Vii­vi Vää­täi­nen. Hän on tal­ti­oi­nut ne­li­hen­ki­sen me­di­a­tii­min kans­sa kat­so­mon ja pe­lien tun­nel­maa ja ja­ka­nut tuot­ta­nut si­säl­töä so­me­ka­na­viin.

VG-62 on ha­lun­nut pa­nos­taa tur­nauk­sen nä­ky­vyy­teen eten­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

– Pää­tim­me nos­taa ri­maa some-pe­lis­sä. Teem­me si­säl­töä use­am­mal­le ti­lil­le, myös lii­ton ti­lil­le. Olem­me teh­neet pal­jon haas­tat­te­lu­ja ja kaik­ki pe­lit myös strii­ma­taan. Sel­lais­ta ei ole en­nen ol­lut, Vää­täi­nen sa­noo.

Viivi Väätäinen kuvasi somesisältöä Ringetteliitolle ja seuroille.

Viivi Väätäinen kuvasi somesisältöä Ringetteliitolle ja seuroille.

Jesse Ranta

Vii­vi Vää­täi­nen toi­mii Rin­get­te­lii­ton vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri­na. VG-sy­dä­men omaa­va Vää­täi­nen toi tie­to­tai­ton­sa kas­vat­ta­ja­seu­ran­sa avuk­si

Vää­täi­sen ve­tä­mä nel­jän hen­gen me­di­a­tii­mi ku­va­si kaik­ki tur­nauk­sen ot­te­lut suo­ra­na verk­koon ja tuot­ti si­säl­töä eri so­me­ka­na­vil­le

On­nis­tu­neen tur­nauk­sen taus­tal­la on koko seu­ran yh­tei­nen pa­nos.

– Tämä on koko seu­ran jut­tu. Kaik­ki seu­ran jouk­ku­eet ovat ol­leet mu­ka­na jär­jes­te­lys­sä. Joka jouk­ku­eel­la on ol­lut oma roo­li. Van­hem­mat ja pe­laa­jat ovat kaik­ki ol­leet jol­lain ta­val­la mu­ka­na täs­sä. Eh­kä se ku­vas­taa­kin tätä mei­dän seu­raa, sel­lai­nen yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mi­nen, Vai­nio sa­noo.

VG-62:n E-juniorit muodostivat kunniakujan finaalissa pelaaville joukkueille.

VG-62:n E-juniorit muodostivat kunniakujan finaalissa pelaaville joukkueille.

Jesse Ranta

Tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä oli­vat mu­ka­na kaik­ki seu­ran rin­get­te­jouk­ku­eet. Pe­laa­jien, van­hem­pien ja iso­van­hem­pien li­säk­si apu­na oli jouk­ko va­paa­eh­toi­sia

VG-62:n E-ju­ni­o­rit muo­dos­ti­vat kun­ni­a­ku­jan fi­naa­lis­sa pe­laa­vien Lah­ti Rin­ge­ten ja FoP­Sin pe­laa­jil­le. En­nen ot­te­lua kuul­tiin myös Maam­me-lau­lu

Sun­nun­tai­na pe­lat­ta­va vii­mei­nen ot­te­lu, fi­naa­li FoP­Sin ja Lah­ti Rin­ge­ten vä­lil­lä odot­taa tun­nin pääs­sä. Nel­jäl­tä al­ka­van pe­lin jäl­keen edes­sä on no­pea pur­ku, jon­ka jäl­keen tur­naus­jär­jes­tä­jät saa­vat hen­gäh­tää.

– Kyl­lä täs­sä yl­lät­tä­vän pal­jon on ol­lut kiin­ni eten­kin vii­me vii­kot, Vai­nio sa­noo.

– 5–6 tun­nin yö­u­nil­la tak­ki al­kaa ol­la tyh­jä. Sain juu­ri teh­tyä kak­si vii­meis­tä pöy­tä­kir­jaa, en­kä va­li­ta, Tal­vio myön­tää.

Osal­la jouk­ku­eis­ta tur­naus on jo ohi. Hy­vin­kää Rin­ge­ten jouk­ku­een­joh­ta­ja Lii­na Im­mo­nen pa­laut­taa pu­ku­ko­pin avai­men tur­naus­sih­tee­ril­le ja kiit­te­lee hy­vin su­ju­nees­ta tur­nauk­ses­ta.

– Ai­van eri­no­mai­set jär­jes­te­lyt. Etu­kä­teen saim­me kai­ken tar­vit­ta­van in­fon hy­vis­sä ajoin. Tur­nauk­sen ai­ka­na vies­ti on kul­ke­nut mut­kat­to­mas­ti, Im­mo­nen to­te­aa.

Kii­tos läm­mit­tää jär­jes­tä­jien miel­tä.

Katsomoita koristivat värikkäät kannustuslakanat.

Katsomoita koristivat värikkäät kannustuslakanat.

Jesse Ranta

Kat­so­moi­ta ko­ris­ti­vat vä­rik­käät kan­nus­tus­la­ka­nat. Hy­vän­tuu­li­sia kan­na­tus­huu­to­ja ryt­mit­ti­vät rum­mu­tuk­set. Rum­muik­si kel­pa­si­vat esi­mer­kik­si muo­vi­äm­pä­rit ja maa­le­ja juh­lit­tiin su­mu­tor­vien sä­es­tä­mä­nä

Fors­sas­ta tul­leet kan­nat­ta­jat jän­nit­ti­vät omien­sa puo­les­ta fi­naa­li­pe­lis­sä. Kaik­ki päät­tyi fors­sa­lais­ten kan­nal­ta suo­tui­sas­ti fi­naa­lin päät­ty­es­sä FoP­Sin voit­toon Lah­ti Rin­ge­tes­tä

C-tyttöjen finaalissa pelasivat Lahti Ringette ja FoPS.

C-tyttöjen finaalissa pelasivat Lahti Ringette ja FoPS.

Jesse Ranta

Fi­naa­li­pe­lis­sä jän­ni­tys­näy­tel­män pää­täh­det sai­vat naut­tia mo­ni­sa­ta­päi­sen kat­so­ja­jou­kon luo­mas­ta tun­nel­mas­ta. Sen ko­ke­muk­sen pe­laa­jat muis­ta­vat var­mas­ti pit­kään

Seu­ran kan­nal­ta ai­noa kau­neus­vir­he ta­pah­tui ken­täl­lä. Al­ku­loh­kos­sa kaik­ki pe­lin­sä voit­ta­nut VG-62 pu­to­si rat­kai­su­pe­leis­tä ja si­joit­tui seit­se­män­nek­si.

– Yh­teen pe­liin tuli nu­kah­dus, mut­ta sel­lais­ta ur­hei­lu on. Pa­rem­paa me­nes­tys­tä oli­si tie­ten­kin toi­vot­tu, Vai­nio sa­noo.

– Suu­rin pet­ty­mys on, et­tä toi­vot­tua sää­tä ei saa­tu. Nyt Naan­ta­lin au­rin­ko ei oi­kein näyt­täy­ty­nyt, Tal­vio tuu­maa.

Jes­se Ran­ta