JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maija Sianoja päätti kilpailukauden Vallimailin voittoon.

Maija Sianoja päätti kilpailukauden Vallimailin voittoon.

Jarmo Jokila

Urheilu
Nousiainen
16.11.2020 9.05

Sianoja Vallimailin ykkönen

Suun­nis­tus

Jar­mo Jo­ki­la

Suo­men nais­ten tä­män het­ken kär­ki­suun­nis­ta­ja Mai­ja Si­a­no­ja vei ni­miin­sä 36. Val­li­mai­lin var­sin sel­väl­lä erol­la. Kak­kos­pai­kan lu­nas­ti maa­jouk­ku­e­suun­nis­ta­ja Ak­se­li Ruo­ho­la Nou­si­ais­ten Pi­run­por­tin maas­tos­sa lau­an­tai­na.

Mar­ras­kuun puo­li­vä­lin unel­ma­sää, pil­vi­pou­ta ja kuu­den as­teen läm­pö­ti­la, hel­li MS Par­man suun­nis­ta­jia. Ja­os­sa oli epä­vi­ral­li­nen seu­ra­mes­ta­ruus, jos­ta saa­pui kil­voit­te­le­maan 42 osa­not­ta­jaa. Kaik­ki suun­nis­ti­vat sa­man ra­dan ja lop­pu­tu­lok­siin las­ket­tiin ta­soi­tus­ta iän ja su­ku­puo­len mu­kaan.

Heik­ki An­ders­son ja Vesa-Mat­ti Eu­ra oli­vat laa­ti­neet kah­den ki­lo­met­rin ja seit­se­män ras­tin ra­dan Pi­run­por­tin reu­noil­la ole­vil­le, pai­koin jyr­kil­le­kin kal­li­oil­le. Ai­van täyt­tä ta­va­raa oli tar­jol­la pie­ni­piir­tei­ses­sä po­lut­to­mas­sa maas­tos­sa. Sam­ma­lei­set kal­li­ot oli­vat sa­tei­den jäl­keen liuk­kai­ta, mikä vaa­ti huo­lel­li­suut­ta as­kel­ta­mi­seen. Täyt­tä vauh­tia ei pys­ty­nyt pi­tä­mään tek­ni­ses­ti vaa­ti­val­la ra­dal­la.

Mai­ja Si­a­no­jan esi­tyk­set ovat ol­leet ko­vaa luok­kaa koko syk­syn ja puh­taal­la suo­ri­tuk­sel­la ir­to­si ta­soi­tuk­sen jäl­keen Val­li­mai­lin yk­kös­si­ja. No­peim­man ajan 12.53 kel­lot­ti Ak­se­li Ruo­ho­la, mut­ta ta­soi­tuk­sen jäl­keen eroa Si­a­no­jaan jäi 1.24.

– Yk­kös­vä­lil­lä tuli vä­hän tur­haa mut­kit­te­lua, kun ei ol­lut pää­mää­rä täy­sin sel­vil­lä. Si­näl­lään ra­ta­mes­ta­ril­ta hyvä väli heti al­kuun, kun oli mo­nen­lais­ta yli­tet­tä­vää ja piti päät­tää, me­nee­kö suo­raan vai mä­kiä luo­vien. Muu­ten­kin al­ku­ra­ta oli haas­ta­va, tar­kas­ti sai men­nä. Oli hy­vää ota­tus­ta seu­ra­ka­ve­rien kans­sa mat­kan var­rel­la, Si­a­no­ja ker­ta­si.

– Juok­su ei ol­lut par­haim­mil­laan. To­sin vauh­tia ei us­kal­ta­nut pi­tää, sen ver­ran rata oli tek­ni­nen. En us­ko, et­tä par­haal­la­kaan is­kul­la oli­sin pys­ty­nyt Mai­jaa lyö­mään, Ruo­ho­la to­te­si.

Juok­su­a­jal­laan toi­sek­si no­pein oli Os­ka­ri Le­pis­tö 44 se­kun­tia Ruo­ho­las­ta. Se riit­ti Val­li­mai­lin kol­mos­ti­laan. Topi Pent­ti­nen oli kol­man­nek­si no­pein 13 se­kun­tia Le­pis­tös­tä, mut­ta tiu­kas­sa tais­tos­sa se riit­ti Val­li­mai­lil­la si­jaan kuu­si.

Nuo­rim­mis­ta jun­nuis­ta To­pi­as Muuk­ko­nen si­joit­tui Val­li­mai­lin nel­jän­nek­si.

– Ihan hyvä veto. Ras­teil­la en me­net­tä­nyt ai­kaa, mut­ta pit­kil­lä vä­leil­lä rei­tin­va­lin­nois­sa oli­sin voi­nut pa­ran­taa, Muuk­ko­nen myön­si.