JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Uusikaupunki
20.6.2022 11.22

Setumo Bodibe valmentajaksi Korihaihin

Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait on teh­nyt 1+1-vuo­ti­sen val­men­ta­ja­so­pi­muk­sen tam­pe­re­lais­läh­töi­sen Se­tu­mo Bo­di­ben kans­sa. Bo­di­bes­ta tu­lee edus­tus­jouk­ku­een apu­val­men­ta­ja ja hän tu­lee vah­vis­ta­maan seu­ran ju­ni­o­ri­toi­min­taa ja -val­men­nus­ta. Bo­di­be tuo seu­raan vah­vaa osaa­mis­ta tai­to- sekä fy­siik­ka­val­men­nuk­ses­ta.

– Hy­vil­lä mie­lil­lä tu­len Ko­ri­hai­hin. Olen in­nos­tu­nut sii­tä, mi­ten seu­ra ha­lu­aa men­nä eteen­päin ja ke­hit­tää omaa toi­min­taan­sa. Ko­ri­hail­la on sel­keä suun­ta, joka on mul­le tär­ke­ää, kos­ka ha­lu­an toi­mia sa­mal­la ta­val­la. Olen tun­te­nut Te­ron (pää­val­men­ta­ja Va­sell) jo pi­dem­mäl­tä ajal­ta ja mei­dän val­men­nus­fi­lo­so­fi­at so­pi­vat toi­siin­sa. Li­säk­si seu­ran kans­sa käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen kaut­ta tuli sel­lai­nen fii­lis, et­tä olem­me kaik­ki sa­mal­la si­vul­la, Bo­di­be ker­too.

27-vuo­ti­as Bo­di­be on nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta ol­lut mo­nes­sa val­men­nus­teh­tä­väs­sä mu­ka­na. Ko­ri­pal­los­sa hän on toi­mi­nut val­men­ta­ja­na Tam­pe­reen Py­rin­nös­sä, BC No­ki­as­sa, Ou­lun NMKY:ssä sekä Jy­väs­ky­lä Bas­ket­ball Aca­de­mys­sä. Teh­tä­vät ovat vaih­del­leet seu­ran edus­tus­jouk­ku­ei­den val­men­nuk­ses­ta ju­ni­o­ri­val­men­nuk­seen.

– Yk­si isoin asia, mikä mua hou­kut­ti, oli Te­ron ja koko Ko­ri­hai­den ta­voi­te pa­nos­taa pe­laa­jien ke­hit­tä­mi­seen. Se on it­sel­le­ni isoin in­to­hi­mo val­men­ta­mi­ses­sa, pu­hut­tiin sit­ten ko­ke­neem­mas­ta pe­laa­jas­ta tai ju­ni­o­ri­pe­laa­jas­ta.

Bo­di­be on eri­kois­tu­nut tai­to- sekä fy­siik­ka­val­men­nuk­seen. Hän on toi­mi­nut mm. Sasu Sa­li­nin, To­pi­as Pal­min ja An­nii­na Äi­jä­sen hen­ki­lö­koh­tai­se­na val­men­ta­ja­na. Fy­siik­ka­val­men­nus­ta hän on har­joit­ta­nut mo­nen ko­ri­pal­lo­jouk­ku­een mu­ka­na.

– Odo­tan eni­ten sitä, et­tä pää­sen tu­tus­tu­maan uu­siin pe­laa­jiin ja kes­kus­te­le­maan hei­dän kans­saan sii­tä, mi­ten he nä­ke­vät oman uran­sa ke­hit­ty­vän ja mit­kä ovat seu­raa­via as­ke­lei­ta. Yri­te­tään löy­tää rat­kai­su­ja, joil­la päi­vit­täi­ses­tä te­ke­mi­ses­tä saa­daan riit­tä­vän laa­du­kas­ta, jot­ta pe­laa­jien ta­voit­teet oli­si­vat re­a­lis­ti­sia, Bo­di­be ker­too odo­tuk­sis­taan.