JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Mynämäki
16.11.2020 12.51

SBS Wirmo edelleen voitokas

Sa­li­ban­dy

Pant­hers 4

SBS Wir­mo 9

Mik­ko Im­mo­nen

SBS Wir­mon mies­ten edus­tus­jouk­kue vie­rai­li per­jan­tai­na pe­rin­teik­kääs­sä si­sä­pal­loi­lu­kau­pun­gis­sa, kun rii­hi­mä­ke­läi­nen RSS Pant­hers isän­nöi my­nä­mä­ke­läi­siä Suo­mi-sar­jan kamp­pai­lus­sa, jon­ka wir­mo­lai­set vei­vät ni­miin­sä maa­lein 4–9 (0–0, 1–3, 3–6).

Wir­mo ei pääs­syt avau­se­räs­sä vie­lä kun­nol­la kar­vauk­sel­laan an­ta­maan vas­tus­ta­jal­le pai­net­ta ha­lu­a­mal­laan ta­val­la. Toi­saal­ta jouk­kue ei riis­to­jen jäl­keen läh­te­nyt riit­tä­vän ha­na­kas­ti ylös­päin, kun oli­si ol­lut paik­ka, vaan en­nem­min kään­nyt­tiin alas­päin ja ra­ken­net­tiin rau­has­sa.

En­sim­mäi­nen erä py­syi maa­lit­to­ma­na kui­ten­kin pit­käl­ti maa­li­vah­tien hy­vien ot­tei­den an­si­os­ta. Paik­ko­ja ku­pa­ri­sen rik­ko­mi­seen oli­si kum­mal­la­kin jouk­ku­eel­la ol­lut.

Toi­ses­sa eräs­sä ko­ti­jouk­kue aloit­ti maa­lin­te­on. Erän lop­pu­puo­lel­la wir­mo­lai­set kuit­ta­si­vat tap­pi­oa­se­man kol­mel­la reh­tiin kol­meen mi­nuut­tiin is­ke­mäl­lään osu­mal­la ja läh­ti­vät erä­tau­ol­le joh­to­a­se­mas­sa. Wir­mon maa­lien myö­tä myös ote koko ot­te­lun kul­jet­ta­mi­ses­ta siir­tyi sel­ke­äs­ti vie­rail­le, ei­kä RSS Pant­hers enää saa­nut ak­tii­vi­sel­la pe­lil­lään my­nä­mä­ke­läi­siä hor­ju­tet­tua.

Kol­man­nen erän avaus­vi­to­sel­la Wir­mo is­ki vie­lä kol­mas­ti, repi eron vii­teen maa­liin ja käy­tän­nös­sä sa­mal­la rat­kai­si ot­te­lun eduk­seen. Kum­pi­kin jouk­kue osui vie­lä tä­män jäl­keen kol­me ker­taa ja näin sar­ja­pis­teet läh­ti­vät Var­si­nais-Suo­meen. Tämä miel­lyt­ti van­hoil­la ko­ti­nur­kil­laan val­men­ta­nut­ta Pet­ri Sep­pis­tä.

– Pe­la­sim­me to­del­la eh­jän kuu­si­kym­men­mi­nuut­ti­sen. Eri­tyi­ses­ti jouk­ku­ee­na puo­lus­ta­mi­nen on pe­lis­tä toi­seen oi­kein miel­lyt­tä­väl­lä ta­sol­la, Sep­pi­nen ana­ly­soi.

Sep­pi­nen an­toi tun­nus­tus­ta myös Rii­hi­mä­en suun­taan.

– Vas­tus­ta­ja pe­la­si oi­kein ak­tii­vis­ta sa­li­ban­dya ja kun vie­lä ylei­söä oli mu­ka­vas­ti eli ään­tä ja tun­nel­maa riit­ti, ka­sas­sa oli­vat ai­nek­set tä­män kau­den tä­hän as­ti par­haa­seen vie­ra­sot­te­luun.

Tii­viin ja uh­rau­tu­van puo­lus­tus­pe­laa­mi­sen li­säk­si myös hyök­käys­pe­lis­sä oli jär­ke­vää malt­tia. Vaik­kei maa­le­ja heti saa­tu­kaan ai­kai­sek­si, jak­soi Wir­mo jau­haa mal­til­la ja ra­ken­taa pai­kat riit­tä­vien osu­mien te­ke­mi­seen. Jouk­kue py­syi pal­los­sa ei­kä hä­tää ol­lut.

Seu­raa­vak­si sar­ja­kär­jes­sä jat­ka­va Wir­mo saa per­jan­tai­na ko­ti­hal­liin­sa vie­raak­si Fo­Sun, joka keik­kuu täl­lä het­kel­lä sar­jas­sa kol­man­te­na.