JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maskun Palloseura voitti 2012-ikäluokan kilpasarjan.

Maskun Palloseura voitti 2012-ikäluokan kilpasarjan.

Urheilu
Masku
7.9.2023 10.55

MaPS:n junnuille kaksi voittoa kotitur­nauk­sessa

Jal­ka­pal­lo

Las­ten iloi­set huu­dot rai­kui­vat kuu­lu­vas­ti, kun Mas­kun Pal­lo­seu­ran P2012-jouk­kue jär­jes­ti kol­mat­ta ker­taa jal­ka­pal­lo­tur­nauk­sen Mas­kun vi­he­ri­öil­lä. Tänä vuon­na tur­naus oli ai­em­pia ker­to­ja suu­rem­pi, kun pe­le­jä pe­lat­tiin yh­tä ai­kaa kol­mel­la nur­mel­la.

Nes­te K Ri­vie­ra -tur­naus an­toi kah­del­le ikä­sar­jal­le mah­dol­li­suu­den viet­tää pe­li­päi­vää Ta­pon­ke­don hal­lis­sa ja ul­ko­ken­täl­lä. Li­säk­si pe­le­jä pe­lat­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa myös Mas­ku­ta­lon nur­mel­la. Tur­nauk­seen osal­lis­tui kai­ken kaik­ki­aan 36 jouk­ku­et­ta 2012- ja 2015-syn­ty­nei­den ikä­sar­jois­ta.

Mark­ki­na­mai­siin mit­ta­suh­tei­siin kas­va­neen tur­nauk­sen jär­jes­te­lyt sai­vat run­saas­ti kii­tos­ta niin jouk­ku­ei­den kuin mui­den­kin tur­naus­vie­rai­den jou­kos­ta. Pai­kan pääl­le saa­pui jouk­ku­ei­ta muun mu­as­sa Lah­des­ta, Ur­ja­las­ta ja Fors­sas­ta.

Tur­nauk­sen suo­si­os­ta ker­too se­kin, et­tä tam­pe­re­lai­nen jal­ka­pal­lo­jouk­kue ha­lu­si osal­lis­tua tur­nauk­seen tänä vuon­na sik­si, et­tä jouk­kue oli saa­nut po­si­tii­vi­sen tur­naus­ko­ke­muk­sen vuon­na 2022 jär­jes­te­tys­sä ta­pah­tu­mas­sa.

Tur­nauk­ses­sa pal­jon po­si­tii­vis­ta huo­mi­o­ta saa­neen oheis­toi­min­nan on­nis­tu­mi­ses­sa aut­toi­vat kym­me­net yri­tyk­set lä­hi­a­lu­eil­ta ja kau­em­paa­kin. Sii­tä esi­merk­ki­nä muun mu­as­sa kol­mes­sa ki­os­kis­sa myy­dyt yri­tyk­sil­tä lah­joi­tuk­si­na saa­dut laa­duk­kaat myyn­ti­tuot­teet sekä ma­ke­an et­tä suo­lai­sen näl­kään.

Näin mit­ta­vaan tur­nauk­seen tar­vi­taan pal­jon va­paa­eh­tois­työ­tä. Tur­nauk­sen jär­jes­tä­mi­sen mah­dol­lis­ti­vat P2012-jouk­ku­een poi­kien van­hem­mat.

– Yh­teen hit­sau­tu­neel­la tii­mi­työl­lä saim­me jär­jes­tet­tyä upe­an ta­pah­tu­man. Haa­ve en­sim­mäi­ses­tä ul­ko­maan pe­li­mat­kas­ta on taas as­ke­leen lä­hem­pä­nä to­teu­tu­mis­taan, tur­naus­vas­taa­va Su­san­na Holm­lund to­te­si.

Tii­mi­työn on­nis­tu­mi­ses­ta ker­too se, et­tä päi­vään osal­lis­tu­neet ta­hot an­toi­vat eni­ten po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta hen­ki­lö­kun­nan ys­tä­väl­li­syy­des­tä ja pal­ve­lu­alt­tiu­des­ta. Tur­nauk­sen koko tuot­to käy­te­tään pe­laa­jien hy­väk­si, jo­ten kaik­ki van­hem­mat oli­vat täy­des­tä sy­dä­mes­tään mu­ka­na jär­jes­te­lyis­sä.

Päi­vän pää­täh­det eli jal­ka­pal­loa pe­laa­vat lap­set naut­ti­vat sel­väs­ti mo­ni­puo­li­ses­ta ot­te­luoh­jel­mas­ta, run­saas­ta oheis­toi­min­nas­ta ja her­kul­li­sis­ta ki­os­ki­tuot­teis­ta.

Jän­nit­tä­vä tur­naus­päi­vä sai ar­voi­sen­sa lo­pun eri sar­jo­jen mes­ta­ruuk­sien rat­ket­tua il­ta­päi­vän vii­mei­sis­sä pe­leis­sä. 2012-ikä­luo­kan kil­pa­sar­ja päät­tyi ko­ti­jouk­kue Mas­kun Pal­lo­seu­ran mes­ta­ruus­juh­liin Rai­Fun jää­tyä ho­pe­al­le maa­lie­ron tur­vin. Prons­si­mi­ta­lit mat­ka­si­vat Kaa­ri­naan LTU:n mu­ka­na.

Myös nuo­rem­mas­sa 2015-ikä­luo­kas­sa kil­pa­sar­jan mes­ta­ruus py­syi Mas­kus­sa MaPS:n voi­tet­tua kaik­ki pe­lin­sä.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely