JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Niko Lehtiranta nappasi kolme voittoa Imatralta.

Niko Lehtiranta nappasi kolme voittoa Imatralta.

Harjukuvat

Urheilu
Masku
10.7.2024 7.30

Lehtiranta hallitsi Supersport-luokkia Imatranajossa

Moot­to­ri­pyö­räi­ly

Kol­min­ker­tai­nen Su­pers­tock 600 -luo­kan suo­men­mes­ta­ri, mas­ku­lai­nen Niko Leh­ti­ran­ta osal­lis­tui vii­kon­lop­pu­na IR­RC-sar­jan osa­kil­pai­luun Imat­ran ka­tu­ra­dal­la yli 33 000 sil­mä­pa­rin edes­sä. Leh­ti­ran­nal­le ky­sei­nen ka­tu­ra­ta­kil­pai­lu oli vas­ta toi­nen ural­laan.

Vii­me vuon­na Leh­ti­ran­ta si­joit­tui open 600 -luo­kas­sa kol­man­nek­si ja IR­RC-luo­kan osa­kil­pai­lus­ta tuli kes­key­tys tek­ni­seen vian vuok­si. Nuo­ru­kai­sel­le jäi pal­jon ham­paan­ko­loon, ja tä­män vuo­den Imat­ra­na­joon läh­det­tin kai­kin­puo­lin eri­lai­sis­ta ase­tel­mis­ta ja vain mi­ta­lin­kiil­to sil­mis­sä.

Leh­ti­ran­ta ajaa ko­ti­mais­ta SM-sar­jaa Su­per­bi­ke-luo­kas­sa, mut­ta Imat­ral­le hän läh­ti Su­pers­port 600 -luo­kan pyö­räl­lä Kal­lio Ra­cing tii­min kans­sa.

Imat­ral­le oli saa­pu­nut tä­män vuo­den IR­RC-sar­jan kär­ki­kus­kit, jo­ten odo­tet­ta­vis­sa oli tiuk­kaa kamp­pai­lua ja vauh­di­kas­ta me­noa. Luok­kaan oli il­moit­tau­tu­nut yli 30 kul­jet­ta­jaa, mu­kaan lu­kien Man­saa­ren eri­kois­mie­he­nä tun­net­tu Mic­ha­el Dun­lop.

Kil­pai­lu­vii­kon­lop­pu al­koi Open-, sekä IR­RC-luo­kan en­sim­mäi­sil­lä ai­ka-ajoil­la. Kum­mas­sa­kin luo­kas­sa mu­ka­na oli­vat pit­käl­ti sa­mat kul­jet­ta­jat.

Open-luo­kan ai­ka-ajon ai­ka­na si­joi­tuk­set vaih­te­li­vat use­am­paan ker­taan ai­ka-ajon ede­tes­sä. Lo­pus­sa Leh­ti­ran­ta kui­ten­kin näyt­ti vauh­tin­sa ja meni kär­keen pi­tä­en si­joi­tuk­sen­sa lop­puun as­ti.

IR­RC-luo­kan ai­ka-ajo oli mil­tei täy­si toi­sin­to Open-luo­kan ai­ka-ajos­ta ja tais­te­lua käy­tiin se­kun­nin kym­me­nyk­sis­tä. Leh­ti­ran­ta näyt­ti vah­vuu­ten­sa ja kii­la­si kär­keen vii­mei­sel­lä kier­rok­sel­la mil­tei se­kun­nin tur­vin.

Lau­an­tai­na oli tie­dos­sa luok­kien toi­set ai­ka-ajot sekä en­sim­mäi­set kil­pai­lu­läh­döt.

Luok­kien toi­set ai­ka-ajot oli­vat jäl­leen jän­ni­tys­näy­tel­mä, jos­sa täl­lä ker­taa kil­pa­kump­pa­ni Adam McLean veti pi­dem­män kor­ren. Leh­ti­ran­ta si­joit­tui kol­man­nek­si. IR­RC-luo­kas­sa toi­sen ai­ka-ajon tu­lok­sek­si tuli toi­nen läh­tö­ruu­tu.

Ai­ka-ajo­jen ai­ka­na pyö­räs­sä ha­vait­tiin pien­tä tek­nis­tä mur­het­ta. Tii­mil­lä oli en­nen kil­pai­lu­läh­tö­jä hom­maa saa­da pyö­rä täy­sin ajo­kun­toi­sek­si.

Open-luo­kan kil­pai­lus­sa Leh­ti­ran­ta sai ai­van lois­ta­van läh­dön ja nap­pa­si it­sel­leen heti muu­ta­man se­kun­nin kau­lan mui­hin näh­den. En­sim­mäi­sen kier­rok­sen täy­tyt­tyä oli Leh­ti­ran­nal­la jo nel­jän se­kun­nin joh­to toi­sel­le kier­rok­sel­le läh­det­tä­es­sä. In­nok­kuus ki­san alus­sa kui­ten­kin kos­tau­tui. Pie­ni ajo­vir­he ja ra­das­sa ol­lut töys­sy ai­heut­ti­vat high­si­de­rin, ja Leh­ti­ran­ta kaa­tui ajau­tu­en päin va­ne­ri­ai­taa, pyö­rän kim­mo­tes­sa lä­hei­seen pus­kaan.

On­nea oli mu­ka­na ja Leh­ti­ran­ta ei lou­kan­nut ti­lan­tees­sa pa­has­ti it­se­ään hur­jan nä­köi­ses­tä len­nos­ta huo­li­mat­ta.

Päi­vän toi­seen IR­RC-luo­kan kil­pai­lun start­tiin Leh­ti­ran­ta läh­ti kak­kos­ruu­dus­ta. Leh­ti­ran­ta sai täy­del­li­sen läh­dön, mut­ta nyt kil­pai­lu läh­ti liik­keel­le hie­man rau­hal­li­sem­min.

Leh­ti­ran­ta piti kär­ki­pai­kan mil­tei läpi kil­pai­lun ja tuli ruu­tu­li­pul­le en­sim­mäi­se­nä. Hän ot­ti uran­sa en­sim­mäi­sen ka­tu­ra­ta­kil­pai­lun voi­ton. Toi­se­na maa­liin tuli Leh­ti­ran­nan kans­sa kamp­pai­lua käy­nyt McLean, ja kol­man­te­na Niko Tans­ka­nen.

Leh­ti­ran­ta to­te­si kil­pai­lun jäl­keen, et­tä ajo tun­tui to­del­la hy­väl­le ja sai ajaa rau­hal­lis­ta, omaa ajoa läpi kil­pai­lun.

Sun­nun­tail­le oli lu­vat­tu to­del­la huo­noa sää­tä ja oli täy­sin epä­var­maa pääs­tään­kö ki­so­ja yli­pää­tään aja­maan. IR­RC-luo­kan läh­tö oli en­sim­mäi­se­nä vuo­ros­sa ja Leh­ti­ran­nan läh­tö­paik­ka­na oli ruu­tu kak­si. Jäl­leen Leh­ti­ran­ta sai hy­vän läh­dön, mut­ta Adam McLean tuli jar­rus­sa ohit­se ja kär­keen. Ra­dal­la oli pai­koin kova tuu­li ja pit­kän ta­ka­suo­ran pääs­sä tuu­len­puus­ka nap­pa­si pyö­rään kiin­ni. Leh­ti­ran­nal­la meni jar­ru pit­käk­si ja hän tip­pui kol­me si­jaa. Hie­man tä­män jäl­keen kil­pai­lu kes­key­tet­tiin sään vuok­si..

Uu­sin­tas­tar­tin jäl­keen lu­vas­sa oli to­del­li­nen jän­ni­tys­näy­tel­mä McLe­a­nin ja Leh­ti­ran­nan vä­lil­lä. Si­joi­tuk­set vaih­te­li­vat pit­kin kil­pai­lua.

Kul­jet­ta­jat tu­li­vat vä­lil­lä ai­van rin­ta­rin­nan pit­kin pää­suo­raa. Vii­mei­sel­lä kier­rok­sel­la Leh­ti­ran­ta kui­ten­kin meni ohi ja piti var­mal­la ajol­la Mcle­a­nin ta­ka­naan ot­ta­en IR­RC-luo­kan toi­sen osa­kil­pai­lu­voi­ton it­sel­leen.

Vii­mei­se­nä läh­tö­nä oli Open-luo­kan kil­pai­lu jo­hon Leh­ti­ran­ta läh­ti kol­man­nes­ta ruu­dus­ta. Use­at ul­ko­maa­lai­set kil­pa­kump­pa­nit oli­vat jät­täy­ty­neet pois Open-luo­kan vii­mei­ses­tä läh­dös­tä. Leh­ti­ran­ta ei kui­ten­kaan pääs­syt mi­ten­kään hel­pol­la, sil­lä Niko Tans­ka­nen tar­jo­si tiu­kan vas­tuk­sen. Pa­ri­val­jak­ko kävi tiuk­kaa vään­töä koko kil­pai­lun ajan Leh­ti­ran­nan kui­ten­kin ot­ta­en vii­kon­lo­pun kol­man­nen voit­ton­sa pie­nel­lä erol­la Tans­ka­seen.

Leh­ti­ran­nan kau­si jat­kuu ko­ti­mai­sen SM-sar­jan pa­ris­sa hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na Alas­ta­ron moot­to­ri­ra­dal­la.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely