JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Uusikaupunki
28.12.2020 9.02

Korisliiga palaa koronatauolta

Ko­ri­pal­lo

Juha Lai­ne

Ko­ris­lii­gan kau­si ty­pis­tyi huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mien hait­to­jen ta­kia. Se­son­ki ha­lu­taan saat­taa maa­liin as­ti, mut­ta run­ko­sar­jas­ta loh­kais­tiin täk­si kau­dek­si suun­ni­tel­lut lop­pu­sar­jat pois. Näin siis 11 jäl­jel­lä ole­vaa mat­sia jää­vät ai­noik­si pe­leik­si niil­le jouk­ku­eil­le, jot­ka ei­vät pää­se pu­do­tus­pe­lei­hin.

Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hais­sa otet­tiin pää­tös koh­ta­lai­sen tyy­nes­ti vas­taan. Hai­luot­si Jar­no Ni­ku­la ym­mär­si pää­tök­sen, mut­ta toi­nen­kin idea oli mie­les­sä.

– Run­ko­sar­ja oli­si voi­tu päät­tää jo tä­hän ja aloit­taa nämä lop­pu­sar­jat täs­tä koh­taa. Täl­löin oli­si tul­lut omaa ta­soa vas­taa­via pe­le­jä enem­män, Ni­ku­la pe­rus­te­lee.

Ko­ri­hait on koh­dan­nut jo kah­des­ti Py­rin­nön eli tam­pe­re­lai­sia vas­taan ei enää pe­la­ta. Lah­den tai­dot pe­to­ka­la tes­taa vie­lä kah­des­ti ja kaik­kia mui­ta vas­taan otel­laan ker­taal­leen. Ko­ti­pe­le­jä on jäl­jel­lä vie­lä kuu­si.

Täs­sä vai­hees­sa pe­lei­hin ei ylei­söä pääs­te­tä lain­kaan. Ni­ku­lan mu­kaan tämä on ikä­vä jut­tu pe­laa­jil­le.

– Ylei­söl­le­hän tätä teh­dään. On omi­tuis­ta pe­la­ta tyh­jil­le kat­so­moil­le ja vai­ku­tus on eri­lai­nen pe­laa­jis­ta riip­pu­en. Joil­le­kin voi ol­la vai­kea syt­tyä pe­lei­hin ja toi­set taas ot­ta­vat vä­hem­män pai­nei­ta, kun ei ole ih­mi­siä ym­pä­ril­lä.

Lii­gas­ta ei voi tip­pua täl­lä kau­del­la eli mo­ti­voi­mi­nen on oma ky­sy­mys­merk­kin­sä. Ko­ri­hait pyr­kii vält­tä­mään jum­bo­si­jan ja lä­him­pä­nä yh­den voi­ton pääs­sä on Kaa­ri­nan Ura Bas­ket.

Pe­li­tun­tu­ma on kaik­ki jouk­ku­eil­le täy­si ar­voi­tus. Edel­li­ses­tä mat­sis­ta on nel­jä viik­koa. Sil­loin Tam­pe­reel­la oli tu­lok­se­na kar­mea sel­kä­sau­na ja ylei­sö­ä­kin oli vie­lä pai­kal­la. Ni­ku­la us­koo, et­tä laa­jem­man ma­te­ri­aa­lin jouk­ku­eet ovat pa­rem­mas­sa is­kus­sa.

– Täl­lai­set jouk­ku­eet ovat pys­ty­neet tree­naa­maan laa­duk­kaam­min ja pys­ty­vät har­joi­tuk­sis­sa pe­laa­maan enem­män to­si­pe­lin omai­ses­ti. Meil­lä on juu­ri se kym­me­nen pe­laa­jaa jouk­ku­ees­sa, jo­ten louk­kaan­tu­mi­siin ei ole va­raa, Ni­ku­la muis­tut­taa.

Ko­ri­hait luo­pui Bo Zeig­le­ris­tä, jo­ten nyt kol­me jenk­kiä on enää mu­ka­na. Val­men­ta­ja Ni­ku­la ker­toi, et­tä li­sä­vah­vis­tuk­sia ei enää han­ki­ta. Täl­lä ryh­mäl­lä men­nään lop­pu­kau­si.