JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rantaralli ajetaan lauantaina Mynämäessä. Kuvituskuva.

Rantaralli ajetaan lauantaina Mynämäessä. Kuvituskuva.

Marko Kyostila

Urheilu
Mynämäki
5.6.2024 13.38

Koomikko Ismo Leikola osallistuu Rantaralliin

Ral­lin F-cu­pin kau­den nel­jäs osa­kil­pai­lu on pe­rin­tei­käs, jo 47. ker­ran ajet­ta­va Ran­ta­ral­li, joka aje­taan lau­an­tai­na 8. ke­sä­kuu­ta. My­nä­mä­en ym­pä­ris­tös­sä aje­taan sil­loin kuu­si eri­kois­ko­et­ta, joil­le mit­taa on saa­tu 59 ki­lo­met­riä.

"Ral­li on re­tee­tä", tie­tä­vät ral­li­kul­jet­ta­jat. Tä­män sa­non­nan osu­vuut­ta läh­tee sel­vit­tä­mään myös maa­il­man haus­kim­mak­si ih­mi­sek­si va­lit­tu Is­mo Lei­ko­la, joka kil­pai­lee My­nä­mä­es­sä ra­hoi­tu­syh­tiö Ca­pi­tal­bo­xin tu­ke­ma­na nuo­tis­ta aja­vien ka­te­go­ri­as­sa. TV:ssä näh­dyn Suo­men Top Gear -oh­jel­man pe­rus­teel­la Jy­väs­ky­län MM-ral­lien tun­nel­maa ikän­sä hen­git­tä­nyt Lei­ko­la ei suin­kaan ole läh­dös­sä pel­käs­tään pi­tä­mään haus­kaa, vaan jo opit­tu­ja op­pe­ja nou­dat­ta­en ke­hit­tää it­se­ään kil­pai­li­ja­na.

– Lap­se­na ai­koi­naan olin joka vuo­si seu­raa­mas­sa Suu­ra­jo­ja. Olen it­se Kuo­hun seu­dul­ta, oli­han se ai­ka ma­kee­ta näh­dä ral­li­au­to­ja ko­ti­seu­dul­la, Lei­ko­la ker­taa ral­lin F-cu­pin tie­dot­tees­sa.

– Odo­tan in­nol­la jo tu­le­via ki­so­ja. Aja­tus on ky­te­nyt pit­kään, lä­hi­ai­koi­na toki enem­män. Sat­tu­mal­ta kun ta­paa oi­kei­ta ih­mi­siä oi­keis­sa olo­suh­teis­sa niin täl­lai­nen mah­dol­li­suus tuli eteen. Ei sitä kau­aa tar­vin­nut miet­tiä ja nyt ol­laan täs­sä ti­lan­tees­sa, Lei­ko­la pal­jas­taa.

My­nä­mä­en jäl­keen tä­män vuo­den ka­len­te­ris­sa Lei­ko­lal­la on vie­lä ai­na­kin elo­kuus­sa ajet­ta­va Fu­tu­re SM-ral­li Lah­des­sa. En­sim­mäi­nen kil­pai­lu­ko­ke­mus mie­hel­lä on kui­ten­kin jo 12 vuo­den ta­kaa, vuon­na 2012 koo­mik­ko osal­lis­tui Han­ki­ral­liin Ford Es­cort 1300 GT MKI:llä.

– Pal­jo­a­kaan en muis­ta sii­tä ki­sas­ta, au­to oli hie­no mut­ta ai­ka tuh­nu. Sen tie­tys­ti muis­tan, et­tä vii­mei­siä ei ol­tu, Lei­ko­la nau­res­ke­lee.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely