JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Joni Herrala edustaa haiparvea myös ensi kaudella.

Joni Herrala edustaa haiparvea myös ensi kaudella.

Korihait

Urheilu
Uusikaupunki
10.6.2024 10.23

Joni Herralalle jatkosopimus, Veeti Helakorpi siirtyy haiparveen

Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait on teh­nyt kak­si­vuo­ti­sen so­pi­muk­sen 22-vuo­ti­aan sent­te­ri Vee­ti He­la­kor­ven kans­sa. So­pi­muk­seen si­säl­tyy ul­ko­maan op­tio, joka on lu­nas­tet­ta­va en­sim­mäi­sen kau­den päät­teek­si 15.6.2025 men­nes­sä. Li­säk­si ta­ka­mies Joni Her­ra­lan so­pi­mus­ta on jat­ket­tu ke­vää­seen 2026 as­ti.

208-sent­ti­nen He­la­kor­pi on Ta­pi­o­lan Hon­gan kas­vat­ti, joka on viet­tä­nyt edel­li­set nel­jä vuot­ta Kou­vo­las­sa. Ko­ke­mus­ta on ker­ty­nyt niin Ko­ris­lii­gas­ta kuin di­vi­si­oo­na A:sta.

– Tosi hy­vät fii­lik­set so­pi­muk­ses­ta, ja us­kon Ugin ole­van hyvä paik­ka mul­le. Vii­me vuon­na oli hie­noa seu­ra­ta Ko­ri­hai­den me­noa, jo­ten on siis­tiä pääs­tä jat­ka­maan sa­maa pö­hi­nää, He­la­kor­pi ker­too tie­dot­tees­sa.

Kas­vat­ta­ja­seu­ras­taan He­la­kor­pi siir­tyi vuon­na 2020 Kou­vo­jen or­ga­ni­saa­ti­oon. Kol­me en­sim­mäis­tä kaut­ta hän viet­ti pää­a­si­as­sa di­vi­si­oo­na A:ssa pe­la­ten Ko­ri­kou­vois­sa ja sit­tem­min Kou­vot Aka­te­mi­as­sa. Kau­dek­si 2022–23 au­ke­si por­tit Kou­vo­jen lii­ga­jouk­ku­ee­seen, jos­sa ot­te­lui­ta ker­tyi ky­sei­sel­lä kau­del­la 17. Mu­kaan mah­tui myös kol­me pu­do­tus­pe­li­ot­te­lua 13 mi­nuu­tin kes­ki­ar­vol­la.

Vii­me kau­del­la Ko­ris­lii­gas­sa He­la­kor­pi pe­la­si 15 ot­te­lua teh­den niis­sä kes­ki­mää­rin 2,3 pis­tet­tä ja 2,6 le­vy­pal­loa. He­la­kor­pi pe­la­si vuo­den 2024 puo­lel­la myös di­vi­si­oo­na A:ssa Rai­der­sin ri­veis­sä rin­nak­kais­li­sens­sin tur­vin. Yh­dek­säs­sä ot­te­lus­sa syn­tyi 13,9 pis­tet­tä ja 10 le­vy­pal­loa ot­te­lua koh­den.

– Kou­vo­las­sa sain viet­tää hie­not nel­jä vuot­ta. Siel­lä sain tree­na­ta pal­jon ja ke­hit­tyä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la, jo­ten kriit­tis­ten ke­hi­tys­vuo­sien kan­nal­ta se oli hyvä tree­niym­pä­ris­tö. Nyt kui­ten­kin tun­tui oi­ke­al­ta het­kel­tä läh­teä eteen­päin, He­la­kor­pi ker­taa men­nei­tä vuo­sia.

Kou­vo­las­sa He­la­kor­pi pää­si ole­maan Jyri Leh­to­sen val­men­nuk­ses­sa sekä har­joi­tuk­sis­sa pai­ni­ka­ve­rei­na oli­vat muun mu­as­sa Han­nes Pöl­lä, Il­ma­ri Toik­ka­nen ja Tho­mas Gip­son III. Ko­ri­hais­sa ta­voit­tee­na on ot­taa jäl­leen yk­si as­kel eteen­päin pe­laa­ja­na sekä aut­taa jouk­ku­et­ta voit­ta­maan pe­le­jä oman roo­lin puit­teis­sa.

– Ko­ri­hais­sa on ko­ke­nei­ta pe­laa­jia ja hy­viä val­men­ta­jia, jo­ten ihan var­mas­ti Uki on hyvä paik­ka ot­taa ne seu­raa­vat as­ke­leet, hän to­te­aa.

Sa­mal­la Ko­ri­hait tie­dot­taa jat­ka­neen­sa ta­ka­mies Joni Her­ra­lan pe­laa­ja­so­pi­mus­ta yh­del­lä vuo­del­la. Ke­vääl­lä 2023 sol­mi­tun kah­den vuo­den so­pi­muk­sen oli mää­rä um­peu­tua en­si ke­vää­nä, mut­ta nyt Her­ra­lan so­pi­mus hai­par­ven kans­sa ulot­tuu ke­vää­seen 2026 as­ti.

Kah­den edel­lis­kau­den ai­ka­na Po­hi­tul­lin suo­sik­ki­pe­laa­jak­si nous­sut Her­ra­la teki vii­me kau­del­la kes­ki­mää­rin va­jaas­sa 22 mi­nuu­tis­sa 3,7 pis­tet­tä, 2,7 le­vy­pal­loa ja 2,1 syöt­töä. Kol­men pis­teen heit­to­jen on­nis­tu­misp­ro­sent­ti 35,8 oli 13 kaut­ta kes­tä­neen Ko­ris­lii­ga-uran pa­ras no­tee­raus.

– Ugis­sa on hyvä ol­la ja hal­lis­sa on mei­nin­kiä, jo­ten mi­käs sen pa­rem­paa. Halu on myös jat­kaa sitä, mitä tän­ne tul­les­sa sa­noin, eli ta­voi­te saa­da Ko­ri­hait pois sar­jan hän­tä­pääs­tä ja va­kiin­nut­taa paik­ka ylem­pä­nä sar­ja­tau­lu­kos­sa, ke­säl­lä Mies­ten Vi­to­ses­sa pe­laa­van Uu­den­kau­pun­gin Pal­lo­ker­hon fu­tis­maa­lia var­ti­oi­va Her­ra­la ker­too.

Fak­ta

Ko­ri­hai­den so­pi­mus­ti­lan­ne kau­del­le 2024–2025

ta­ka­mie­het: Bo­jan Sar­ce­vic (so­pi­mus vuo­teen 2026 as­ti), Joni Her­ra­la (2026)

lai­tu­rit: Roni Ah­ven­jär­vi (2026)

sent­te­rit: Vee­ti He­la­kor­pi (2026).

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely