JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Mynämäki
30.9.2022 17.45

Historic Rally Trophy -sarja päättyy Rantaralliin Mynämäessä

Ral­li

Vuo­den 2022 seit­se­män osa­kil­pai­lun His­to­ric Ral­ly Trop­hy -sar­ja päät­tyy lau­an­tai­na 1.10. My­nä­mä­es­sä Naan­ta­lin Seu­dun Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den isän­nöi­mäs­sä Ka­si­tien Kat­sas­tus XLV Ran­ta­ral­lis­sa. Vii­mei­ses­sä osa­ki­sas­sa tais­tel­laan vie­lä mi­ta­leis­ta ja mes­ta­ruu­des­ta­kin muu­ta­mis­sa ka­te­go­ri­ois­sa, muu­ta­ma mes­ta­ruus on var­mis­tu­nut jo ai­em­min.

Pis­te­las­kuun tuli täl­le kau­del­le muu­tos, kun Lah­den kak­si­päi­väi­ses­tä ki­sas­ta sekä sar­jan pää­tös­ki­sas­ta ja­e­taan 1,5-ker­tai­set sar­ja­pis­teet. Näis­tä pa­rem­pi kisa jää voi­maan lop­pu­pis­tei­siin, toi­nen alen­ne­taan nor­maa­lik­si pis­te­mää­räk­si.

Yk­kös­ryh­mäs­sä Lau­kaan Pek­ka Sa­le­nius voi na­pa­ta vie­lä mes­ta­ruu­den. Pis­te­tau­lu­kon kär­jes­sä on Rei­jo Ha­lo­nen (luok­ka 1), mut­ta hän ei ole My­nä­mä­es­sä mu­ka­na. Sa­le­nius nou­see mes­ta­rik­si luok­kan­sa 4 voi­tol­la, mut­ta kak­kos­si­jal­la ta­sa­pis­tei­siin Ha­lo­sen kans­sa. Ta­sa­pis­tei­den ol­les­sa sään­tö­jen pe­rus­teel­la kai­kil­ta muil­ta­kin osin ta­san, rat­kai­see osal­lis­tu­ja­mää­rä. Sa­le­niuk­sen on tul­ta­va maa­liin voit­taak­seen mes­ta­ruu­den.

Ka­te­go­ri­as­sa en­nen vuo­den 1969 vii­meis­tä päi­vää val­mis­tu­neet au­tot Jari Oh­ran­käm­menPet­ri Hel­mik­ka­la ovat mes­ta­ruu­ten­sa var­mis­ta­neet, ei­kä hei­tä näh­dä My­nä­mä­es­sä. Hy­vin­kään UA:n Juha Ber­ner voi luo­kan 8 voi­tol­la nous­ta Oh­ran­käm­me­nen kans­sa ta­sa­pis­tei­siin. Kun täs­sä ta­pauk­ses­sa seu­raa­va kri­tee­ri on en­sim­mäi­nen pois­jä­tet­ty kil­pai­lu, on Oh­ran­käm­men mes­ta­ri.

Oh­ran­käm­me­nen ja Ber­ne­rin li­säk­si Mat­ti Le­an­de­ril­la on luo­kas­sa 6 myös jo nel­jä voit­toa. My­nä­mä­es­sä hä­nen luo­kas­saan ei ole mui­ta osa­not­ta­jia, jo­ten voit­to­kaan ei kas­va­ta riit­tä­väs­ti mie­hen pis­te­pot­tia. Le­an­der nou­see ta­sa­ti­lan­tee­seen, mi­kä­li Ber­ner ei tule maa­liin. Jos lo­pul­ta jou­du­taan ver­tai­le­maan osa­not­ta­ja­mää­rää, Ber­ner voit­taa. Jos Le­an­der ei tule maa­liin, prons­sin saat­taa na­pa­ta Mart­ti Sa­ras­to luo­kas­ta 7.

Ka­te­go­ri­as­sa 1975 joh­dos­sa ole­va Tomi Ti­kan­mä­ki luo­kas­sa 11 voi kas­vat­taa pis­te­pot­ti­aan kol­mel­la pis­teel­lä. Luo­kan 9 Niko Al­li­nen saa las­kea kaik­ki My­nä­mä­en pis­teet hy­väk­seen, jol­loin luok­ka­voi­tol­la nou­si­si Ti­kan­mä­en ohi mes­ta­rik­si.

Muut voi­vat saa­da ho­pe­a­mi­ta­lin vain, jos Al­li­nen jää pis­teit­tä. Esa Lai­neel­le riit­tää prons­si­mi­ta­liin vain maa­liin­tu­lo, kun hän on ai­noa osa­not­ta­ja luo­kas­saan, mut­ta jää mi­ta­leit­ta, mi­kä­li Toni Sink­ko­nen voit­taa luo­kan 9.

Ka­te­go­ri­as­sa 1981 luo­kan 12 Kei­jo Hål­l­fast oli­si tar­vin­nut toi­sen­kin osa­not­ta­jan luok­kaan­sa, jot­ta hän oli­si te­o­ri­as­sa voi­nut pu­dot­taa luo­kan 147 Mat­ti Jaa­ti­sen mes­ta­rin pai­kal­ta. Li­säk­si Jaa­ti­sen oli­si pi­tä­nyt ol­la My­nä­mä­es­sä kor­kein­taan toi­nen. Jaa­ti­nen on mes­ta­ri, vaik­kei sai­si pis­tet­tä­kään enää. Hål­l­fas­til­le ho­pe­aan riit­tää maa­liin­tu­le­mi­nen.

Jyr­ki Pu­ti­la luo­kas­sa 14 ei luok­ka­voi­tol­la­kaan tai­da nous­ta ho­pe­al­le, mi­kä­li Hål­l­fast tu­lee maa­liin. Sa­man luo­kan Sa­mu­li Kiis­ki­sel­lä oli­si te­o­ri­as­sa voi­nut ol­la mi­ta­li­mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta jo­en­suu­lais­ta ei näh­dä My­nä­mä­es­sä.

Mie­len­kiin­toi­nen pis­te­ti­lan­ne on ka­te­go­ri­as­sa 1990, vaik­ka Esa Lind­roos (lk 16) on var­mis­ta­nut mes­ta­ruu­den. Ant­ti Sii­ka­la on ho­pe­al­la, jos ajaa maa­liin luo­kas­sa 15. Luo­kan 15 Juha Se­län­ne voi nous­ta Kari Holm­ber­gin kans­sa ta­soi­hin. Hei­dän ti­lan­tees­saan rat­kai­see lo­pul­ta pa­rem­pi pois­jä­tet­ty kil­pai­lu, jol­loin Se­län­ne on prons­si­mi­ta­lis­ti.

Nuot­ti­sar­jas­sa pis­te­joh­dos­sa on Teis­kon UA:n Mik­ko Fri­lan­der (lk 21). Luok­ka­voi­tol­la pot­ti kas­vaa 5,5 pis­teel­lä. Te­o­ri­as­sa mi­ta­leil­le on mon­ta vaih­to­eh­toa, Fri­lan­de­rin li­säk­si Mi­ka­el Wiks­tedt ja Timo Pit­kä­nie­mi. Ti­lan­net­ta saat­taa se­koit­taa Juha Laak­so­nen (lk 21), jol­la on sen ver­ran kes­key­tyk­siä, et­tei pis­te­pot­ti rii­tä mis­sään ta­pauk­ses­sa mi­ta­leil­le, mut­ta vauh­ti sen si­jaan riit­tää vaik­ka­pa kaik­kien päi­hit­tä­mi­seen. Jos Laak­so­nen voit­taa luok­kan­sa, se vai­kut­taa eni­ten Fri­lan­de­rin ti­lan­tee­seen, mut­ta sen jäl­keen ta­sa­pis­te­ti­lan­tei­ta on use­am­mal­le kul­jet­ta­jal­le tar­jol­la.

Ta­sa­no­peus­luo­kas­sa mes­ta­ruus on var­mis­tu­nut jo pari ki­saa sit­ten pa­ril­le Rei­jo Rin­ta­laAn­te­ro Man­ni­la. Jar­mo Ve­sa­nenJari Itä­ko­des ovat yh­tä sel­väs­ti ho­pe­a­mi­ta­lis­te­ja, mut­ta prons­sis­ta käy­dään vie­lä kova tais­to Mark­ku Nie­mi­sen, Ee­ro Juu­ti­lai­sen ja Eu­gen Dams­ted­tin kes­ken.

Clas­sic F -sar­jas­sa Tom­mi Huh­ta­lal­le luo­kas­sa 28 mes­ta­ruu­teen riit­tää maa­liin­tu­lo.

Ral­lis­sa on kaik­ki mah­dol­lis­ta, se­hän tie­de­tään. Maa­lis­sa My­nä­mä­es­sä lau­an­tai­na 1.10. al­kuil­las­ta tie­de­tään jo pa­rem­min, keil­le mi­ta­lit HRCF:n Gaa­las­sa 26.11. ja­e­taan.