JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
18.11.2020 15.29

Taivassalo neljän kunnan joukossa

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin ta­lou­sar­vio ja suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2021– 2023 on kun­ta­yh­ty­män val­tuus­ton kä­si­tel­tä­vä­nä tiis­tai­na.

Uutiset
Nousiainen
18.11.2020 13.35

Koronatuki muutti Nousiaisten veroaikeet

Suo­mi lii­tet­tiin Ve­nä­jän kei­sa­ri­kun­taan vuon­na 1809. Sa­mal­la lak­kau­tet­tiin Ruot­si-Suo­mes­sa val­lal­la ol­lut ruo­tu­vä­ki­lai­tos. Kei­sa­ri ha­jot­ti Suo­men so­ta­vä­en ei­kä vel­vol­li­suut­ta mie­his­tö­no­tol­le ol­lut. Tämä ai­heut­ti omat on­gel­man­sa va­pau­tu­neen mie­his­tön si­joit­ta­mi­ses­sa yh­teis­kun­taan. Uu­den­lai­nen ti­lan­ne ai­heut­ti usein myös hää­tö­jä, am­mat­ti­so­ti­lai­den jou­tu­es­sa pois asuin­tor­pis­taan. Myös uu­den am­ma­tin hank­ki­mi­nen oli usein edes­sä. Van­him­mat ikä­luo­kat sai­vat pie­nen eläk­keen, mui­den jat­ka­es­sa mah­dol­li­ses­ti ren­kei­nä, torp­pa­rei­na tai kä­si­työ­am­ma­teis­sa. Ti­lan­ne jat­kui näin il­man so­ta­vä­en­pi­toa Suo­mes­sa usei­ta vuo­si­kym­me­niä.

Uutiset
17.11.2020 10.15

Tuloveron vaikuttavuus vaihtelee suuresti kunnissa

Vaik­ka kun­ta A:n ja kun­ta B:n tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti on sama, toi­nen kun­ta saa muh­ke­am­man sii­vun tu­lo­ve­roi­na. Ve­ro­ker­ty­mään ei vai­ku­ta ai­no­as­taan kun­nan asu­kas­lu­ku, vaan myös se, min­kä­lais­ta vä­keä kun­nas­sa asuu. Suu­ri­tu­loi­set vau­ras­tut­ta­vat kun­taa, mut­ta myös ve­ro­tuk­ses­sa teh­tä­vät vä­hen­nyk­set vai­kut­ta­vat ve­ron vai­kut­ta­vuu­teen.

Uutiset
Nousiainen
16.11.2020 21.29

Nousiainen ei kiristä verotusta

Las­ten leik­ki­paik­ka, Lei­jo­na­puis­to, Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa saa en­si ke­sä­nä vie­reen­sä uu­den nuor­ten har­ras­tus­pai­kan. Kau­pun­ki ra­ken­nut­taa Kau­pun­gin­lah­den ran­nal­le uu­den­tyyp­pis­tä skeit­ti­puis­toa.

Uutiset
Mynämäki
16.11.2020 19.15

Mynämäessä verotus ennallaan

Tai­vas­sa­los­sa on teh­ty kun­ta­lai­sa­loi­te, jois­sa toi­vo­taan ny­kyi­sen fris­bee­golf­ra­dan laa­jen­ta­mis­ta. Aloit­teen on teh­nyt 49 hen­ki­löä ja al­le­kir­joit­ta­nut kun­ta­lai­sa­loi­te.fi -pal­ve­lus­sa 105.

Uutiset
Taivassalo
16.11.2020 18.45

Taivas­sa­lo­laisten verotus kevenee

My­nä­mä­ke­läi­nen Jas­mi­na Sot­ka on ai­na pi­tä­nyt jou­lus­ta, mut­ta omien sa­no­jen­sa mu­kaan “hom­ma rä­jäh­ti” oma­ko­ti­ta­loon muu­tet­ta­es­sa. Ny­ky­ään Jas­mi­na aloit­taa jou­lu­val­mis­te­lut pik­ku­hil­jaa jo ke­sä­lo­mien jäl­keen.