JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
30.5.2023 6.00

Vihreää herkkua johta­ja­ten­tissä

Per­jan­tai-il­ta tar­jo­si har­vi­nais­ta po­li­tiik­ka­herk­kua Mas­kus­sa. Ko­vin pi­kai­ses­ti ei tule mie­leen, mil­loin Va­kan alu­eel­la oli­si jär­jes­tet­ty puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den tent­ti­ti­lai­suus. En­nen vaa­le­ja eri puo­lu­ei­den joh­to­vä­keä kyl­lä reis­saa ah­ke­ras­ti le­vik­ki­a­lu­eel­la, mut­ta kisa puo­lu­e­joh­ta­ja­pai­kas­ta oli jo­ta­kin ai­van muu­ta.

Il­lan väri oli vih­reä. Mas­kun, Naan­ta­lin, Vak­ka-Suo­men ja Rai­si­on vih­rei­den yh­teen­liit­ty­mäl­le on nos­tet­ta­va hat­tua sii­tä, et­tä puo­lu­een yk­kös­paik­kaa ta­voit­te­le­vat Saa­ra Hyrk­kö ja So­fia Vir­ta oli saa­tu hou­ku­tel­tua ti­lai­suu­teen, jos­sa ei kui­ten­kaan val­ta­vaa jä­se­nää­ni­kan­na­tus­ta ol­lut ja­os­sa. Ei­kä täs­sä vie­lä kaik­ki: suu­rel­le ylei­söl­le vie­lä hie­man tun­te­mat­to­mia joh­ta­ja­kan­di­daat­te­ja haas­tat­te­li vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja ja puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja At­te Har­jan­ne.

Toki Hyr­kön ja Vir­ran sa­nai­lu vä­lit­tyi säh­köi­se­nä suo­ra­tois­to­na laa­jem­min­kin puo­lu­e­vä­el­le, jo­ten ai­van mi­ni­po­ruk­kaa eh­dok­kai­den ei tar­vin­nut hur­ma­ta Ku­rit­tu­lan kou­lun est­ra­dil­la. Ul­ko­puo­li­nen tark­kai­li­ja voi­si to­de­ta, et­tä Mas­kun kom­ment­tien pe­rus­teel­la va­lin­nan te­ke­mi­nen saat­tai­si ol­la val­lan han­ka­laa. Niin lep­poi­saa kak­si­kon vas­tai­lu ky­sy­myk­siin oli, et­tei sii­nä ol­lut merk­ke­jä kii­vaas­ta kak­sin­tais­te­lus­ta. Jol­la­kin pe­rus­teel­la puo­lu­e­vä­ki kui­ten­kin nos­taa kah­des­ta tar­jok­kaas­ta toi­sen puo­lu­e­joh­ta­jak­si.

Vih­rei­den edus­kun­ta­vaa­lit su­jui­vat mol­li­sä­vyi­ses­ti. Pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den vii­mei­sen ten­tin pi­to­paik­kaan en­nen maa­nan­tai­na al­ka­nut­ta jä­se­nää­nes­tys­tä oli pe­rus­te­lu­ja sii­nä mie­les­sä, et­tä ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa Mas­ku oli ai­noa var­si­nais­suo­ma­lai­nen kun­ta, jos­sa vih­rei­den kan­na­tuk­seen tuli plus­saa nel­jän vuo­den ta­kai­siin lu­ke­miin ver­rat­tu­na. Tä­hän saat­toi vai­kut­taa se, et­tä Mas­kus­ta oli tar­jol­la kak­si eh­do­kas­ta, jot­ka saat­toi­vat jon­kin ver­ran imeä tut­tu­jen ää­niä yli puo­lu­e­ra­jo­jen.

Puo­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­vä ei vai­ku­ta ko­vin­kaan hi­moi­tul­ta pes­til­tä. Vih­rei­den ta­paan myös SDP:n nui­jaa ta­voit­te­lee vain kak­si eh­do­kas­ta.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely