JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
4.6.2024 4.00

Varsin vaisua vaalitunnelmaa

Olet­ko huo­man­nut, et­tä sun­nun­tai­na Suo­mes­sa ja koko Eu­roo­pas­sa käy­dään EU-par­la­ment­ti­vaa­lit? Ei se mi­tään, sil­lä moni muu­kin on saat­ta­nut unoh­taa, et­tä Eu­roo­pan par­la­ment­tiin va­li­taan uu­sia jä­se­niä.

Sa­no­taan, et­tä ky­sees­sä ovat hy­vin mer­kit­tä­vät vaa­lit eu­roop­pa­lai­sel­la ta­sol­la. Mel­ko lail­la hys­sy­tel­len suo­ma­lai­set puo­lu­eet ovat vaa­li­tais­toon läh­te­neet. Tie­var­sien pyl­väät ei­vät ole täyt­ty­neet edus­kun­ta­vaa­lien ta­paan tar­jok­kai­den kas­vo­ku­vis­ta. Il­moi­tus­ra­haa kai­paa­vien leh­tien pals­toil­le ei ole syn­ty­nyt val­ta­vaa ruuh­kaa eh­dok­kai­den mai­nok­sis­ta.

EU-par­la­ment­ti­vaa­leis­sa ää­nes­ty­sin­to tup­paa jää­mään har­mit­ta­van al­hai­sek­si. Voi ol­la, et­tä tä­hän vai­kut­taa se tyly to­tuus, et­tä pis­kui­nen Suo­mi saa 720-paik­kai­seen par­la­ment­tiin vain 15 edus­ta­jaa. Eh­kä lais­ka ää­nes­tä­jä jär­kei­lee niin, et­tei Suo­men pie­nel­lä mep­pi­ko­koon­pa­nol­la ole kui­ten­kaan to­del­li­sia vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia.

Tätä aja­tus­ta voi laa­jen­taa alu­eel­li­ses­ti. Kun koko Suo­mes­ta vain pie­ni jouk­ko pää­see vai­kut­ta­maan yh­tei­sen Eu­roop­pam­me tu­le­vai­suu­teen, niin ko­ti­seu­tu­ää­nes­tä­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti hu­te­ram­mal­la ta­sol­la kuin vaik­ka­pa edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Var­si­nais-Suo­mes­sa on kak­si ko­vaa kär­kieh­do­kas­ta suu­rim­pien puo­lu­ei­den taus­tal­la: va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son ja vih­rei­den ex-pääl­lik­kö Vil­le Nii­nis­tö. Heil­le voi­si en­nus­taa va­lin­taa.

Va­kan alu­eel­la on kak­si tar­jo­kas­ta: mas­ku­lai­nen Kat­rii­na Hiip­pa­vuo­ri (kd.) ja naan­ta­li­lai­nen Vil­helm Jun­ni­la (ps.). Mo­lem­mat me­nes­tyi­vät mu­ka­vas­ti vii­me vuo­den edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Jun­ni­la uu­dis­ti paik­kan­sa Ar­ka­di­an­mä­el­le ja Hiip­pa­vuo­ri oli puo­lu­een­sa maa­kun­ta­yk­kö­nen.

On kui­ten­kin pari ky­sy­mys­tä poh­dit­ta­vik­si. Mu­re­ni­ko Jun­ni­lan kan­na­tus vii­me vuo­den mi­nis­te­ri­pi­ka­pes­tis­sä vai toi­ko se jopa li­sä­tu­kea puo­lu­e­vä­el­tä? Saa­vat­ko kris­til­lis­de­mok­raa­tit paik­kaa EU-par­la­ment­tiin niin, et­tä puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hiip­pa­vuo­ri voi­si ol­la tuo­hon tart­tu­mas­sa?

Val­ta­kun­nal­li­sis­sa vaa­leis­sa pelk­kä pai­kal­li­nen tuki ei pit­käl­le rii­tä.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely