JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
18.11.2022 6.00

Valtuustolla on yhä ylin valta

Ku­mi­lei­ma­sin on oi­va ka­pis­tus hoi­ta­maan sil­le tar­koi­tet­tua teh­tä­vää. Po­li­tii­kas­sa ku­mi­lei­ma­sin on kui­ten­kin ter­mi, jo­hon liit­tyy hie­man vä­hek­sy­viä tai jopa hal­ven­ta­via sä­vy­jä. Kun­ta­pää­tök­sen­te­os­sa val­tuus­tot ovat saa­neet ky­see­na­lais­ta kun­ni­aa naut­tia ku­mi­lei­ma­si­men roo­lis­ta.

Tot­ta on, et­tä val­tuus­tois­sa nui­ji­taan iso osa pää­tök­sis­tä kun­nan­hal­li­tus­ten esit­tä­mäl­lä ta­val­la. Lau­ta­kun­nil­ta tu­lee nii­den toi­mi­a­lu­ee­seen liit­ty­viä eh­do­tuk­sia, jot­ka kun­nan­hal­li­tus­ten kaut­ta suo­dat­tu­vat esi­tyk­sik­si val­tuus­toil­le. Vält­tä­mät­tä ai­van hu­ti­ku­ti ei ole sel­lai­nen väi­te, et­tä val­tuus­tot ovat vain po­liit­tis­ta te­at­te­ria, kos­ka asi­ois­ta on pit­käl­ti pää­tet­ty vii­meis­tään hal­li­tus­vai­hees­sa. Kun­nan­hal­li­tus on to­del­li­suu­des­sa tär­kein pää­tök­sen­te­ko­paik­ka.

Vaa­leis­sa kun­ta­lais­ten ää­nil­lä va­li­tuil­la val­tuus­toil­la on kui­ten­kin yhä ylin pää­tös­val­ta mo­nis­sa asi­ois­sa. On­nek­si nip­pe­li­pää­tök­sen­te­koa on oh­jat­tu muil­le luot­ta­mus­hen­ki­lö­e­li­mil­le ja vi­ran­hal­ti­joil­le niin, et­tei val­tuus­ton tar­vit­se jo­kais­ta klem­ma­ri­han­kin­taa poh­tia.

Va­kan alu­eel­la tuo­re esi­merk­ki val­tuus­to­val­las­ta on Nou­si­ais­ten maa­nan­tai­ko­kous. Kak­si viik­koa ai­em­min kun­nan­hal­li­tus oli yk­si­mie­li­ses­ti sil­lä kan­nal­la, et­tä kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta pi­täi­si hi­tu­sen ki­ris­tää. Jos­ta­kin syys­tä val­tuus­ton roi­ma enem­mis­tö oli tyys­tin tois­ta miel­tä.

Tämä voi tun­tua pouk­koi­lul­ta, sil­lä tus­kin po­liit­tis­ten ryh­mien ve­ro­a­jat­te­lun muu­tos poh­jau­tuu uu­teen tie­toon. Ve­ro­tus liit­tyy osa­na bud­je­tin laa­din­taan, vaik­ka nyt ei ol­lut­kaan mah­dol­li­suuk­sia tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin hink­kaa­mi­seen. Ve­ro­kään­ne na­ker­si sii­vun Nou­si­ais­ten en­si vuo­den ve­ro­tu­lois­ta, vaik­kei kyse ole­kaan val­ta­vis­ta sum­mis­ta.

Jos hal­li­tuk­sen esi­tys syn­tyy tiu­kan ää­nes­tyk­sen jäl­keen, se saat­taa kel­lah­taa ku­moon val­tuus­tos­sa. Yk­si­tuu­mai­sen pää­tö­seh­do­tuk­sen torp­paa­mi­nen sen si­jaan yl­lät­tää.

Nou­si­ais­ten ve­ro­tem­paus oli sii­nä mie­les­sä eri­koi­nen, et­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen li­säk­si päät­tä­jät ovat jum­pan­neet kun­nan ta­lou­sa­si­oi­ta myös yh­teis­se­mi­naa­ris­sa.

Vesa Pent­ti­lä