JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
21.5.2024 4.00

Vakka-Suomeen työpaikkoja

Ra­hal­la tu­et­tu­ja hank­kei­ta on kai­ken­lai­sia. Kun kir­jo on mo­ni­puo­li­nen, niin vä­ki­sin­kin mie­leen nou­see ky­sy­mys: kuin­ka moni pro­jek­ti me­nee enem­män tai vä­hem­män huu­haan puo­lel­le? Var­mas­ti myös täl­lai­sia hank­kei­ta on ole­mas­sa.

Uki­po­lis Oy:n Uu­si ura Vak­ka-Suo­mes­sa -han­ke hais­kah­taa var­sin tar­peel­li­sel­ta (V-SS 17.5.). Kun ta­voit­tei­na ovat Vak­ka-Suo­men työ­voi­ma­tar­peen kar­toit­ta­mi­nen yri­tyk­sis­sä ja työl­lis­tä­mis­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen, niin ol­laan tär­ke­än asia ää­rel­lä. Koko Vak­ka-Suo­mea het­kaut­taa äkil­li­nen ra­ken­ne­muu­tos, joka joh­tuu lä­hin­nä Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taan ny­ky­vai­keuk­sis­ta.

Vak­ka-Suo­men kun­nis­ta vain Uu­si­kau­pun­ki on tois­tai­sek­si si­tou­tu­nut ura­hank­kee­seen ja sen kus­tan­nuk­siin. Vink­ki­vies­ti hank­kees­ta läh­tee myös alu­een mui­hin kun­tiin. On mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, kuin­ka kun­nat tä­hän var­sin jär­ke­väl­tä vai­kut­ta­vaan hank­kee­seen suh­tau­tu­vat.

Tus­kin Vak­ka-Suo­men kun­nis­sa kiis­te­tään hank­keen tar­peel­li­suut­ta, mut­ta eri asia on se, mi­ten rat­kai­sui­hin vai­kut­taa vil­kai­su ra­ha­kirs­tuun. Tar­kan eu­ron ai­ko­ja kun­nis­sa taas ele­tään.

Uu­tuus­hank­keen tär­keyt­tä al­le­vii­vaa se, et­tä koh­de­ryh­mik­si on va­li­koi­tu­nut sel­lai­sia työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta, joil­la saat­taa ol­la iso­ja es­tei­tä pääs­tä palk­ka­työ­hön. Hei­tä ovat eten­kin maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set, al­hai­sen kou­lu­tu­sas­teen ja lo­mau­tu­su­han al­la ole­vat työn­te­ki­jät.

Kun Suo­mes­sa on sekä työt­tö­myyt­tä et­tä työ­voi­ma­pu­laa, niin toi­voa so­pii, et­tä han­ke löy­tää Vak­ka-Suo­men pai­kal­li­sel­la ta­sol­la rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten ris­ti­rii­tais­ta ti­lan­net­ta voi­si hel­pot­taa. Han­ke pyr­kii pois­ta­maan työl­lis­ty­mi­sen es­tei­tä tu­ki­toi­mil­la, joi­ta suun­na­taan sekä työn­ha­ki­joil­le et­tä työ­nan­ta­jil­le.

Ta­voi­te on kau­nis ja kan­na­tet­ta­va. Vii­meis­tään kah­den vuo­den ku­lut­tua on lu­vas­sa tie­toa sii­tä, syn­tyi­kö hank­kees­sa työl­lis­ty­mi­seen konk­reet­tis­ta hy­vää.

Vak­ka-Suo­mes­sa on ai­em­min ol­lut ny­kyis­tä huo­mat­ta­vas­ti pa­hem­pia työt­tö­myys­not­kah­duk­sia, mut­ta niis­tä pie­nois­maa­kun­ta on nous­sut. Tä­hän pi­tää us­koa myös nyt.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely