JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
13.2.2024 6.00

Vakan alueella taas poikkeavaa

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien le­vik­ki­a­lu­een kan­sa­lai­set ei­vät suos­tu­neet ää­nes­tä­mään pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la­kaan kier­rok­sel­la ai­van pri­kul­leen val­ta­kun­nal­li­sen tren­din mu­kai­ses­ti.

Toki Va­kan alu­een kah­dek­san kun­nan asuk­kai­den enem­mis­tö oli koko maan ää­nes­tä­jien kans­sa sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä pre­si­den­tik­si pi­tää va­li­ta Ale­xan­der Stubb (kok.). Poik­ke­a­vuut­ta alu­een tu­lok­seen toi se, et­tä Stub­bin kan­na­tus oli sel­väs­ti van­kem­paa kuin koko Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin.

En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la alu­een asuk­kaat ää­nes­ti­vät niin, et­tä toi­sel­le kier­rok­sel­le oli­si pi­tä­nyt kel­puut­taa va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen Pek­ka Haa­vis­ton (vihr.) si­jaan Jus­si Hal­la-aho (ps.).

Kum­man­kaan vaa­li­kier­rok­sen alu­eel­li­nen poik­ke­a­ma ei tul­lut yl­lä­tyk­se­nä. Vaik­ka pre­si­den­tin va­lin­nas­sa on kyse hen­ki­lö­vaa­lis­ta, niin sil­ti eh­dok­kaan puo­lu­e­taus­tal­la on mer­ki­tys­tä. Vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa ko­koo­mus oli suu­rin puo­lue Va­kan alu­eel­la Kus­ta­vis­sa, Mas­kus­sa ja Naan­ta­lis­sa. Muu­ta­mia vih­rei­den eh­dok­kai­ta meni läpi Mas­kus­sa, My­nä­mä­es­sä ja Naan­ta­lis­sa. Pe­rä­ti alu­een nel­jäs­sä kun­nas­sa ei ol­lut lain­kaan vih­rei­tä kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.

Kun myös pe­rus­suo­ma­lais­ten alu­eel­li­nen ase­ma on vah­va, niin voi­si ku­vi­tel­la, et­tä siel­tä li­pui Hal­la-ahon pu­to­a­mi­sen jäl­keen huo­mat­ta­vas­ti enem­män tu­kea Stub­bil­le kuin Haa­vis­tol­le. Toi­saal­ta ää­nes­tysp­ro­sen­tin not­kah­dus kie­lii sii­tä, et­tä moni pe­rus­suo­ma­lai­nen jät­ti toi­sen kier­rok­sen kar­ke­lot vä­liin.

Pre­si­den­tin­vaa­le­ja pi­det­tiin vä­rit­tö­mi­nä ja jopa tyl­si­nä, kos­ka eh­dok­kaat kä­vi­vät ko­ros­tu­neen koh­te­li­as­ta kes­kus­te­lua. To­si­aan­kin: pois­sa oli puo­lu­e­joh­ta­jien eten­kin edus­kun­ta­vaa­li­ten­teis­sä har­ras­ta­ma älä­mö­lö.

Vaik­ka vaa­li­tu­los ja­koi kan­san ai­ka tar­kas­ti kah­teen lei­riin, niin reh­din kam­pan­jan jäl­keen Stub­bil­la on mah­dol­li­suus nous­ta kaik­kien suo­ma­lais­ten pre­si­den­tik­si. To­sin ai­ka isot rul­la­luis­ti­met hä­nel­lä ovat täy­tet­tä­vi­nä su­per­suo­si­tun Sau­li Nii­nis­tön kau­den jäl­keen.

Jos joku vaa­li­vä­riä kai­paa, kan­nat­taa suun­na­ta kat­seet Yh­dys­val­toi­hin.

Vesa Pent­ti­lä