JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
1.6.2023 6.00

Vähemmistön ääni hiipuu

Voi ol­la, et­tä pie­nen vä­hem­mis­tön ää­ni hii­puu sel­lai­sek­si pii­per­ryk­sek­si, et­tei sitä huo­ma­ta tai ha­lu­ta no­tee­ra­ta. Pie­nen jou­kon ää­ni on help­po vai­en­taa, kos­ka kai­kil­la vä­hem­mis­töil­lä ei ole omas­ta ta­kaa rah­kei­ta nous­ta bar­ri­ka­deil­le puo­lus­ta­maan omia oi­keuk­si­aan.

Täs­tä on tuo­re eri­merk­ki Mas­kus­ta, jos­sa tu­si­nan ver­ran ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mi­syk­si­kön Met­sä­lin­nan asuk­kai­ta jäi il­man työ- ja päi­vä­toi­min­ta­paik­kaa, kun My­nä­mä­en Koi­vik­ko­ku­jan toi­min­ta­kes­kus on nyt pois­sa käy­tös­tä (V-SS 26.5.). Kun vuo­si­kau­sien vei­vaa­mi­sen jäl­keen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus vii­mein vii­me vaa­li­kau­del­la puk­sut­ti pää­te­py­sä­kil­le, niin sen jäl­keen kaik­ki on ol­lut suur­ta ja mah­ta­vaa.

Odo­te­tus­ti va­lu­vi­ko­ja on il­men­nyt jät­tiu­u­dis­tuk­ses­sa. Näi­tä läh­de­tään nyt oi­ko­maan, jos ja kun uu­moil­tu oi­keis­to­hal­li­tus pää­see val­lan­kah­vaan.

Hal­li­tus­poh­jas­ta riip­pu­mat­ta Mas­kun Met­sä­lin­nan ta­paus on su­rul­li­nen esi­merk­ki laa­jem­min ot­ta­en pie­nes­tä asi­as­ta, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la jät­ti­mäi­sen suu­res­ta muu­tok­ses­ta. Met­sä­lin­nan mo­ti­voi­tu­neet työn­te­ki­jät pyö­rit­te­le­vät nyt tur­hau­tu­nees­ti peu­ka­loi­taan, kun työ­tä ei ole­kaan tar­jol­la.

Ei Met­sä­lin­nan väen työ­pa­nok­sel­la Suo­mea saa­da nou­su­kii­toon. Täs­tä ei ole­kaan kyse. Kyse on sii­tä, et­tä tuo Met­sä­lin­nan pie­ni po­ruk­ka an­sait­see mah­dol­li­suu­den ol­la mu­ka­na työ­e­lä­mäs­sä. Tämä on heil­le iso jut­tu. Niin kuin ta­lon asu­kas Ol­li Ta­lo­nen Va­kan ju­tus­sa to­te­si: "Tämä her­mos­tut­taa, kun ei ole töi­tä ei­kä mi­tään te­ke­mis­tä".

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een mah­ti­mai­ses­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa pie­net asi­at saat­ta­vat eten­kin näin al­ku­kiih­dy­tyk­ses­sä jau­hau­tua pa­la­sik­si suur­ten lin­jo­jen al­le.

Näin ei tie­ten­kään sai­si ol­la. Täs­tä Mas­kun Met­sä­lin­nan ta­paus on hyvä tai pi­kem­min­kin huo­no esi­merk­ki. Tuo asu­kas­jouk­ko an­sait­see mah­dol­li­suu­den teh­dä työ­tä toi­vo­mal­laan ta­val­la. Vä­li­ai­kais­ti­lo­jen löy­ty­mi­nen ei eh­kä ole help­poa, mut­ta ei sen pi­täi­si ol­la täy­sin yli­voi­mais­ta. Niin ei saa käy­dä, et­tä pie­ni vä­hem­mis­tö unoh­de­taan.

Vesa Pent­ti­lä