JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
30.3.2023 6.00

Vaaliuurnat eivät ole vielä täynnä

Tie­dot tiis­tai­na päät­ty­nees­tä edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­tä ker­to­vat, et­tä kan­sa­lai­set ovat käy­neet an­ta­mas­sa tu­ke­aan suo­sik­ki­po­lii­ti­kol­leen tai -puo­lu­eel­leen ah­ke­ram­min kuin nel­jä vuot­ta sit­ten. Täs­tä ei vie­lä pidä re­piä ir­ti sel­lais­ta iloa, et­tä nyt suo­ma­lai­set oli­si­vat poik­ke­a­val­la ta­val­la in­nos­tu­neet käyt­tä­mään kan­sa­lai­soi­keut­taan.

Puhe ää­nes­tyk­seen liit­ty­väs­tä kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­des­ta on hal­ven­ta­vaa ja louk­kaa­va, kos­ka ää­nes­tys­pak­koa ei ole. Sa­no­taan, et­tei ole lu­paa kri­ti­soi­da, jol­lei käy ää­nes­tä­mäs­sä. Tämä on hep­poi­nen heit­to, sil­lä maa­il­mas­sa ja myös Suo­mes­sa on mui­ta­kin ta­po­ja vai­kut­taa.

Mah­dol­li­sim­man kor­kea ää­nes­tysp­ro­sent­ti on ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­nen. Kun nyt pu­hu­taan edus­kun­ta­vaa­leis­ta, vil­kas ää­nes­ty­sin­nok­kuus ta­kai­si par­hai­ten sen, mil­lais­ta vä­keä suo­ma­lai­set ha­lu­a­vat Ar­ka­di­an­mä­el­le päät­tä­mään yh­teis­kun­nan yh­tei­sis­tä asi­ois­ta.

Voi ol­la, et­tä joi­ta­kin puo­lu­ei­ta suo­sii lais­ka ää­nes­tä­mi­nen ja et­tä jo­kin puo­lue hyö­tyy mah­dol­li­ses­ta vaa­li-in­nos­tuk­ses­ta. Täs­tä spe­ku­laa­ti­os­ta huo­li­mat­ta kan­san­val­lan kan­nal­ta pa­ras­ta on se, et­tä mah­dol­li­sim­man moni käy ää­nes­tys­lap­puun oman eh­dok­kaan­sa nu­me­ron raa­pus­ta­mas­sa.

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen vilk­kaus ei vie­lä ker­ro, kuin­ka iso osa ää­ni-ikäi­sis­tä lo­pul­ta kan­tan­sa il­moit­taa. Pit­kä­ai­kai­nen tren­di on ol­lut sel­lai­nen, et­tä en­nen vaa­li­päi­vää ää­nes­tä­nei­den osuus on kas­vus­sa. Tu­le­va­na sun­nun­tai­na vaa­liu­ur­nis­sa on vie­lä run­saas­ti ti­laa.

Nyt vaa­li­mie­len­kiin­toa saat­taa li­sä­tä se, et­tä gal­lu­pien mu­kaan kisa suu­rim­man puo­lu­een tit­te­lis­tä voi men­nä tiu­kak­si. On pu­hut­tu myös tak­ti­ses­ta ää­nes­tä­mi­ses­tä: jos ää­nes­tän tuo­ta, niin olen jo­ta­kin muu­ta vas­taan.

Ää­ni­ak­tii­vi­suu­des­sa Va­kan alu­eel­la ää­ri­päät oli­vat nel­jä vuot­ta sit­ten Naan­ta­li 77,8 pro­sen­tin ja Uu­si­kau­pun­ki 68,9 pro­sen­tin lu­ke­mil­laan. Nyt on mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, kuin­ka pal­jon pai­kal­lis­ten eh­dok­kai­den pal­jous ve­tää vä­keä vaa­li­jo­noi­hin. Va­kan kah­dek­san kun­nan alu­eel­la on en­nä­tyk­sel­li­ses­ti pe­rä­ti 32 eh­do­kas­ta.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet

Kysely