JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
30.6.2022 7.05

Uskallusta uuteen

My­nä­mä­keen suun­ni­tel­ta­va Äly­ky­lä on he­rät­tä­nyt muu­ta­man vi­reil­lä­o­lo­vuo­ten­sa ai­ka­na mo­nen­lais­ta kes­kus­te­lua. Ym­mär­ret­tä­viä ovat niin epä­luu­lot kuin suu­ret odo­tuk­set­kin, kos­ka kon­sep­tis­sa ol­laan te­ke­mäs­sä jo­ta­kin uut­ta.

Hank­keen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vien­kin on pi­tä­nyt miet­tiä mo­nen­lais­ten es­tei­den pur­ka­mis­ta saa­dak­seen asi­aa vie­tyä eteen­päin.

Poh­ja­na on ARA:n yli­joh­ta­jan ke­hit­tä­mä uu­den­lai­nen ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen mal­li, jota on jat­ko­ke­hi­tet­ty pien­ta­lo­a­su­mi­seen.

Al­ku­pe­räi­nen aja­tus on läh­te­nyt tur­hau­tu­mi­ses­ta maa­seu­dun ikään­ty­mi­seen ja ra­ken­ta­mi­sen kal­leu­teen. Ma­ta­lam­man kyn­nyk­sen ra­ken­ta­mis­rat­kai­sua ta­voi­tel­laan ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mi­sel­la sekä laa­jal­la kei­no­va­li­koi­mal­la alen­taa elin­kus­tan­nuk­sia.

Vaik­ka mo­nel­la on tas­kus­sa esi­mer­kik­si osuus­kau­pan vih­reä kort­ti, on osuus­kun­ta asu­mis­muo­to­na vie­ras. VTT:n muu­ta­ma vuo­si sit­ten te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan Suo­mes­sa on asu­mi­so­suus­kun­tia vain pa­ri­kym­men­tä.

Ero­na esi­mer­kik­si omis­tu­soi­keu­sa­su­mi­seen on se, et­tä asuk­kaat mak­sa­vat vuok­raa osuus­kun­nal­le, jon­ka it­se omis­ta­vat ja jon­ka asi­ois­ta päät­tä­vät yh­des­sä. Ei siis ul­ko­puo­li­sel­le yh­ti­öl­le, joka ke­rää voit­toa it­sel­leen.

My­nä­mä­es­sä han­ket­ta esi­tel­lyt Juri Lau­ri­la ker­toi, et­tä si­joit­ta­jil­ta­kin on kiin­nos­tu­nei­ta yh­tey­de­not­to­ja tul­lut. Hän ha­lu­ai­si kui­ten­kin pi­tää Äly­ky­län ai­dos­ti asuk­kai­den osuus­kun­ta­na, jol­loin myös asuk­kai­den elin­kus­tan­nus­ten mi­ni­moin­ti to­teu­tuu par­hai­ten.

Yk­si Äly­ky­län hou­kut­ti­mis­ta on edul­li­nen ener­gia. Sen mer­ki­tys on yhä kas­va­nut, mut­ta pal­jon muu­ta­kin pi­tää ol­la, kun hou­ku­tel­laan ih­mi­siä asu­maan maa­seu­dul­le.

Ja­ka­mis­ta­lous ja yh­tei­söl­li­syys ovat näi­tä asi­oi­ta. Lau­ri­lal­le on kui­ten­kin tul­lut jopa yl­lät­tä­vän vä­hän ky­sy­myk­siä yh­tei­söl­li­syy­des­tä.

Toki se on­kin va­paa­eh­tois­ta ja syn­tyy asuk­kais­ta it­ses­tään, jos on syn­ty­äk­seen. Äly­ky­lään teh­dään raa­mit, niin ark­ki­teh­to­ni­set, tek­ni­set kuin toi­min­nal­li­set­kin, jot­ka tu­ke­vat yh­tei­söl­li­syy­den syn­ty­mis­tä.

Vie­lä pi­tää löy­tyä ne roh­ke­at, jot­ka us­kal­ta­vat ko­keil­la uut­ta.

Sari Hon­ka­sa­lo