JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
25.5.2023 6.00

Tuttua juttua merivedestä

Saa­ris­to­me­ren tila jak­saa pu­hut­taa. Tämä on pel­käs­tään hyvä asia, kun­han huo­li saas­tu­nees­ta me­res­tä ei jää pel­käs­tään pu­hei­den ta­sol­le. Ai­he nou­si taas esil­le vii­me lau­an­tai­na Me­ri­mas­kus­sa jär­jes­te­tyn Saa­ris­to-aree­nan kes­kus­te­lus­sa (V-SS 23.5.). Kom­men­toin­ti oli sii­nä mie­les­sä tut­tua jut­tua, et­tei kes­kus­te­li­joil­la ol­lut heit­tää pe­las­tus­ren­gas­ta Saa­ris­to­me­reen. Yk­sit­täis­tä pe­las­tus­kei­noa kun ei ole ole­mas­sa­kaan.

Mie­li­pi­de­vaih­dos­sa tois­tet­tiin se tut­ki­mus­fak­ta, et­tä maa­ta­lous on Saa­ris­to­me­ren suu­rin kuor­mit­ta­ja. Se­kään ei ol­lut uu­si aja­tus, et­tei ti­lan­tees­ta pidä läh­teä vil­je­li­jöi­tä syyl­lis­tä­mään. Se oli­si­kin höl­möä, sil­lä in­hi­mil­li­se­nä olen­to­na ih­mi­nen nou­see vas­ta­rin­taan, jos syyl­lis­tä­vää sor­mea ne­nän edes­sä he­ris­tel­lään.

Kun jopa isol­la osal­la maa­ta­lous­vä­es­tös­tä on nyt ta­lou­del­li­ses­ti tiuk­kaa ai­kaa, niin täs­tä aree­na-aja­tel­mas­ta on help­po ol­la sa­maa miel­tä: maa­ta­lou­den tu­ki­po­li­tii­kan pi­täi­si ol­la sel­lais­ta, et­tä se hou­kut­te­li­si yhä enem­män et­si­mään kei­no­ja en­tis­tä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pään maa­ta­lou­teen.

Yh­te­nä kei­no­na kes­kus­te­lus­sa mai­nit­tiin pel­to­maan kip­si­kä­sit­te­ly, joka ei kui­ten­kaan yk­sin tee au­tu­aak­si, vaan eri­lai­sil­la alu­eil­la tar­vi­taan laa­jem­paa toi­men­pi­de­va­li­koi­maa. Jos kip­si­kä­sit­te­ly ai­heut­taa vil­je­li­jöi­den kes­kuu­des­sa epä­tie­toi­suut­ta, niin vii­me vii­kol­la Tai­vas­sa­los­sa jär­jes­te­tys­sä le­vi­tys­näy­tök­ses­sä oli me­ne­tel­mäs­tä tie­toa tar­jol­la (V-SS 19.5.).

Saa­ris­to­me­ri oli yk­si tee­mois­ta, jon­ka use­at kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaat ot­ti­vat pu­heek­si en­nen ke­vät­vaa­le­ja. Edus­kun­taan nous­sut naan­ta­li­lai­nen Pau­li Aal­to-Se­tä­lä (kok.) aset­ti Saa­ris­to­me­ren pe­las­ta­mi­sen oman asi­a­lis­tan­sa kär­ki­kol­mik­koon. Hät­käh­dyt­tä­vä oli Aal­to-Se­tä­län esit­tä­mä väi­te, jon­ka mu­kaan rah­ti­lai­vat saa­vat yhä pur­kaa lail­li­ses­ti jä­te­ve­ten­sä Itä­me­reen, jon­ka saas­tu­neim­mak­si osak­si Saa­ris­to­me­ri luo­ki­tel­laan.

Iso­jen kuor­mit­ta­jien li­säk­si it­se ku­kin voi Saa­ris­to­me­ren ran­nal­la poh­tia, mi­ten pys­tyy omil­la toi­mil­laan puh­dis­ta­maan pi­sa­ran me­ri­vet­tä.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet

Kysely