JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
24.11.2022 6.00

Turhan hyvä johtajatentti

Mas­kun val­tuus­to va­lit­see en­si maa­nan­tai­na uu­den kun­nan­joh­ta­jan. Voi ol­la, et­tä tar­vi­taan ai­em­paan ta­paan sul­jet­tu lip­pu­ää­nes­tys, jot­ta saa­daan sel­vil­le ke­vääl­lä elä­ke­vaa­rik­si siir­ty­vän Ar­to Oi­ka­ri­sen seu­raa­ja. En­nus­mer­kit viit­taa­vat sii­hen, et­tei po­mo­va­lin­ta suju yk­si­mie­li­ses­ti.

Jos ja eh­kä kun mas­ku­lais­päät­tä­jil­lä on eri­lai­sia nä­ke­myk­siä kun­nan­joh­ta­jas­ta, niin tätä ei pidä kau­his­tel­la. Mah­dol­lis­ta ää­ni­ha­jon­taa voi pe­rus­tel­la sil­lä, et­tä Mas­kun pääl­lik­kö­ki­sas­sa lop­pu­mit­te­löön seu­lou­tui nel­jä ta­so­kas­ta tar­jo­kas­ta, jo­ten yk­kös­suo­si­kin paik­ka ei ole sel­vä hom­ma.

Voi ol­la, et­tä kär­kik­var­te­tin puo­lu­e­jä­sen­kir­jal­la on jo­ta­kin mer­ki­tys­tä. Vaa­lan kun­nan­joh­ta­ja Mii­ra Rais­ki­la on jul­ki­ses­ti ko­koo­mus­lai­nen, kun taas Nou­si­ais­ten kun­nan­joh­ta­ja Tee­mu Hei­no­nen, Rai­si­on ta­lous­joh­ta­ja San­na Häk­li ja Mas­kun ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Jen­ni Si­pi­lä ju­lis­tau­tu­vat si­tou­tu­mat­to­mik­si.

Muis­tu­tuk­se­na voi to­de­ta, et­tä ko­koo­mus on Mas­kun val­tuus­ton suu­rin ryh­mä, vaik­ka­kaan sen mah­ti ei yk­sin rii­tä si­ne­töi­mään kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­taa. Toi­nen huo­mau­tus liit­tyy sii­hen, et­tei jä­sen­kir­ja plak­ka­ris­sa sai­si lii­kaa pai­naa. Kun­nan­joh­ta­jan ar­ki­a­her­rus on kau­ka­na puo­lu­e­po­li­tii­kas­ta. Puo­lu­e­jä­se­nyys ja si­tou­tu­mat­to­muus ovat yh­tä mer­ki­tyk­set­tö­miä seik­ko­ja, kun kun­nal­le yk­kös­vir­kai­li­jaa va­li­taan.

Mas­kun yrit­tä­jäyh­dis­tys jär­jes­ti vii­me vii­kol­la ylei­söl­le avoi­men kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den, jos­sa lop­pu­suo­ral­le sel­viy­ty­neet eh­dok­kaat vas­tai­li­vat var­sin so­pui­sas­ti ky­sy­myk­siin. Lep­poi­sa pa­nee­li oli kai­kin puo­lin mu­ka­va ta­pah­tu­ma. Ta­val­laan tent­ti oli tur­ha, sil­lä kun­nan­joh­ta­jaa ei va­li­ta ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä. Toki pai­kal­la oli run­saas­ti val­tuu­tet­tu­ja, mut­ta eh­kä heis­tä­kin jo iso osa on suo­sik­kin­sa va­lin­nut. To­sin ai­na­kin yk­si päät­tä­jis­tä to­te­si en­nen pa­nee­lia poh­ti­van­sa kah­den eh­dok­kaan vä­lil­lä.

Ylei­nen to­te­a­mus oli se, et­tä pääl­li­kök­si on tar­jol­la nel­jä hy­vää vaih­to­eh­toa. Nyt kun­nan­hal­li­tus esit­tää, et­tä val­tuus­to va­lit­si­si joko Häk­lin tai Rais­ki­lan.

Vesa Pent­ti­lä