JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
24.8.2021 6.00

Sote-hypystä arvuuttelua

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus­ta on jah­nat­tu niin pit­kään ja har­taas­ti, et­tä nyt pää­te­py­sä­kin hää­mö­tys lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa pi­täi­si iloi­nen asia, kun ker­ran re­mont­tia on ha­lut­tu vuo­si­tol­kul­la ja sitä on val­mis­tel­tu eri­lai­sil­la hal­li­tus­ko­koon­pa­noil­la. Po­li­tiik­ka ei kui­ten­kaan oli­si po­li­tiik­kaa, jos nyt rat­kai­sul­le ap­lo­dee­rat­tai­siin yk­si­tuu­mai­ses­ti yli val­ta­kun­nal­li­sen hal­li­tus- ja op­po­si­ti­o­ra­jan.

Ke­tään ei yl­lä­tä se, et­tä hal­li­tus ke­huu ai­kaan­saan­nos­taan ja et­tä op­pi­si­tio et­sii sii­tä va­lu­vi­ko­ja. Vii­laa­mis­ta var­mas­ti pii­saa, sil­lä ai­na­kaan ker­ta­ry­käi­syl­lä sote-mal­lis­ta ei tule sel­lais­ta, et­tä päät­tä­jät voi­si­vat huo­kais­ta: nyt se on lo­pul­li­ses­ti val­mis.

Kun­ta­lii­ton elin­voi­ma- ja ta­lou­syk­si­kön joh­ta­ja Jark­ko Huo­vi­nen to­te­si osu­vas­ti (V-SS 19.8.), et­tä sote-uu­dis­tus on hyp­py tun­te­mat­to­maan. Hän­tä komp­pa­si­vat eri­lai­sin sa­na­kään­tein Veh­maan kun­nan­joh­ta­ja Ari Kos­ki­nen ja Tai­vas­sa­lon kun­nan­joh­ta­ja Vesa Ran­ta­la. Il­mei­ses­ti ku­kaan ei tar­kal­leen tie­dä, mitä uu­si ja ul­jas sote käy­tän­nös­sä tar­koit­taa.

Mas­kun kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mari Kar­sio (kok.) ja val­tuus­toa luot­saa­va Tai­to Yl­häi­nen (ps.) liit­tyi­vät ar­vuut­te­li­joi­den jouk­koon (V-SS 20.8.). Kun Mas­kun ter­veys­kes­kus al­kaa ol­la re­mon­tin tar­pees­sa ja kun naa­pu­ri­kun­nas­sa Nou­si­ai­sis­sa Moi­si­o­ko­ti on joi­den­kin ar­vi­oi­den mu­kaan pur­ku­kun­nos­sa, niin mi­ten­kään mah­dot­to­mal­ta ei tun­nu sel­lai­nen aja­tus, et­tä näi­den ta­lo­jen tar­jo­a­mat pal­ve­lut siir­tyi­si­vät tu­le­val­la sote-alu­eel­la isom­piin yk­si­köi­hin.

Kun jo kol­men kun­nan kimp­pa eli pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­li on kar­si­nut toi­mi­pis­tei­tään, niin muu­ta­man lan­tin voi­si lyö­dä ve­toa sii­tä, et­tä sama suun­taus jat­kuu suu­res­sa ja mah­ta­vas­sa so­tes­sa. Var­si­nais­suo­ma­lai­set voi­vat loh­dut­tau­tua sil­lä, et­tä jos jo­kin luuk­ku nau­la­taan kiin­ni, niin etäi­syy­det säi­ly­vät sie­det­tä­vi­nä, vaik­ka kun­ta­ra­jo­ja jou­tui­si­kin pal­ve­lui­den pe­räs­sä ylit­tä­mään.

Toki esi­mer­kik­si Veh­mas­sa­lon pik­ku­kun­nis­ta ker­tyy jo mat­kaa isom­piin kir­kon­ky­liin.

Vesa Pent­ti­lä