JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
14.9.2023 6.00

Sotasukupolven muisto ei kuole

Tämä ky­sy­mys on jon­kin­lai­ses­ta epä­hie­nou­des­taan huo­li­mat­ta ajan­koh­tai­nen: mil­loin so­ta­vuo­sien vii­mei­nen ve­te­raa­ni siir­tyy ajas­ta ikui­suu­teen? Tä­hän ei enää pit­kää ai­kaa kulu, vaik­ka kuin­ka sit­kei­tä vii­mei­set ur­hot ovat. Ai­ka tu­lee vas­taan, jo­ten nyt vii­meis­tään nuo­ri pol­vi voi osoit­taa kun­ni­oi­tus­ta nos­ta­mal­la lip­pa­lak­kia. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa ka­jah­taa Ve­te­raa­nin il­ta­huu­to vii­mei­sen ker­ran hau­ta­jai­sis­sa.

To­sin ve­te­raa­nien tai laa­jem­min so­ta­su­ku­pol­ven ar­vos­tus on nous­sut hui­mas­ti niis­tä poh­ja­mu­ta­lu­ke­mis­ta, joi­hin se tal­lot­tiin men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä. Tä­hän viit­ta­si Lou­hi­saa­ren re­ser­vi­läis­ten le­mu­lai­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Kir­si Jyl­hä Vii­kon hen­ki­lö -haas­tat­te­lus­sa (V-SS 8.9.) to­te­a­mal­la, et­tei enää tar­vit­se hys­sy­tel­lä, kun ve­te­raa­neis­ta pu­hu­taan.

Konk­reet­ti­nen merk­ki ti­lan­teen muu­tok­ses­ta saa­tiin vii­me vii­kon tors­tai­na, kun Nou­si­ais­ten Kal­li­o­poh­jal­la pe­rus­tet­tiin So­tien 1939–1945 Var­si­nais-Suo­men pe­rin­neyh­dis­tys. Vaik­ka ve­te­raa­nit pois­tu­vat yk­si ker­ral­laan kes­kuu­des­tam­me, niin Nou­si­ai­siin ko­koon­tu­nut yh­dis­tys­ten kir­jo oli vä­ke­vä osoi­tus sii­tä, et­tä so­ta­su­ku­pol­ven pe­rin­tei­tä ja ar­vo­ja ha­lu­taan yhä van­kas­ti hoi­taa ja vaa­lia.

Ve­te­raa­ni­työ on muut­tu­nut ja muut­tuu yhä. So­dan ai­ka­na elä­nei­den van­hem­piem­me ja iso­van­hem­piem­me sekä ny­ky­lap­sil­le ja -nuo­ril­le jo kau­kai­sem­pien su­ku­pol­vien muis­to luon­nol­li­ses­ti haa­le­nee vuo­sien mit­taan, mut­ta sil­ti se ei ole kuo­le­mai­sil­laan, sil­lä pe­rin­ne­työl­le riit­tää jat­ka­jia. Var­sin mo­ni­puo­li­nen oli se jouk­ko, joka pe­rus­ta­vas­sa ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin pe­rin­neyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen ja neu­vot­te­lu­kun­taan.

Pe­rin­ne­työl­lä on pit­kät pe­rin­teet. Vas­tuu on kui­ten­kin ol­lut pit­käl­ti ve­te­raa­niyh­dis­tyk­sil­lä. Nyt uu­si ai­ka­kau­si tuo li­sää toi­mi­joi­ta pe­rin­ne­työ­hön.

Jo oli ai­ka­kin, voi­si Nou­si­ais­ten ko­kouk­sen kool­le­kut­su­mis­ta luon­neh­tia. Suu­res­sa osas­sa Suo­mea maa­kun­nal­li­set pe­rin­neyh­dis­tyk­set ovat aloit­ta­neet toi­min­tan­sa jo ai­em­min. Var­si­nais-Suo­mi jäi val­mis­te­lu­työs­sä hi­taim­pien maa­kun­tien jouk­koon.

Vesa Pent­ti­lä