JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
Naantali
26.9.2023 6.00

Sekamelskaa lehti­ti­las­toissa

Leh­dil­lä oli ai­em­min ta­pa­na reh­dis­ti il­moit­taa vi­ral­li­sen le­vi­kin­tar­kas­tuk­sen mu­kaan, mil­lai­sia lu­ke­mia ti­laus­ti­las­to näyt­ti. Tie­don jul­kai­se­mi­nen ei ol­lut pa­kol­lis­ta, mut­ta se kuu­lui alan pe­rin­tei­seen käy­tän­töön.

Kun lä­hes kai­kil­la leh­dil­lä le­vi­kit ovat ol­leet pit­kään ala­mä­ki­suun­tai­sia, niin hu­pe­ne­vien ti­laus­mää­rien jul­kai­se­mi­nen al­koi var­mas­ti mo­nis­sa alan fir­mois­sa hä­vet­tää.

Kan­sal­li­nen me­di­a­tut­ki­mus tuli avuk­si. Enää ei pu­hut­tu le­vi­kis­tä, vaan sii­tä, kuin­ka mon­ta lu­ki­jaa ku­kin leh­ti ta­voit­taa. Täs­tä saa­tiin huo­mat­ta­vas­ti mu­ka­vam­pia nu­me­roi­ta ver­rat­tu­na sii­hen su­rul­li­seen fak­taan, et­tä eten­kin pa­pe­ri­leh­tien ti­laus­mää­rät ovat ol­leet synk­kää lu­et­ta­vaa. Toki tätä kyyk­käys­tä leh­det ovat eri­lai­sil­la on­nis­tu­mi­sas­teil­la ky­en­neet paik­kaa­maan di­gi­leh­ti­ti­lauk­sil­la.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat heh­kut­ti vii­me vuon­na an­sai­tus­ti Kan­sal­li­sen me­di­a­tut­ki­muk­sen tu­los­ta, jon­ka mu­kaan leh­ti oli Suo­men yk­kö­nen ti­lat­ta­vien pai­kal­lis­leh­tien lu­ki­ja­mää­ris­sä. Tuo­reen tut­ki­mus­tu­lok­sen mu­kaan Vak­ka on edel­leen yli­voi­mai­nen pai­kal­lis­leh­tien pai­net­tu­jen leh­tien lu­ki­ja­mää­ris­sä. Kun mu­kaan ote­taan di­gi­lu­ki­jat, Vak­ka pu­to­aa po­diu­mil­ta ne­lo­sek­si.

Tämä on tut­tu sa­non­ta: val­he, emä­val­he, ti­las­to. Va­leh­te­lus­ta Kan­sal­lis­ta me­di­a­tut­ki­mus­ta ei mis­sään ni­mes­sä pidä syyt­tää, mut­ta nyt KMT-nu­me­roi­den rin­nal­le on tul­lut uu­si FIAM-mit­taus. Se­ka­sot­ku on val­mis, kos­ka epä­mää­räi­nen FIAM-mit­taus uu­dis­tui vii­me jou­lu­kuus­sa ei­vät­kä kaik­ki leh­det sii­hen mu­kaan läh­te­neet.

Nyt ti­las­tot näyt­tä­vät ai­van pos­ket­to­mia nou­su­ja joil­le­kin iso­jen kon­ser­nien pai­kal­lis­leh­dil­le eten­kin di­gi­nä­ky­vyy­des­sä. Lie­nee sel­vää, et­tei­vät mah­ti­loi­kat vuo­des­sa ole to­del­li­suut­ta ny­kyi­ses­sä me­di­a­maa­il­mas­sa.

Me­di­a­tut­ki­mus väit­tää, et­tä Vak­ka ta­voit­tai­si nel­jäs­sä le­vik­ki­a­lu­een kun­nas­sa 100 pro­sent­tia asuk­kais­ta. Sa­man­lai­sia hömp­pä­tu­lok­sia tar­jo­taan myös muu­ta­mil­le muil­le leh­dil­le.

Pa­luu pa­pe­ri- ja di­gi­leh­den ti­laus­mää­rien lis­taa­mi­seen oli­si suo­ta­vaa, vaik­ka nu­me­rot näyt­tä­vät ru­mil­ta.

Vesa Pent­ti­lä