JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
22.3.2024 6.00

Sähläystä sote-suunnittelussa

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lue suun­nit­te­lee vi­ran­hal­ti­ja­val­mis­te­lus­saan ter­vey­sa­se­mien sul­ke­mi­sia. Vak­ka (VS-S 21.3.) ky­syi kun­nan­joh­ta­jil­ta mie­li­pi­tei­tä Var­han pal­ve­lu­verk­ko­val­mis­te­lus­ta. Kri­tiik­kiä an­toi­vat sul­jet­ta­vien ter­vey­sa­se­mien lis­tal­le pää­ty­nei­den Mas­kun ja Kus­ta­vin kun­nan­joh­ta­jien li­säk­si sote-pis­teen va­raan jää­vän Veh­maan sekä ter­vey­sa­se­man­sa säi­lyt­tä­vän My­nä­mä­en kun­nan­joh­ta­jat.

Mas­kun Mii­ra Rais­ki­lan ja Kus­ta­vin Rau­no Pel­to­lan sekä pal­ve­lui­den kar­si­mi­sen koh­teek­si jou­tu­van Veh­maan Ari Kos­ki­sen har­mi­tus on help­po ym­mär­tää.

Mas­kun ter­vey­sa­se­ma oli sul­jet­ta­vis­ta ase­mis­ta asi­a­kas­käyn­neis­sä las­ket­tu­na vilk­kain yli 17 500 käyn­nil­lä. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä kaik­ki nämä asi­a­kas­käyn­nit suun­tau­tu­vat vuo­den 2026 jäl­keen mui­hin kun­tiin. Mas­kus­sa tätä on vai­kea hy­väk­syä. Kun­nan­joh­ta­ja Rais­ki­la elät­te­li­kin vie­lä toi­vei­ta sii­tä, et­tä kun­nas­ta löy­tyi­si ti­lat edes sote-pis­teel­le.

Kus­ta­vis­sa tu­los­ta osat­tiin odot­taa. Pal­ve­lui­ta oli pois­tu­nut jo ai­em­min, mut­ta ajo­mat­kan pi­den­ty­mi­nen ter­veys­pal­ve­lui­hin on ikä­vä asia eten­kin ikäih­mi­sil­le. Kus­ta­vi­lais­ten on­nek­si Tai­vas­sa­lon ase­ma on sen­tään säi­ly­mäs­sä.

Veh­maal­la kum­mas­tel­tiin suun­ni­tel­mis­ta tih­ku­vien tie­to­jen niuk­kuut­ta. Kun­nan­joh­ta­ja Kos­ki­nen oli epä­tie­toi­nen sii­tä, mitä pal­ve­lui­ta sote-pis­te si­säl­täi­si. Mai­si­lan ta­voin hän kri­ti­soi, et­tä Var­ha on eden­nyt suun­ni­tel­mis­saan aset­ta­mal­la ter­veys­pal­ve­lut lii­ak­si etu­a­lal­le. Epä­sel­vää on, kuin­ka käy esi­mer­kik­si van­hus­ten­huol­lon ja neu­vo­la­pal­ve­lui­den.

Hie­man vai­me­am­mal­la ää­nel­lä kri­tiik­kin­sä val­mis­te­lus­ta an­toi My­nä­mä­en kun­nan­joh­ta­ja Mai­si­la. Hä­nen­kin mie­les­tä sote-pal­ve­lu­verk­koa oli­si pi­tä­nyt tar­kas­tel­la ko­ko­nai­suu­te­na. Epä­tie­toi­suut­ta on mo­nen asi­an yl­lä My­nä­mä­es­sä­kin.

Mai­si­la ko­kee sil­ti kun­nan ja Var­han kes­kus­te­lu­yh­tey­den ol­leen hy­vän. Kom­men­tis­ta pais­taa tyy­ty­väi­syys, jon­ka taus­tal­la on hel­po­tus pian naa­pu­ri­kun­nis­ta tul­leis­ta asi­ak­kais­ta pul­lis­te­le­van ter­vey­sa­se­man säi­ly­mi­ses­tä.

Jes­se Ran­ta

Näköislehdet

Kysely