JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
30.4.2021 6.00

Ruokaa suuhun kiivailematta

Nou­si­ais­ten Py­hän Hen­ri­kin kir­kon naa­pu­ri­pel­lol­la oli­si saat­ta­nut ol­la nor­mi­o­lois­sa jon­kin­lais­ta ruuh­kaa tiis­tai­aa­mu­na. Kun Tu­run piis­pa Mari Lep­pä­nen siu­na­si ke­vään kyl­vöt, niin to­den­nä­köi­ses­ti ute­li­ai­ta oli­si ke­rään­ty­nyt kuu­le­maan li­ve­nä uut­ta kirk­ko­joh­ta­jaa.

Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain kes­kus­lii­ton MTK:n toi­min­nan­joh­ta­ja Jyr­ki Wal­lin oli­si mitä il­mei­sim­min hou­ku­tel­lut pai­kal­le eten­kin vil­je­li­jä­vä­es­töä. Sat­tu­nees­ta syys­tä ar­vo­val­tais­ten vie­rai­den vi­siit­ti Nou­si­ai­siin jou­dut­tiin to­teut­ta­maan il­man ylei­sö­mas­so­jen läs­nä­o­loa.

Ko­ro­na-ajas­ta on löy­det­tä­vis­sä myös po­si­tii­vi­sia puo­lia. Yk­si Wal­li­nin löy­döis­tä on ol­lut se, et­tä suo­ma­lai­sen vil­je­li­jän työn ar­vos­tus on ko­hen­tu­nut. Tämä väi­te ei ol­lut pelk­kä heit­to, vaan ti­las­tot ker­to­vat, et­tä suo­ma­lai­set syö­vät nyt ai­em­paa enem­män ko­ti­mais­ta ruo­kaa. Täl­lai­nen ke­hi­tys on suo­ta­vaa, sil­lä oman maan ruo­ka­tuo­tan­non laa­duk­kuut­ta ei kai ku­kaan toh­di kiis­tää. Ta­voi­te huol­to­var­muu­des­ta ja mah­dol­li­sim­man kor­ke­as­ta oma­va­rai­suu­sas­tees­ta luo us­koa suo­ma­lai­seen maa­ta­lous­tuo­tan­toon.

Myön­teis­ten vies­tien li­säk­si Wal­li­nil­la oli myös har­mi­tel­ta­vaa. Ruo­ka on yk­si niis­tä ai­heis­ta, jois­ta kes­kus­te­lu ryöp­säh­tää toi­si­naan he­del­mät­tö­mäk­si kii­vai­luk­si. Ää­ri­kiih­koi­li­joi­den ää­nen­pai­not kär­jis­ty­vät, kun poh­di­taan, pi­tää­kö lau­ta­sel­la ol­la li­haa vai kas­vik­sia. Kun eri­mie­li­syyt­tä syn­tyy, niin jäl­leen ker­ran mie­li­pi­de­vaih­to sur­kas­tuu ala-ar­voi­seen väit­te­lyyn.

Jos kär­jis­tää, niin li­han­syö­jät mol­laa­vat kas­vis­kan­saa itu­hip­pi­vi­her­pii­per­tä­jik­si, jot­ka puo­les­taan ju­lis­ta­vat vas­ta­puo­len ruo­ka­tot­tu­muk­set maa­il­man tu­ho­a­mi­sek­si. On­nek­si fa­naa­tik­ko­jen vä­liin mah­tuu se val­ta­va enem­mis­tö, jol­le mais­tu­vat sekä liha et­tä kas­vik­set. Toki jo­kai­nen saa lait­taa suu­hun­sa mitä lys­tää, mut­ta tämä ei oi­keu­ta lyt­tää­mään toi­sen­lais­ta käyt­täy­ty­mis­tä.

Vaik­ka Suo­mes­sa syn­ty­vyys­lu­vut ovat ol­leet vii­me vuo­si­na ala­mais­sa, niin koko maa­il­man vä­ki­lu­ku pai­suu hur­jaa vauh­tia. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä ruo­kaa tar­vi­taan yhä enem­män. Kun nä­län­hä­tä jos­sa­kin kol­kas­sa pa­he­nee, sil­lä saat­taa ol­la maa­il­man­laa­jui­sia seu­rauk­sia.

Suo­men ei pidä sul­keu­tua omien ra­jo­jen­sa si­säl­le. Sil­ti ko­ti­mai­nen ruo­ka­tuo­tan­to luo sel­lais­ta tur­vaa, et­tä it­se kun­kin on syy­tä toi­vot­taa maan­vil­je­li­jöi­den työ­hön suo­tui­saa kas­vu­kaut­ta ja run­sas­ta sa­toa.