JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
25.11.2022 6.00

Rippikoulusta vaaliuurnille

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat uu­ti­soi seu­ra­kun­ta­vaa­lien tu­lok­sis­ta ja kä­sit­te­li ai­het­ta myös pää­kir­joi­tuk­ses­sa (V-SS 22.11.). Sur­kei­den ää­nes­tysp­ro­sent­tien li­säk­si eten­kin nuor­ten vaa­li­käyt­täy­ty­mi­nen oli velt­toa.

Jos­ta­kin kum­man syys­tä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa pää­se­vät ää­nes­tä­mään myös 16–17-vuo­ti­aat. Jos täl­lä ou­dol­la rat­kai­sul­la on py­rit­ty li­sää­mään alai­käis­ten seu­ra­kun­ta­kiin­nos­tus­ta, niin suun­ni­tel­ma on men­nyt to­taa­li­ses­ti pie­leen. Nel­jä vuot­ta sit­ten al­le 18-vuo­ti­ai­den ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli hui­kea 8,4. Nyt nuo­ri­so lais­kis­tui 6,6 pro­sen­tin ää­nes­tys­vilk­kau­teen.

Va­kan alu­eel­la Kus­ta­vis­sa nuor­ten 16,7 pro­sen­tin vaa­li-in­to ylit­ti roi­mas­ti kes­ki­ar­vo­ta­son. To­sin tä­hän riit­ti se, et­tä yk­si al­le 18-vuo­ti­as kävi ää­nes­tä­mäs­sä. Toi­nen ää­ri­pää oli Veh­maa, jos­sa nel­jän nuo­ren an­ta­ma ää­ni tar­koit­ti pro­sent­ti­lu­ke­maa 2,3. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ylit­tyi kym­me­nen pro­sen­tin raja ja Tai­vas­sa­los­sa sitä hä­tyy­tel­tiin. Mas­kus­sa, My­nä­mä­es­sä, Naan­ta­lis­sa ja Nou­si­ai­sis­sa pää­dyt­tiin 5–7 pro­sen­tin ta­sol­le.

Näil­lä nu­me­ro­tie­doil­la voi to­de­ta, et­tä ää­nes­tys­mah­dol­li­suu­den tar­jo­a­mi­nen 16–17-vuo­ti­ail­le on tur­haa. Ää­nes­ty­si­än alen­ta­mis­ta myös muis­sa vaa­leis­sa on vä­läy­tel­ty, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti täl­lai­set höm­pö­tyk­set jää­vät un­ho­laan. Ää­nes­tä­mään eh­tii myös ai­kui­si­äs­sä, vaik­ka sil­loin­kin va­li­tet­ta­van moni jät­tää käyt­tä­mät­tä vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­ten­sa.

Kir­kos­ta ero­a­mi­sen ta­sai­nen tah­ti on pit­kään vä­hen­tä­nyt seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rää. Sil­ti rip­pi­kou­lu ta­voit­taa edel­leen ison osan 15-vuo­ti­ais­ta. Mo­nil­le rip­pi­lei­ri saat­taa ol­la sel­lai­nen po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus, joka ai­heut­taa ai­na­kin het­kel­li­sen seu­ra­kun­ta­huu­man.

Täs­tä joku voi­si al­kaa ide­oi­da seu­ra­kun­ta­vaa­liu­u­dis­tus­ta, jos­sa ää­nes­ty­si­kä­ra­ja las­ket­tai­siin 15 vuo­teen. Tä­hän ei pidä sor­tua sii­nä toi­vos­sa ja us­kos­sa, et­tä rip­pi­kou­lui­käi­set san­koin jou­koin rien­täi­si­vät vaa­liu­ur­nil­le.

Koko maas­sa seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti ro­mah­ti 14,4:stä 12,7:ään. Pa­rem­paa­kaan ta­paa kirk­ko­val­tuus­to­jen va­lit­se­mi­seen ei ole.

Vesa Pent­ti­lä