JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
21.9.2023 6.00

Rakennusalaa uhkaa sukellus

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa jul­kais­taan taas tä­nään jo pe­rin­tei­sek­si muo­dos­tu­nut ra­ken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen lii­te­pa­ket­ti. Täs­tä jo­kai­sen elä­mi­seen liit­ty­väs­tä ai­hees­ta on pe­rus­tei­ta ker­toa laa­jem­min eri nä­kö­vink­ke­leis­tä kah­des­ti vuo­des­sa, ku­ten leh­del­lä on nyt ta­pa­na ol­lut.

Si­sä­si­vu­jen liit­tees­sä on mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa ta­ri­naa. Sil­ti pi­tää nos­taa esil­le mas­ku­lai­sen Ra­ken­nus­toi­mis­to Lai­nio & Lai­vo­ran­nan toi­mi­tus­joh­ta­jan, ra­ken­nus­neu­vos Jari Lai­ni­on haas­tat­te­lu. Ra­ken­nu­sa­lan kon­ka­ri ei suin­kaan pa­ni­koi, mut­ta ei myös­kään läh­de hys­sy­te­le­mään. Jo lii­te­ju­tun ot­sik­ko tii­vis­tää oleel­li­sen: ra­ken­nu­sa­lal­le on tu­los­sa an­ka­ra syk­sy ja tal­vi.

Ra­ken­nu­sal­la men­nään vä­lil­lä lu­jaa ja huip­pu­het­kien jäl­keen toi­si­naan myös il­man jar­ru­pol­jin­ta koh­ti poh­jaa. Moni vie­lä muis­taa 1990-lu­vun al­ku­vuo­sien syök­sy­kier­re­la­man, jol­loin ei ra­ken­net­tu oi­ke­as­taan yh­tään mi­tään. Muis­ti­ku­vi­on jat­ku­mois­sa voi vie­lä ol­la 1980-lu­vun ra­ken­ta­mi­sen kuu­ma ai­ka.

Nyt­kään ra­ken­ta­mi­sen su­kel­lus ei ole vain yh­den alan on­gel­ma, vaan tämä hei­jas­tuu voi­mak­kaas­ti koko Suo­meen ta­lou­teen taan­tu­ma­ti­lan­tees­sa. Niin kuin ra­ken­nus­neu­vos Lai­nio Va­kan haas­tat­te­lus­sa to­te­aa, ra­ken­nu­sa­lan osuus Suo­men brut­to­kan­san­tuot­tees­ta on 15 pro­sent­tia. Ei ole ih­me, et­tä juu­ri tä­män alan isot vai­keu­det ai­heut­ta­vat poh­din­taa eri suun­nis­sa.

Kon­kurs­se­ja tu­lee. Alan am­mat­ti­lai­sil­le lät­käis­tään ir­ti­sa­no­mis- ja lo­mau­tus­lap­pu­ja. Kun ra­ken­nu­sa­lan tai­ta­jil­la on mo­ni­a­lais­ta osaa­mis­ta, osal­le am­mat­ti­lais­ta riit­tää töi­tä. Kun työ­paik­ka mo­nel­ta me­nee, niin lei­vän pääl­le läh­de­tään ha­ke­maan li­sä­pur­ta­vaa muil­ta aloil­ta.

Täs­sä on se vaa­ra, et­tei­vät am­mat­ti­ra­ken­ta­jat enää pa­laa alal­le sit­ten, kun ai­ka on ny­kyis­tä suo­tui­sam­pi. Pel­ko­na on, et­tä iso osa ra­ken­ta­mi­so­saa­mis­ta ka­to­aa.

Ku­ten Lai­nio to­te­aa, ra­ken­nu­sa­la ei oli­si tul­lut toi­meen il­man ul­ko­mais­ta työ­voi­maa. Tä­mä­kin kom­ment­ti al­le­vii­vaa sitä, et­tä ikään­ty­vä Suo­mi tar­vit­see mo­niin teh­tä­viin työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa. Omin voi­min ei pär­jä­tä.

Vesa Pent­ti­lä