JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
11.6.2024 4.00

Puoluekyykkäys pudotti Junnilan

Kan­sa­ne­dus­ta­jas­ta Vil­helm Jun­ni­las­ta (ps.) oli­si tul­lut his­to­ri­an toi­nen naan­ta­li­lais­po­lii­tik­ko eu­ro­par­la­men­tis­sa il­man puo­lu­een to­taa­lis­ta sy­vä­kyyk­käys­tä sun­nun­tai­vaa­leis­sa. Mik­ko Rön­n­holm (sd.) vai­kut­ti eu­roop­pa­lai­ses­sa pää­tök­sen­te­os­sa 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­sä.

Jun­ni­la sai run­saat 16 300 ään­tä, jol­la hel­ti­si puo­lu­e­lis­tan kak­kos­si­ja. Kun EU-par­la­ment­tiin va­lit­tiin vain yk­si pe­rus­suo­ma­lai­nen, Jun­ni­la jäi va­ra­si­jal­le.

Jun­ni­lan hy­vää vaa­li­me­nes­tys­tä ei voi pi­tää yl­lä­tyk­se­nä. Is­tu­va­na kan­sa­ne­dus­ta­ja­na hä­nen ni­men­sä nou­si vah­vas­ti esil­le jo en­nak­kos­pe­ku­laa­ti­ois­sa.

Vaik­kei par­la­ment­ti­paik­kaa ir­ron­nut, niin tuh­ti tu­los liit­ti Jun­ni­lan sii­hen päät­tä­jä­jouk­koon, jos­sa po­liit­ti­nen kohu ei ole tar­koit­ta­nut uran lui­su­mis­ta syök­sy­las­kuun. Muis­tis­sa ovat vie­lä vii­me ke­sän ta­pah­tu­mat, kun Jun­ni­lan pes­ti mi­nis­te­ri­nä päät­tyi pi­ka­e­roon. Ei tys­sän­nyt taan­noin myös­kään lo­ka­lah­te­lais­syn­tyi­sen Ilk­ka Ka­ner­van (kok.) po­liit­ti­nen työ, vaik­ka vä­lil­lä tuli ne­ga­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta.

Täl­lä ker­ral­la gal­lu­pit pet­ti­vät pa­hem­man ker­ran, sil­lä pe­rus­suo­mais­ten ro­mah­duk­sen li­säk­si va­sem­mis­to­lii­ton harp­paus puo­lu­e­ki­san kak­ko­sek­si ko­koo­muk­sen jäl­keen oli odot­ta­ma­ton pu­na­jyt­ky. Tämä se­lit­tyi Li An­ders­so­nin me­ga­suo­si­ol­la, joka nä­kyi pai­kal­li­ses­ti niin, et­tä hän oli ää­niyk­kö­nen kai­kis­sa Va­kan alu­een kah­dek­sas­sa kun­nas­sa.

Kah­den ää­ri­hei­lah­duk­sen ja ko­koo­muk­sen sel­ke­än kär­ki­si­jan li­säk­si SDP, kes­kus­ta, vih­re­ät ja RKP ky­ke­ni­vät ai­na­kin tor­jun­ta­voit­toi­hin. Pa­has­ti ei tak­kiin tul­lut, mut­tei vaa­li­tu­los myös­kään suur­ta juh­la-ai­het­ta an­ta­nut.

Odo­te­tus­ti ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus jäi EU-vaa­leis­sa vai­sum­mak­si kuin kan­sal­li­sis­sa mit­te­löis­sä. Vii­me vaa­le­ja pir­te­äm­pi en­nak­ko­ää­nes­tys ei nä­ky­nyt lop­pu­tu­lok­ses­sa, sil­lä ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki hi­tu­sen.

Va­kan alu­eel­la par­la­ment­ti­vaa­leis­sa oli eni­ten imua Kus­ta­vis­sa, jos­sa ää­nes­tys­vilk­kaus oli 48,7 pro­sent­tia. Lais­kim­min uur­nil­la käy­tiin Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa, jos­sa 35,7 pro­sent­tia täy­si-ikäi­sis­tä käyt­ti ää­ni­oi­keut­taan.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely