JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
14.3.2023 6.50

Pula työvoimasta on todellisuutta

Työl­li­syys on kas­vus­sa, mut­ta ko­li­kon kään­tö­puo­lel­la se tar­koit­taa osal­le yri­tyk­sis­tä ja alois­ta työ­voi­ma­pu­laa.

Kun jos­kus sa­not­tiin työt­tö­mäl­le puo­li­vit­si­nä, et­tä ei si­nua ku­kaan ko­toa tule ha­ke­maan, koh­ta voi­daan mel­kein ha­kea, jos vie­lä epä­toi­voi­sem­mak­si ti­lan­ne me­nee.

Riit­tä­vän työ­voi­man tur­vaa­mi­nen on va­ka­vas­ti otet­ta­va asia, sil­lä ti­las­to­jen mu­kaan työ­voi­man mää­rä läh­tee Suo­mes­sa las­kuun. Työ­voi­ma­pu­la voi ter­vey­den­hoi­to­a­lal­la ai­heut­taa hoi­don laa­dun heik­ke­ne­mis­tä ja yri­tyk­sis­sä es­tää kas­vun.

Nyt on tut­kit­tu ai­em­paa laa­jem­min työ­voi­man tar­jon­taa ja ky­syn­tää eri alu­eil­la ja aloil­la (V-SS 10.3.). Kun tie­to on mah­dol­li­sim­man ajan­koh­tais­ta, pys­ty­tään pa­rem­min sel­vit­tä­mään, on­ko kyse puh­taas­ti työ­voi­ma­pu­las­ta, osaa­mis­va­jees­ta, työn ja te­ki­jöi­den koh­taan­to-on­gel­mas­ta vai jos­tain muus­ta. Ja sen jäl­keen tie­tys­ti rää­tä­löi­mään täs­mä­rat­kai­su­ja.

Tu­run ti­lai­suu­teen työ­mi­nis­te­ri­ön ter­vei­set tuo­nut ali­val­ti­o­sih­tee­ri Eli­na Pylk­kä­nen muis­tut­ti, et­tä työn­te­ko vaa­tii taak­seen mo­ti­vaa­ti­o­ta, eli vä­ki­pa­kol­la ei ai­na­kaan tuot­ta­vaa työ­voi­maa saa.

Hän va­roit­ti­kin, et­tä jos ti­lan­ne on nyt paha, voi se tu­le­vai­suu­des­sa ol­la vie­lä pa­hem­pi, jos työ­voi­mas­ta ei pi­de­tä pa­rem­paa huol­ta. Täl­lä het­kel­lä jopa yli 20 000 hen­ki­löä jää vuo­sit­tain työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le. Se on enem­män kuin mitä siir­tyy net­to­mää­räi­ses­ti van­huu­se­läk­keel­le.

Pylk­kä­sen mie­les­tä ny­kyi­sis­tä työn­te­ki­jöis­tä huo­leh­ti­mi­nen on jopa hel­pom­pi tie hal­li­ta työ­voi­ma­pu­laa kuin ha­kea uut­ta työ­voi­maa ul­ko­mal­ta. To­sin kum­pi­kaan kei­no ei myös­kään sul­je tois­ta pois.

Kos­ka syyt­kin ovat mo­ni­nai­set, työ­voi­ma­pu­lan se­lät­tä­mi­seen­kään ei ole löy­det­ty yh­tä ih­me­lää­ket­tä. Mut­ta oman apun­sa an­tai­si­vat työn pe­räs­sä liik­ku­mi­sen hel­pot­ta­mi­nen, kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin ke­hit­tä­mi­nen, ikä­ra­sis­mis­ta luo­pu­mi­nen, jous­ta­vat kou­lu­tus­rat­kai­sut ja täs­mä­työ­ky­kyis­ten re­ser­vin hyö­dyn­tä­mi­nen.

Osas­sa vaa­di­taan val­ta­kun­nal­li­sia rat­kai­su­ja, mut­ta osaan voi­daan vai­kut­taa alu­eel­li­ses­ti ja yh­teis­työl­lä.

Sari Hon­ka­sa­lo