JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
1.9.2023 6.00

Porkkana vietiin käsistä

Hy­vin­voin­ti­a­lue on vie­nyt läpi en­sim­mäi­sen kier­rok­sen palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­ta, jol­la on py­rit­ty kor­jaa­maan sote-alan hen­ki­lös­tön räi­keim­mät palk­ka­e­rot. Palk­ka nou­si muun mu­as­sa so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­lä, psy­ko­lo­geil­la, pu­he­te­ra­peu­teil­la ja ko­ti­hoi­don lä­hi­hoi­ta­jil­la, ja ko­ro­tus mak­se­taan ta­kau­tu­vas­ti ke­sä­kuus­ta al­ka­en.

Pal­kan­ko­ro­tuk­set to­teu­tet­tiin si­ten, et­tä kaik­kien sa­maa työ­tä te­ke­vien työn­te­ki­jöi­den palk­kaus­ta kor­jat­tiin sil­le ta­sol­le, jota eni­ten tie­naa­va saa. Palk­ka nou­si var­sin­kin sel­lai­sil­la am­mat­ti­ryh­mil­lä, joi­den työn­te­ki­jöis­tä on suu­rin pula. Esi­mer­kik­si avo­huol­lon so­si­aa­li­työn­te­ki­jän palk­ka nou­si enim­mil­lään liki 400 eu­rol­la kuu­kau­des­sa.

Pie­nis­sä tai syr­jäs­sä si­jait­se­vis­sa kun­nis­sa on kär­vis­tel­ty sote-alan hen­ki­lös­tö­pu­las­ta jopa enem­män kuin kes­kus­kau­pun­geis­sa. Sik­si työ­voi­man rek­ry­toin­tia on vauh­di­tet­tu pa­ne­mal­la kuu­kau­si­palk­kaan pork­ka­nak­si use­am­pi sa­ta­nen li­sää. Palk­ko­jen ta­sauk­sen myö­tä rii­hi­kui­val­la ra­hal­la hou­kut­te­lu on tul­lut pää­tök­seen­sä, ja pik­ku­paik­ka­kun­tien pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen on työ­voi­ma mo­ti­voi­ta­va tois­tai­sek­si muil­la kei­noin.

Var­hal­la moni asia on yhä kes­ken, ja näis­tä yk­si on ki­pe­rä ky­sy­mys hen­ki­lös­tön saa­mi­ses­ta ja pal­ve­lui­den jär­jes­ty­mi­ses­tä ta­sa­puo­li­ses­ti koko alu­eel­le. Veh­maal­la maa­nan­tai­na vie­rail­leen hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja Tar­mo Mar­ti­kai­sen mu­kaan työ­voi­man liik­ku­vuu­teen voi­si jat­kos­sa mah­dol­li­ses­ti ra­ken­taa uu­det kan­nus­ti­met. Ke­tään ei voi vas­toin tah­to­aan maa­seu­dul­le pa­kot­taa, mut­ta ky­see­seen voi­si tul­la jon­kin­lai­nen kan­nus­ta­va palk­kaus­jär­jes­te­ly. Sel­lai­sen myö­tä esi­mer­kik­si ison yk­si­kön lää­kä­rei­den oli­si ai­dos­ti kan­nat­ta­vaa teh­dä tiet­ty mää­rä työ­päi­viä kuu­kau­des­sa pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la.

Mar­ti­kai­nen oli vie­rai­lul­laan va­rau­tu­nut kun­nan päät­tä­jien ki­pe­riin ja ki­pei­siin ky­sy­myk­siin muun mu­as­sa lä­hi­pal­ve­luis­ta. Var­ha-joh­ta­jan mu­kaan tä­kä­läi­sen­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lou­sen­nus­te on karu. Var­si­nais­suo­ma­lais­ten ei ole oi­kein va­raa miel­tää it­se­ään rik­kaik­si.

Saa­ra Huo­vi­nen