JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
14.5.2024 4.00

Pikkukunnille yhteistyötä

Kun­tien yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä ja sen li­sää­mi­sen tär­key­des­tä on kyl­lä osat­tu juh­la­vas­ti pu­hua vuo­si­tol­kul­la. Toki eri­lais­ta yh­teis­työ­tä on syn­ty­nyt, kun kun­nis­sa on eh­kä pa­kos­ta ta­lou­del­li­sin syin jou­dut­tu miet­ti­mään uu­den­lai­sia rat­kai­su­ja.

Nyt Va­kan alu­een pik­ku­kun­nis­sa Veh­mas­sa­los­sa on eden­nyt jo pää­tö­sas­teel­le pe­rä­ti jär­ke­väl­tä kuu­los­ta­va yh­teis­työ­ku­vio, jon­ka mu­kaan jat­kos­sa kun­nat hoi­ta­vat yh­tei­ses­sä in hou­se -yh­ti­ös­sä ta­lous- ja palk­ka­hal­lin­toa. Tai­vas­sa­los­sa ja Kus­ta­vis­sa uu­den yh­ti­ön pe­rus­ta­mi­nen jo hy­väk­syt­tiin, mut­ta Veh­maa on näil­lä nä­ky­mil­lä tu­los­sa mu­kaan vas­ta myö­hem­min.

Ho­su­mal­la ei Veh­mas­sa­los­sa nyt ede­tä, sil­lä suun­ni­tel­mien mu­kaan uu­si yh­tiö aloit­tai­si toi­min­tan­sa vuo­den 2026 alus­sa. Näin myös Veh­maa eh­tii hy­pä­tä kimp­pa­kelk­kaan, vaik­kei kun­ta nyt vie­lä ole mu­ka­na. Veh­maal­la on kui­ten­kin hy­väk­syt­ty yh­teis­työ­hön liit­ty­vä ai­e­so­pi­mus.

Uu­den yh­teis­työ­mal­lin taus­tal­la on muu­ta­mia pe­rus­te­lui­ta. Kun kun­ta­ta­lous huu­taa sääs­tö­jä, niin täs­sä on mah­dol­li­suus saa­da eu­ro­ja jem­maan. Yh­tä tär­keä tai ken­ties jopa tär­ke­äm­pi ta­voi­te on se, et­tä kun­tien ta­lous- ja palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lui­den haa­voit­tu­vai­suut­ta ky­e­tään tor­ju­maan. Kun nyt kun­tien palk­ka­lis­toil­la on tä­män alan hen­ki­lös­töä hy­vin niu­kas­ti, niin esi­mer­kik­si yk­sit­täi­nen sai­raus­lo­ma saat­tai­si ai­heut­taa käy­tän­nön työs­sä pa­ho­ja pul­mia.

So­pi­muk­sen taus­tal­la ovat Kus­ta­vin, Tai­vas­sa­lon ja Veh­maan kun­tien käy­mät neu­vot­te­lut ta­lous- ja palk­ka­hal­lin­non jär­jes­tä­mi­ses­tä yh­teis­työs­sä. Kun­nat ovat sel­vit­tä­neet ta­lous­hal­lin­ton­sa ja pal­kan­las­ken­tan­sa jär­jes­tä­mis­ta­paa, kus­tan­nuk­sia ja hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja.

Ra­ha­puo­lel­la ta­voit­tee­na on, et­tä uu­si toi­min­ta­mal­li toi­si pit­käl­lä täh­täi­mel­lä osa­kas­kun­nil­le sääs­tö­jä. To­sin toi­veis­sa on, et­tä kus­tan­nuk­sia voi­si lei­ka­ta ri­pe­äs­ti sen jäl­keen, kun uu­den yh­ti­ön pal­ve­lu­tuo­tan­to käyn­nis­tyy run­saan puo­len­tois­ta vuo­den ku­lut­tua.

Saat­taa ol­la, et­tä Veh­mas­sa­lon yh­ti­ö­mal­li he­rät­tää jat­kos­sa kiin­nos­tus­ta myös muis­sa kun­nis­sa.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely