JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
4.10.2022 6.00

Päihdenuorelle aikuista apua

Pe­sä­puu-yh­dis­tyk­sen asi­an­tun­ti­ja Kat­rii­na No­ki­re­ki lau­sui ää­neen vii­me vii­kol­la Mas­kus­sa jär­jes­te­tys­sä nuor­ten päih­tei­den käyt­töön liit­ty­nees­sä van­hem­pai­nil­las­sa ka­rul­ta kuu­los­ta­van to­sie­lä­mä­e­si­mer­kin ko­ti­kau­pun­gis­taan Jy­väs­ky­läs­tä: ka­dul­la saat­taa tul­la vas­taan 11-vuo­ti­ai­ta lap­sia, jot­ka käyt­tä­vät huu­mei­ta. Täl­lai­sia ta­pauk­sia on var­mas­ti myös muu­al­la, vaik­ka toki ne edus­ta­vat alai­käis­ten päih­de­käy­tön ää­ri-il­mi­öi­tä.

Va­li­tet­ta­van vä­hä­lu­kuis­ta mas­ku­lais­jouk­koa ti­lai­suus in­nos­ti. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei ole vies­ti sii­tä, et­tei van­hem­pia kui­ten­kaan ai­kuis­ten oi­ke­as­ti kiin­nos­ta, mitä jäl­ki­kas­vu ka­ve­rei­den­sa kans­sa puu­haa. Mas­kus­sa on kui­ten­kin saa­tu muu­ta­ma vuo­si sit­ten kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä tu­lok­sia, jot­ka ai­heut­ti­vat huol­ta päih­tei­den käy­tös­tä.

Tus­kin Mas­ku on kum­mal­li­nen poik­keus sii­nä, kuin­ka lap­set ja nuo­ret en­nen täy­si-ikäi­syyt­tä päih­tei­tä käyt­tä­vät. Mas­ku­lai­sel­le re­a­goin­nil­le on kui­ten­kin nos­tet­ta­va lak­kia. Kun ky­se­lys­tä tuli ikä­viä tu­lok­sia, Mas­kun en­nal­ta­eh­käi­se­vä päih­de­työ­ryh­mä ryh­tyi vi­rit­te­le­mään yh­teis­työ­tä las­ten­suo­je­lun ke­hit­tä­mi­syh­tei­sön Pe­sä­puun kans­sa. Täs­tä syn­tyi päih­de­foo­ru­mei­ta, jois­sa nuo­ret sai­vat ää­nen­sä kuu­lu­viin.

Har­mit­ta­vas­ti No­ki­re­ki jou­tui si­tee­raa­maan nuor­ten kom­ment­te­ja vain muu­ta­mil­le mas­ku­lai­sil­le ak­tii­vi­van­hem­mil­le. Voi ol­la, et­tei Mas­kun nuor­ten sa­no­mi­sis­sa ol­lut val­ta­vas­ti uut­ta ja jä­ri­syt­tä­vää in­foa. Sil­ti tii­vis­tel­mä tar­jo­si rut­ka­si ajat­te­lu­ai­het­ta.

Use­as­sa koh­das­sa esil­le nou­si juu­ri van­hem­pien roo­li. Mo­nis­sa per­heis­sä on var­mas­ti ko­et­tu jär­ky­tyk­sen het­kiä, kun alai­käi­nen en­sim­mäis­tä ker­taa hoi­per­te­lee hu­ma­las­sa ko­tiin tai kun tuok­su ker­too tu­pa­koin­nis­ta. Van­hem­mil­ta vaa­di­taan mel­kois­ta pe­li­sil­mää sii­nä, mi­ten näis­sä ti­lan­teis­sa lap­sen tai nuo­ren kans­sa kom­mu­ni­koi.

Ti­las­to­jen mu­kaan nuor­ten hu­ma­la­juo­mi­nen on vä­hen­ty­nyt, mut­ta eh­kä ti­lal­le on tul­lut ene­ne­vää huu­mei­den käyt­töä. Mas­ku­lais­van­hem­pia tai­si yl­lät­tää se, et­tä nuo­ril­le huu­mei­den hank­ki­mi­nen on hy­vin­kin help­poa.

Vesa Pent­ti­lä