JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
25.11.2021 6.00

Pääsar­ja­pal­loilu on pulassa

Va­kan alu­eel­la on saa­tu vii­me vuo­si­na naut­tia sel­lais­ta ur­hei­lu­herk­kua, et­tä tar­jol­la on ol­lut ai­kuis­ten pää­sar­ja­pal­loi­lua ke­säl­lä ul­ko­na ja syk­sys­tä ke­vää­seen si­säl­lä. Jo nyt on var­maa, et­tä tä­hän har­vi­nai­seen ti­lan­tee­seen tu­lee muu­tos hei­kom­paan suun­taan.

My­nä­mä­en Ve­san nais­ten tai­val päät­tyi Su­per­pe­sik­ses­sä, kun pu­to­a­mis­kar­sin­taan ajau­tu­nut jouk­kue kär­si kau­den päät­teek­si rat­kai­suot­te­luis­sa niuk­ko­ja tap­pi­oi­ta var­si­nais­suo­ma­lai­sen nais­pe­sä­pal­lon yk­kös­täh­dek­si nous­seel­le Pöy­ty­än Ur­hei­li­joil­le. Näyt­tää sil­tä, et­tei maa­kun­taan mah­du kah­ta nais­ten Su­per­pe­sis-jouk­ku­et­ta.

Ve­sat­ta­rien vie­rai­lu val­ta­kun­nan huip­pu­ta­sol­la oli ajoit­tain sel­lais­ta rim­pui­lua, et­tä Yk­kös­pe­sis saat­taa ol­la jär­ke­väm­pi paik­ka ra­ken­taa uut­ta tu­le­vai­suut­ta. Tap­pi­o­put­kes­sa tar­po­mi­nen ei var­maan­kaan ole kaik­kein mo­ti­voi­vin­ta puu­haa. Tus­kin my­nä­mä­ke­läi­sy­lei­sö jouk­ku­et­ta hyl­kää, vaik­ka en­si ke­sä­nä pal­lo saa kyy­tiä sar­ja­por­ras­ta alem­pa­na.

Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait räm­pii tut­tuun tyy­liin Ko­ris­lii­gan jum­bo­na. Tämä me­nee vah­vas­ti en­nak­kos­pe­ku­laa­ti­on puo­lel­le, mut­ta juu­ri nyt näyt­tää sil­tä, et­tei pit­kään uu­si­kau­pun­ki­lai­sia pe­lo­tel­lut pu­to­a­mis­peik­ko enää an­na ar­moa. Vaik­ka ur­hei­lus­sa voi kai­ken­lais­ta sat­tua, niin jon­kin sor­tin ih­mee­nä voi­daan pi­tää, jos Ko­ri­hait vie­lä it­se­nä kui­vil­le kam­pe­aa.

Ko­ri­hai­den pe­lie­si­tyk­set ei­vät ole juu­ri tuo­neet va­lon­pil­kah­duk­sia uu­si­kau­pun­ki­lai­seen syys­pi­mey­teen. Kym­me­nien pis­tei­den tap­pi­oi­ta on kir­jat­tu jo usei­ta. Niis­tä kir­ve­le­vin lie­nee sar­ja­tau­lu­kon kah­den hän­nän­hui­pun mit­te­lö, jos­sa Bi­sons kaap­pa­si vie­ras­voi­ton Po­hi­tul­lis­ta.

Suo­ras­taan nolo tu­los syn­tyi vii­me vii­kon­lop­pu­na, kun Ko­ri­hait sai Kau­ha­jo­en Kar­hun vie­raa­na ka­saan vai­vai­set 37 pis­tet­tä. Kau­den ko­ho­koh­ta on tois­tai­sek­si ol­lut jät­tiyl­lä­tys­voit­to sar­jan kes­ki­kas­tiin lu­keu­tu­vas­ta Lah­ti Bas­ket­bal­lis­ta. Yk­sit­täi­sel­lä nap­pi­suo­ri­tuk­sel­la ei kui­ten­kaan pit­käl­le pöt­ki­tä.

Ko­ri­suk­kaan ei kui­ten­kaan kan­na­ta vie­lä hirt­täy­tyä, sil­lä Bi­sons on vain kak­si voit­toa edel­lä.

Vesa Pent­ti­lä