JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
28.3.2023 6.00

Ongelmainen onnen kansa

Ei tätä mei­naa to­dek­si us­koa: Suo­mi jy­rää vuo­des­ta toi­seen yk­kö­se­nä, kun jol­la­kin as­tei­kol­la maa­il­man val­ti­oi­ta ase­te­taan jär­jes­tyk­seen on­nel­li­sim­man kan­sa­kun­nan ki­sas­sa. Mi­ten huo­nos­ti muu­al­la me­nee, jos tämä ju­rot­ta­va ja puo­let vuo­des­ta pi­meys­hä­mä­räs­sä taa­per­ta­va kan­sa on on­nel­li­sem­pi kuin mis­sään muus­sa maas­sa?

Me­nes­tys on­nel­li­suus­lis­tauk­ses­sa voi mo­nien mie­les­sä tun­tua ko­vin kau­kai­sel­ta aja­tuk­sel­ta. Kun ää­rim­mäi­siin te­koi­hin men­nään, niin on­nek­si läh­döt mui­hin mai­se­miin oman kä­den kaut­ta ovat Suo­mes­sa vä­hen­ty­neet. Sil­ti tä­mä­kin tai­to yhä osa­taan Eu­roo­pan poh­joi­sis­sa olois­sa.

Sil­ti mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat nous­seet yhä vah­vem­min esil­le. Nämä vie­vät työ­i­käis­tä vä­es­töä en­tis­tä enem­män työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le. Se on toki hyvä, et­tä mie­len­ter­vey­des­tä us­kal­le­taan jo pu­hua il­man sitä suur­ta hä­pe­ää, joka tä­hän sai­rau­teen on jos­kus liit­ty­nyt.

Nyt edus­kun­ta­vaa­lien al­la iso osa puo­lu­eis­ta on il­mais­sut huo­len­sa eten­kin nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta. Toi­vot­ta­vas­ti huo­li on ai­to, sil­lä rie­ka­leik­si ku­lu­neen fraa­sin mu­kaan lap­sis­sa ja nuo­ris­sa on tu­le­vai­suus. Jos nuo­rel­la mie­li hor­juu, tämä voi pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa tar­koit­taa eli­ni­käis­tä ajau­tu­mis­ta yh­teis­kun­nan si­vu­rai­teel­le.

Myös toi­ve ma­ta­lan kyn­nyk­sen toi­min­nas­ta on ylei­ses­ti kuul­tu lau­sah­dus. Täs­tä on oi­va esi­merk­ki Mas­kun apu eli Mapu eli nuor­ten tie­to- ja neu­von­ta­pis­te, jos­sa on tar­jol­la vink­ke­jä jos jon­kin­lai­siin vä­häi­käi­siä as­kar­rut­ta­viin asi­oi­hin (V-SS 24.3.). Kyn­nys on py­rit­ty hi­o­maan niin ma­ta­lak­si, et­tei tu­li­ja sii­hen kom­pas­tu.

Tä­män vii­kon sun­nun­tai­na Suo­meen va­li­taan uu­si edus­kun­ta. Va­kan alu­eel­la on jär­jes­tet­ty usei­ta vaa­li­kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia.

Jos vie­lä tu­le­vis­ta su­ku­pol­vis­ta pu­hu­taan, niin hie­noa on se, et­tä esi­mer­kik­si Mas­kun ja Uu­den­kau­pun­gin nuo­ri­so­val­tuus­tot jär­jes­ti­vät an­si­ok­kaat eh­do­kas­tent­ti­ti­lai­suu­det. Muu­ten­kaan se­tä­mies­ten ja täti-ih­mis­ten ei pidä vä­hek­syä nuo­ri­so­val­tuus­to­jen roo­lia. Eh­kä siel­tä kui­ten­kin vä­lit­tyy nuor­ten ää­ni.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely