JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
20.7.2021 6.00

Nousiaisiin taas vaikea vaalikausi

Kun­ta­vaa­lien jäl­keen sol­mit­ta­va tek­ni­nen vaa­li­liit­to on sa­na­pa­ri, joka saat­taa ää­nes­tä­jien ais­teis­sa tuok­sah­taa ikä­väs­ti. Lail­li­nen yh­teis­työ­ku­vio on mel­ko har­voin käy­tös­sä, kun vaa­li­tu­los­ten sel­vit­tyä ryh­dy­tään set­vi­mään, mi­ten luot­ta­mus­pai­kat ja­e­taan kun­nan toi­mie­li­mis­sä.

Val­lan ta­va­ton­ta tek­nis­ten vaa­li­liit­to­jen sol­mi­mi­nen ei kui­ten­kaan ole. Kun Nou­si­ai­sis­sa kui­ten­kin pää­dyt­tiin täl­lai­seen rat­kai­suun jo toi­sen ker­ran pe­räk­käin, niin näp­pi­tun­tu­mal­ta voi­si väit­tää, et­tä ky­sees­sä on hie­man eri­koi­nen toi­min­ta­ta­pa.

Jul­ki­nen sa­lai­suus lie­nee se, et­tä nel­jä vuot­ta sit­ten va­sem­mis­to­lii­ton, SDP:n ja pe­rus­suo­ma­lais­ten tek­ni­seen kimp­paan vai­kut­ti osal­taan pyr­ki­mys pe­la­ta vaa­leis­sa kak­kos­si­jal­le yl­tä­neen ko­koo­muk­sen kär­kieh­do­kas Pet­te­ri Paa­na­nen si­vuun val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­va­lin­nas­ta. Kun tämä ta­voi­te to­teu­tui, niin päät­ty­väl­lä vaa­li­kau­del­la val­tuus­ton nui­jaa on hei­lut­ta­nut Rei­ma Ran­ta­nen (vas.).

Ajat muut­tu­vat. Nyt ke­sä­kuun kun­ta­vaa­lien jäl­keen Nou­si­ais­ten luot­ta­mus­paik­ka­neu­vot­te­lut joh­ti­vat sii­hen, et­tä vii­me vaa­lien liit­to­kol­mik­ko sai nel­jän­nek­si pyö­räk­seen ko­koo­muk­sen. Kär­keen nous­sut Pro Nou­si­ai­nen -ryh­mä ja his­to­ri­al­li­sel­la ta­val­la kak­ko­sek­si pu­don­nut kes­kus­ta sai­vat ka­ve­rik­seen vaa­leis­sa si­joil­le 3–6 pää­ty­nei­den puo­lu­ei­den ko­a­li­ti­on.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat uu­ti­soi tuo­reel­taan Nou­si­ais­ten vä­rik­kään kun­ta­po­li­tii­kan uu­des­ta kään­tees­tä (V-SS 6.7.). Tä­nään leh­den pää­uu­ti­sau­ke­a­mal­la pää­se­vät laa­jas­ti ää­neen ryh­miä paik­ka­neu­vot­te­luis­sa edus­ta­neet päät­tä­jät. Vas­tauk­sis­ta nä­kyy se, et­tä puo­lin ja toi­sin on ol­lut tun­net­ta kal­toin­koh­te­lus­ta.

Kun yh­teis­työ­suk­si on jo ai­em­min tök­ki­nyt sa­maan ta­paan kuin nih­ke­äl­lä hiih­to­ke­lil­lä Valp­pe­rin la­duil­la, niin tus­kin ny­ky­ti­lan­ne toi­min­taa ai­na­kaan so­pui­sam­paan suun­taan oh­jaa. Pie­neh­köön kun­taan voi taas po­va­ta han­ka­laa ne­li­vuo­tis­kaut­ta.

Tämä on syyl­li­siä et­si­mät­tä va­li­tet­ta­vaa, mut­ta mus­tan huu­mo­rin kei­noin voi to­de­ta, et­tä on­nek­si Nou­si­ai­sis­sa on ko­ke­mus­ta kah­nauk­sis­ta.

Vesa Pent­ti­lä