JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
14.9.2021 6.00

Naispomotusta Taivassalossa

Tai­vas­sa­los­ta tuli ke­sä­vaa­lien jäl­kei­sis­sä luot­ta­mus­paik­ka­neu­vot­te­luis­sa mel­koi­nen kun­ta­kum­ma­jai­nen. Ylen sel­vi­tyk­sen mu­kaan Suo­mes­sa on nyt kak­si kun­taa, jois­sa val­tuus­ton ja kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­tot koos­tu­vat ko­ko­naan nai­sis­ta. Nämä ovat Tai­vas­sa­lo ja Vii­ta­saa­ri.

Ylen sel­vi­tyk­ses­sä to­det­tiin, et­tä kun­nan­hal­li­tus­ten yk­kös­joh­ta­jis­ta 36 pro­sent­tia on nyt nai­sia. Tämä on kol­me pro­sent­tiyk­sik­köä enem­män kuin vii­me vaa­li­kau­den lo­pus­sa. Sen si­jaan val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juuk­sis­sa nais­ten osuus vä­he­ni hie­man.

Va­kan alu­een kah­dek­sas­sa kun­nas­sa on nyt nel­jä nais­ta luot­saa­mas­sa kun­nan­hal­li­tus­ta. Val­tuus­tois­sa nui­ja on an­net­tu nai­sen kä­teen vain Tai­vas­sa­los­sa.

Jos tar­kas­te­luun ote­taan val­tuus­to­jen ja hal­li­tus­ten koko pu­heen­joh­ta­jis­tot, niin Va­kan alu­eel­la nai­sil­la on enem­mis­tö Tai­vas­sa­lon li­säk­si vain Mas­kus­sa. Mie­hi­sin­tä luot­ta­mus­hen­ki­lö­joh­ta­juut­ta on My­nä­mä­es­sä ja Nou­si­ai­sis­sa, jois­sa mo­lem­mis­sa pu­heen­joh­ta­jis­toi­hin kuu­luu vain yk­si nai­nen.

Va­kan alu­een kun­tien val­tuus­to­jen ja hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jis­tois­sa on vai­kut­taa yh­teen­sä 51 hen­ki­löä. Jouk­koon kuu­luu 32 mies­tä ja 19 nais­ta eli pro­sent­ti­mit­tauk­ses­sa mie­se­nem­mis­tö on pyö­ris­tet­ty­nä lu­ke­min 63–37.

Ke­sä­kuun kun­ta­vaa­lien jäl­keen Suo­mes­sa on Ylen sel­vi­tyk­sen mu­kaan enem­män nais­val­tuu­tet­tu­ja kuin kos­kaan ai­em­min eli 40,3 pro­sent­tia. Näin ää­nes­tä­jät to­teut­ti­vat niu­kas­ti sen kun­nal­li­sen luot­ta­mus­paik­ka­va­lin­tak­ri­tee­rin, et­tä eri teh­tä­vis­sä pi­tää ol­la vä­hin­tään 40 pro­sent­tia mo­lem­pia su­ku­puo­lia.

Var­mas­ti on hyvä, et­tä kun­ta­pää­tök­sen­te­os­sa on mu­ka­na eri­lais­ta vä­keä. Ko­ko­naan toi­nen asia on se, kuin­ka mer­kit­tä­vään roo­liin su­ku­puo­li pi­täi­si aset­taa hen­ki­lö­va­lin­nois­sa. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei ole tär­kein kri­tee­ri.

Kun­ta­po­li­tii­kas­sa nais­ten osuus nou­see vä­hi­tel­len. Jos vauh­ti tun­tuu lii­an hi­taal­ta, niin muu­tos­toi­vei­ta voi vah­vis­taa vil­kai­se­mal­la val­ta­kun­nan ta­sol­le. Viit­tä hal­li­tus­puo­lu­et­ta joh­taa nai­nen ei­kä op­po­si­ti­os­sa­kaan ole kuin kak­si mies­pu­heen­joh­ta­jaa.

Vesa Pent­ti­lä