JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
Naantali
12.1.2021 6.00

Naantalissa vaikea valinta

Naan­ta­lin kau­pun­gin­joh­ta­ja Jou­ni Mu­ta­sen ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen on syn­nyt­tä­nyt kau­pun­kiin mel­koi­sen mit­te­lön.

Me­nos­sa on kak­si­kin ki­saa. Po­liit­ti­sel­la ken­täl­lä kil­voi­tel­laan, va­li­taan­ko uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja en­nen vai jäl­keen kun­ta­vaa­lien. SDP pe­laa ai­kaa, sil­lä puo­lu­een keu­la­hah­mo pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin saat­taa tuo­da hy­vin­kin puo­lu­eel­le li­sää ää­niä myös Naan­ta­lis­sa. Ko­koo­muk­sel­le taas po­va­taan ta­ka­pak­kia. Ase­tel­ma vai­kut­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­taan.

Niin­pä ko­koo­mus ha­lu­ai­si saa­da kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lit­tua en­nen vaa­le­ja, de­ma­rit taas toi­vo­vat ai­ka­li­sää. Ti­lan­net­ta se­koit­taa myös pe­rus­suo­ma­lais­ten suo­sio, sil­lä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan nui­ja saat­taa pää­tyä kan­sa­ne­dus­ta­ja Vil­helm Jun­ni­lan kou­raan.

To­den­nä­köi­sin­tä on, et­tä Naan­ta­lin kau­pun­gin­joh­ta­ja va­li­taan kuu­kaut­ta en­nen vaa­le­ja ja sil­loin paik­ka voi­si lan­ge­ta ko­koo­mus­lai­sel­le. Sen va­raan lie­nee las­ke­nut Lai­ti­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja­na syys­kuus­sa aloit­ta­nut Lau­ri Kat­te­lus (kok.), joka an­toi suos­tu­muk­sen­sa vir­kaan ha­ku­a­jan jäl­keen. Kat­te­lus tus­kin ha­lu­ai­si muu­ten vaa­ran­taa luot­ta­mus­taan Lai­ti­las­sa.

Kat­te­luk­sen kan­nal­ta Naan­ta­lin kau­pun­gin­joh­ta­jan paik­ka oli­si hä­nel­le kuin nenä pää­hän. Nuo­ri mies pää­si­si pa­laa­maan ko­ti­kon­nuil­leen. Tu­run kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na Kat­te­lus on myös niin an­si­oi­tu­nut, et­tä var­mas­ti me­nes­tyi­si teh­tä­väs­sä.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa on kui­ten­kin mui­ta­kin kiin­nos­ta­via ni­miä. Esi­mer­kik­si Lau­ra Lep­pä­nen (sit.) osoit­ti Var­si­nais-Suo­men lii­ton muu­tos­joh­ta­ja­na ky­vyk­kyy­ten­sä. Mart­ti­lan kun­nan­joh­ta­ja Ca­ri­ta Mai­si­la (kesk.) sai juu­ri Vuo­den nuo­ri joh­ta­ja 2020 -tun­nus­tuk­sen. Naan­ta­lin kau­pun­gin­joh­ta­ja­na pär­jäi­si­vät var­mas­ti myös Ii­tin kun­nan­joh­ta­ja Riku Rön­n­holm (sd.), Äh­tä­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja Jar­mo Pie­ni­mä­ki (sit.) tai Rii­hi­mä­en vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja Mika Her­piö (sit.).

Kun­ta­vaa­lien lä­hes­ty­es­sä kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­ta saat­taa muo­tou­tua hy­vin­kin kiin­nos­ta­va epi­so­di. Sitä lu­pai­li jo se, et­tei vi­ran val­mis­te­lu­ryh­mä jul­kis­ta­nut esi­tys­tään haas­ta­tel­ta­vis­ta en­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kous­ta, ku­ten yleen­sä on ta­pa­na.

Toi­vot­ta­vas­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­ta ei täy­sin luis­ta rai­teil­taan, sil­lä Asun­to­mes­sui­hin val­mis­tau­tu­va kau­pun­ki tus­kin tar­vit­see ra­pais­ta jul­ki­suut­ta. Mu­ta­sen ai­ka­na Naan­ta­lin ima­go on ol­lut niin vah­va ja tah­ra­ton, et­tä se an­tai­si hy­vän läh­tö­koh­dan uu­del­le kau­pun­gin­joh­ta­jal­le.