JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
19.5.2023 6.00

Miksi Jeppe juo

energiajuomia?

Mas­kun kun­nan eh­käi­se­vä päih­de­työ sel­vit­ti ky­se­lyl­lä las­ten ja nuor­ten ener­gi­a­juo­mien käyt­töä (V-SS 16.5.). Sel­vi­si, et­tä ylä­kou­luun siir­ryt­tä­es­sä ener­gi­a­juo­mien käyt­tö kas­vaa sel­väs­ti, vaik­ka sa­mal­la moni tun­nus­taa kär­si­vän­sä hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta.

Ener­gi­a­juo­ma­tot­tu­mus­ten kau­his­te­lun si­jaan pi­täi­si poh­tia, mik­si nuo­ret ko­ke­vat tar­vit­se­van­sa li­sä­e­ner­gi­aa jopa hy­vin­voin­tin­sa kus­tan­nuk­sel­la.

Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton al­ku­vuo­des­ta jul­kais­tun WHO-kou­lu­lais­tut­ki­muk­sen osa­tut­ki­muk­sen mu­kaan nuor­ten ener­gi­a­juo­mien käyt­tö voi in­di­koi­da päih­tei­den käyt­töä. Mas­kun eh­käi­se­vän päih­de­työn yh­teys­hen­ki­lö Mai­ja Saa­re­la ker­toi teh­neen­sä sa­man­suun­tai­sia huo­mi­oi­ta kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä­nä.

Huo­mi­o­nar­vois­ta on, kuin­ka hän jat­koi vas­taus­taan. Saa­re­lan mu­kaan on myös päih­teet­tö­miä nuo­ria, joil­la on ko­hon­nut ris­ki käyt­tää päih­tei­tä uu­pu­muk­sen, ah­dis­tu­nei­suu­den, pak­ko­häi­ri­öi­den tai mui­den mie­len­ter­vey­son­gel­mien vuok­si.

On hä­lyt­tä­vää, et­tä uu­pu­mus ja mie­len­ter­vey­den on­gel­mat nou­se­vat esiin jo ylä­kou­lus­sa. Pe­rus­kou­lun jäl­keen ti­lan­ne ei hel­po­tu, sa­noi­vat toi­sen as­teen opis­ke­li­jat tiis­tai­na Sää­ty­ta­lon edes­sä.

Hel­sin­gin Sa­no­mat uu­ti­soi tem­pauk­ses­ta, jol­la opis­ke­li­jat ha­lu­si­vat he­rät­tää hal­li­tus­neu­vot­te­li­joi­den huo­mi­on nuor­ten uu­pu­muk­seen ja mie­len­ter­vey­den oi­rei­lun kas­vuun.

Tih­ku­sa­tees­sa tir­sat ot­ta­neen Suo­men lu­ki­o­lais­ten lii­ton pu­heen­joh­ta­ja El­la Sil­ta­sen mu­kaan opis­ke­li­jat ei­vät voi hy­vin, kä­sil­lä on mie­len­ter­veysk­rii­si ja li­säk­si kou­lu­tuk­ses­ta puut­tuu ra­haa.

Mer­kit ovat ol­leet il­mas­sa pit­kään. Opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­huol­to­sää­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja Ka­ta­rii­na Pos­ki­par­ran mu­kaan opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den ky­syn­tä kas­voi ko­ro­na-ai­ka­na kol­man­nek­sel­la (TS 25.8.22).

Hoi­toon on vai­kea pääs­tä. Ou­lun nuo­ri­sop­sy­ki­at­ri­an sul­jet­tu osas­to on krii­sis­sä (Yle 6.5.). Tu­rus­sa it­se­tu­hoi­sia nuo­ria nuk­kui nuo­ri­sop­sy­ki­at­ri­an osas­ton lat­ti­oil­la jo vuon­na 2021 (TS 23.3.21).

Vaa­lit me­ni­vät, ei­kä huo­li­pu­hei­ta enää tar­vi­ta. On­gel­ma on tie­dos­sa ja se vaa­tii rat­kai­sua.

Jes­se Ran­ta

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely