JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
17.3.2023 6.00

Meillä on huoli lähiluonnosta

Me­ri­ve­si kil­luu tai vel­loo Va­kan le­vik­ki­a­lu­eel­la mo­nes­sa kun­nas­sa. Jos ja il­mei­ses­ti kun mo­nia huo­les­tut­taa vaik­ka­pa li­kei­sen Saa­ris­to­me­ren ti­lan­ne, niin Naan­ta­lin kau­pun­gil­le ja Mas­kun kun­nal­le voi nos­taa ym­pä­ris­tö­lät­sää sii­tä, et­tä me­ri­a­lu­een kuor­mi­tuk­sen sel­vi­tyk­seen on uh­rat­tu muu­ta­mia eu­ro­ja. Sel­vi­tyk­sen tu­lok­sis­ta jul­kais­tiin tu­lok­sia maa­lis­kuun al­ku­puo­lel­la.

Kun kaik­kea usein ha­lu­taan ky­see­na­lais­taa ja eten­kin mui­ta syyl­lis­tää, niin Naan­ta­lin ja Mas­kun ran­nik­ko­ve­siä tut­ki­neen Pro Li­tu­re -yh­dis­tyk­sen Ma­ti­as Schei­ni­nin kom­ment­te­ja sie­täi­si kuul­la her­käl­lä kor­val­la il­man lii­an tiu­kas­ti kor­vaan tun­ge­tul­la pum­pu­li­tu­pol­la.

Tut­ki­ja ei läh­de mol­laa­maan esi­mer­kik­si maa­ta­lout­ta ym­pä­ris­tön hait­ta­pääs­töis­tä lä­hi­ve­sis­töön. Fak­ta lie­nee kui­ten­kin se, et­tä jo­ta­kin pel­loil­ta saat­taa vää­rään ve­sis­töön li­vah­taa.

Ot­ta­mat­ta kan­taa mah­dol­li­siin eri­lai­siin nä­kö­kul­miin, niin täs­sä voi­si ol­la mah­dol­li­suut­ta kah­teen aja­tuk­seen: luon­to kiit­täi­si vä­hem­mis­tä pääs­töis­tä ja vil­je­li­jät ken­ties voi­si­vat saa­da pa­rem­man sa­don il­man pel­to­ra­vin­tei­den lii­al­lis­ta va­lu­mis­ta lä­hi­luon­toon

Voi ol­la, et­tä huo­li lä­hi­me­ren tu­le­vai­suu­des­ta on ai­na­kin osit­tai­nen muo­ti-il­miö. Kuin­ka moni oi­ke­as­ti tun­ti­si tus­kaa, jos Saa­ris­to­me­ren kai­kis­ta sai­rauk­sis­ta huo­li­mat­ta oman ke­sä­mök­ki­lai­tu­rin no­kas­sa ei oli­si­kaan min­kään­lais­ta on­gel­maa?

Jos oma lä­täk­kö, lai­tu­rin lä­hi­ve­si tai hie­man kau­kai­sem­pi avo­ve­si ovat sii­nä sil­mä­mää­räi­ses­ti lo­man tai vii­kon­lo­pun tii­rai­lus­sa koh­tuul­li­ses­sa kun­nos­sa, niin voi ym­mär­tää, et­tei laa­jem­man Saa­ris­to­me­ren ny­ky­kun­to vält­tä­mät­tä het­kau­ta.

Vaik­kei me­ren lä­hei­syys eh­kä kaik­kia var­si­nais­suo­ma­lai­sia kos­ke­ta tun­teel­li­ses­ti, niin tuos­sa lä­hi­mai­se­mas­sa suo­lai­nen vesi kui­ten­kin lip­lat­te­lee. Toki oli­si suo­ma­lai­sit­tain syn­keä syn­ti, jos ny­kyih­mi­nen vie­lä Saa­ris­to­me­ren vie­lä ko­ko­naan rais­kai­si.

Luul­ta­vas­ti luon­to an­taa useim­mil­le meis­tä jon­kin­lai­sia po­si­tii­vi­sia elä­myk­siä. Pi­täi­si­kö näi­tä tar­jo­ta myös tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le?

Vesa Pent­ti­lä