JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
28.9.2023 6.00

Lapsielämä ei ole tiedettä

Te­le­vi­si­o­julk­kis Pia Pent­ta­la vie­rai­li vii­me vii­kol­la Mas­kun Ku­rit­tu­lan kou­lus­sa ker­to­mas­sa, kuin­ka van­hem­pien pi­täi­si las­ten kans­sa toi­mia (V-SS 26.9.). Su­per­nan­ny Suo­mi -oh­jel­mas­ta tut­tu lap­si­a­si­oi­den asi­an­tun­ti­ja la­te­li fraa­se­ja ja ym­pä­ri­pyö­reyk­siä, jot­ka ovat it­ses­tään­sel­vyyk­siä ai­na­kin lä­hes jo­kai­ses­sa lap­si­per­hees­sä.

Toki on ole­mas­sa per­hei­tä, jois­sa lap­set ovat nor­mis­ta poik­ke­a­via kau­hu­ka­ka­roi­ta. On myös sel­lai­sia per­hei­tä, jois­sa van­hem­pien kas­va­tus­hans­kat ovat hu­kas­sa. Ei elo las­ten kans­sa ai­na ole vält­tä­mät­tä help­poa, mut­ta toi­saal­ta kyse ei ole myös­kään ku­lu­neen fraa­sin mu­kaan ra­ket­ti­tie­tees­tä.

On­nek­si Pent­ta­la tei­la­si ny­ky­kie­leen il­maan­tu­neen ter­min laa­tu­a­jas­ta. On­ko laa­tu­ai­kaa se, jos äi­ti tai isä jär­jes­tää omien kii­rei­den­sä kes­kel­lä sil­loin täl­löin tun­nin tai pari jo­ta­kin huip­pu­haus­kaa puu­hai­lua jäl­ki­kas­vun­sa kans­sa? Nuo voi­vat ol­la laa­duk­kai­ta tuo­ki­oi­ta, mut­ta enem­män laa­tua tar­jo­aa tyl­sä ja ta­val­li­nen ar­ki, jos­sa van­hem­mat ovat läs­nä. Tämä ei tar­koi­ta sitä, et­tei­kö lap­sil­le pi­täi­si an­taa myös ki­vaa hup­sut­te­lua.

Uu­ti­set ja tut­ki­mus­tu­lok­set ker­to­vat sään­nöl­li­ses­ti, kuin­ka las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mat ja pa­hoin­voin­ti ovat li­sään­ty­neet. Täl­lai­nen on var­sin ka­rua ker­to­maa. Ih­mi­sen elä­mä voin vink­sah­taa ikä­vän lo­pul­li­ses­ti si­vu­rai­teil­le jo tai­pa­leen al­ku­met­reil­lä.

Tä­män ikä­vän fak­tan tor­ju­mi­sek­si mo­net kei­not ovat sal­lit­tu­ja. Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la aje­taan si­sään Aust­ra­li­as­sa ke­hi­tet­tyä Cool Kids -hoi­to­mal­lia, jol­la py­ri­tään löy­tä­mään työ­ka­lu­ja nuor­ten ah­dis­tuk­sen ku­kis­ta­mi­seen (V-SS 21.9.). Maa­kun­nan en­sim­mäi­set me­ne­tel­mä­o­saa­jat työs­ken­te­le­vät Mas­kus­sa ja Nou­si­ai­sis­sa, mut­ta op­pia ja­e­taan laa­jem­min koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

Kun Pent­ta­la kri­ti­soi sa­non­taa laa­tu­a­jas­ta, niin myös muut ter­mit kai­pai­si­vat täs­men­nys­tä. Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa ai­van lii­an mie­to il­mai­su. Kyse on usein hen­ki­ses­tä tai fyy­si­ses­tä kou­lu­vä­ki­val­las­ta, jol­la on pit­kiä vai­ku­tuk­sia.

Vesa Pent­ti­lä