JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
21.6.2022 6.00

Kutsumaton Jukola-vieras

Suun­nis­tus­vä­ki on niin ka­rais­tu­nut­ta kan­saa, et­tei ke­sä­sa­de es­tä met­sä­ras­tiet­sin­tää. Sil­ti hie­man har­mit­ti vii­kon­lop­pu­na Ju­ko­lan vies­tin jär­jes­tä­jien puo­les­ta. Koko vii­kon jat­ku­nut lep­pe­än ke­säi­nen au­rin­ko­sää vaih­tui My­nä­mä­es­sä lau­an­tai­na reip­paak­si sa­teek­si en­nen nais­ten Ven­lo­jen vies­tin läh­töä. Li­sää mär­kää tuli yöl­lä, kun mie­het oli­vat met­säs­sä.

Vaik­ka van­nou­tu­neet laji-ih­mi­set viis vei­sa­si­vat sii­tä, mitä tai­vas tar­jo­aa, niin to­den­nä­köi­ses­ti osa ute­li­aas­ta ylei­sös­tä jäi ko­ti­soh­val­le seu­raa­maan telk­ka­ris­ta My­nä­mä­en ki­saa. Ju­ko­la-ta­pah­tu­ma oli ko­mea, mut­ta sil­ti jäi mie­leen kai­her­ta­maan aja­tus sii­tä, mil­lai­seen ylei­sö­juh­laan oli­si yl­let­ty il­man kut­su­ma­ton­ta ve­si­vie­ras­ta.

Luk­ka­ri-Ju­ko­lan en­sim­mäi­nen ta­ka­pak­ki oli se, et­tä ko­ro­na siir­si ta­pah­tu­maa vuo­den eteen­päin. Tä­hän jär­jes­te­ly­ko­neis­to ei hyy­ty­nyt, vaan li­sä­ai­ka otet­tiin hyö­ty­käyt­töön. Kun ajat­te­lee, et­tä ki­sa­ta­pah­tu­ma kes­tää Ju­ko­las­sa vuo­ro­kau­den ver­ran, niin sitä var­ten teh­dään jär­je­tön mää­rä työ­tä, pää­o­sin vie­lä­pä tal­koo­hen­ges­sä.

Va­paa­eh­tois­toi­min­nan in­to on kuu­lem­ma lo­pah­ta­nut. Näin saat­taa ol­la, mut­ta il­man tal­koi­li­joi­ta Ju­ko­lan vies­tiä ei pys­tyt­täi­si jär­jes­tä­mään My­nä­mä­es­sä ei­kä mis­sään muu­al­la­kaan. Suun­nis­ta­jia kut­su­taan leik­ki­säs­ti pih­ka­nis­koik­si. Eh­kä se pih­ka on sel­lai­nen pi­to­voi­ma, joka saa vä­ki­jou­kot mu­kaan jär­jes­tä­mään Ju­ko­lan vies­tiä.

Li­säk­si pi­tää nos­taa esil­le se työ­pa­nos, jon­ka suun­nis­tuk­ses­ta juu­ri mi­tään tie­tä­mät­tö­mät tal­koo­lai­set an­toi­vat nyt Luk­ka­ri-Ju­ko­lan on­nis­tu­mi­sek­si. Vaik­kei suun­nis­tus kiin­nos­tai­si ei­kä la­jis­ta sen enem­pää ym­mär­täi­si, niin toi­min­ta osa­na jät­ti­ta­pah­tu­man or­ga­ni­saa­ti­o­ta saat­toi tar­jo­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia elä­myk­siä.

Al­le 8000 asuk­kaan My­nä­mä­en kun­ta sai suun­nis­ta­jien an­si­os­ta mel­koi­sen mai­no­san­nok­sen, kun Ylen kak­kos­ka­na­va suol­si tun­ti­tol­kul­la suo­raa telk­ka­ri­oh­jel­maa Ju­ko­lan vies­tis­tä. Vas­ta pit­käl­lä ras­ti­vä­lil­lä näh­dään, oli­ko run­saal­la ruu­tu­a­jal­la kun­nal­le yh­tä vii­kon­lop­pu­rie­haa suu­rem­paa mer­ki­tys­tä.

Vesa Pent­ti­lä