JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
22.9.2022 6.00

Kustavissa yhä matkailu-uskoa

Mat­kai­lu­bis­nes on ala, jota ko­ro­na­pan­de­mia on ko­val­la kä­del­lä ku­rit­ta­nut kah­den ja puo­len vuo­den ai­ka­na. Täl­lä erää pa­hin on ta­ka­na, mut­ta sil­ti mat­kai­lu­a­la ei ole vie­lä täy­sin toi­pu­nut lu­vun­las­kus­ta tyr­mäy­sis­kun jäl­keen. Epä­var­muus jäy­tää yhä yrit­tä­jiä.

Ti­las­tot ker­to­vat loh­dut­ta­vaa tie­toa sii­tä, et­tä ko­ti­mai­nen mat­kai­lu hii­pii hil­jal­leen ko­ro­naa edel­tä­väl­le nor­maa­li­ta­sol­le. Ko­ro­nan ti­lal­le on kui­ten­kin tul­lut toi­nen uh­ka­ku­va, sil­lä ny­kyi­set polt­to­ai­nei­den hin­nat saat­ta­vat hil­li­tä läh­töä ai­na­kin pi­dem­mil­le au­to­lo­ma­reis­suil­le.

Mat­kai­lu­mii­nus­ta ker­tyy nyt eten­kin sii­tä, et­tei­vät ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit suun­taa Suo­meen yh­tä san­koin jou­koin kuin ta­ka­vuo­si­na. Ko­ro­na­jar­ru vai­kut­taa vie­lä. Li­säk­si ve­nä­läis­ten mat­kai­li­joi­den vä­he­ne­mi­seen on vie­lä vi­rus­ta­kin jul­mem­pi syy.

Vaik­ka mat­kai­lu on nyt pi­ris­ty­nyt, niin alan yrit­tä­jil­le teh­ty ky­se­ly pal­jas­taa ka­run to­tuu­den: al­le kol­ma­so­sa suo­ma­lai­sis­ta mat­kai­lu­fir­mois­ta on sel­lai­sia, jot­ka us­ko­vat sel­vi­än­sä ny­ky­ti­lan­tees­ta il­man min­kään­lai­sia so­peu­tus­rat­kai­su­ja. Ää­ri­pääs­sä ovat kon­kurs­sit, joil­ta ei ole voi­tu vält­tyä.

Mat­kai­lu on ym­pä­ri­vuo­tis­ta toi­min­taa. Kun kesä on vaih­tu­nut syk­syk­si, niin Va­kan alu­eel­la vilk­kain se­son­ki on il­man hiih­to­kes­kuk­sia jo ta­ka­na. Sil­ti syk­syyn ajoit­tuu pai­kal­li­sia mat­kai­lu-uu­ti­sia.

Saa­ris­ton ku­nin­gas­kun­nak­si toi­vot­ta­vas­ti osit­tain hu­mo­ris­ti­ses­sa mie­les­sä mai­nos­te­tus­sa Kus­ta­vis­sa nä­kö­jään riit­tää us­koa mat­kai­lun tu­le­vai­suu­teen. Kus­ta­vin Mat­kai­lu Oy saat­taa en­si ke­vää­seen men­nes­sä lop­puun vuon­na 2014 al­ka­neen Loot­hol­man mat­kai­lu­a­lu­een ra­ken­ta­mi­sen. Pik­ku­hi­luil­la ei pe­la­ta, vaan kus­tan­nuk­set ovat ar­vi­ol­ta kak­si mil­joo­naa eu­roa.

Si­joi­tu­syh­tiö SVP-In­vest Oy on liik­keel­lä pie­nem­mäs­sä hank­kees­sa Kus­ta­vin Ana­vai­sis­sa, jos­sa on tar­koi­tus re­mon­toi­mal­la ja ra­ken­ta­mal­la ke­hit­tää ma­joi­tus- ja ra­vin­to­la­toi­min­taa.

Kus­ta­vi­lai­set esi­mer­kit osoit­ta­vat, et­tei mat­kai­lu­a­laa ole mo­nis­ta ne­ga­tii­vi­sis­ta uu­ti­sis­ta huo­li­mat­ta vie­lä ko­ko­naan kan­vee­siin lyö­ty.

Vesa Pent­ti­lä