JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
30.4.2024 4.00

Kurittulassa yhä vanhaa Maskua

Ku­rit­tu­lan idyl­li­nen pik­ku­ky­lä si­jait­see kan­ta-Mas­kun ydin­kes­kus­tan ku­pees­sa ki­ven­hei­ton pääs­sä kun­taa hal­ko­vas­ta moot­to­ri­ties­tä. Nä­ky­mä tar­jo­aa usei­ta hy­vä­kun­toi­sia ja yhä käy­tös­sä ole­via ra­ken­nu­se­si­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten Mas­kus­sa on asut­tu men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä.

Asuin­käy­tös­sä on edel­leen ikä­ra­ken­nuk­sia, joi­ta on nik­ka­roi­tu jo pal­jon en­nen vaik­ka­pa ny­kyi­sin jo var­sin laa­jak­si pai­su­neen Hu­mik­ka­lan taa­ja­man syn­ty­his­to­ri­aa. Kun Mas­ku taan­noin kas­voi hy­vin­kin ri­pe­ää vauh­tia, niin vi­siit­ti Ku­rit­tu­laan an­taa pers­pek­tii­viä van­haan Mas­kuun. Alu­een asuin­his­to­ri­as­ta saa oi­van kat­sauk­sen run­saat 15 vuot­ta sit­ten jul­kais­tus­ta Mas­kun kult­tuu­ri­mai­se­ma ja van­ha ra­ken­nus­kan­ta -opuk­ses­ta.

Ku­rit­tu­lan ky­län hä­pe­ä­pilk­ku on Wal­li­nin paja, joka oli tai eh­kä on vie­lä­kin osa Var­si­nais-Suo­men maa­kun­ta­lii­ton 1980-lu­vun lop­pu­vuo­si­na pe­rus­ta­maa kult­tuu­ri­mai­se­ma­reit­tiä, joka sai ni­mek­seen Rauk­kaan reit­ti. Reit­ti­o­pas­teet ovat jo ku­lah­ta­neet lu­ku­kel­vot­to­maan kun­toon. Ko­vin kau­nis näky ei ole myös­kään Wal­li­nin paja, joka on vuo­sien saa­tos­sa rup­sah­ta­nut ru­joon ja­maan.

Ku­rit­tu­lan väki on kan­ta­nut huol­ta ky­lä­mil­jöös­sä nä­ky­väl­lä pai­kal­la si­jait­se­van Wal­li­nin pa­jan koh­ta­los­ta. Ky­lä­sep­pä työs­ken­te­li pa­jas­sa vuo­teen 1978 saak­ka, mut­ta osa kun­ta­lai­sis­ta var­mas­ti muis­taa, kuin­ka sen jäl­keen­kin ra­ken­nuk­ses­sa on jär­jes­tet­ty työ­näy­tök­siä Mas­ku-päi­vien ai­kaan.

Mas­kun val­tuus­to hy­väk­syi va­jaa kuu­kau­si sit­ten kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an. Sii­nä rän­sis­ty­nyt Wal­li­nin paja ei saa­nut pur­ku­tuo­mi­o­ta, vaan kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vo­kas koh­de si­joi­tet­tiin ke­hi­tet­tä­vien ja ar­vi­oi­ta­vien ra­ken­nus­ten lis­tal­le. Vie­lä kun­nas­sa ei ole pää­tet­ty, mi­ten pa­jan mah­dol­li­nen re­mon­toin­ti ai­ot­tai­siin ra­hoit­taa.

Kun­ta­ta­lou­del­li­ses­ti ti­lan­ne voi ol­la han­ka­la. Vaik­kei pa­jan kun­nos­ta­mi­nen mal­tai­ta mak­sai­si­kaan, niin jon­kin­lai­nen eu­ro­säk­ki kui­ten­kin tar­vit­tai­siin. Tämä saat­taa as­kar­rut­taa hyö­ty­suh­de­a­jat­te­li­joi­ta. Val­ta­van ak­tii­vi­seen käyt­töön pa­jaa tus­kin saa­daan.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely